Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 40/9/2023 z dnia 12 października 2023 r.

Sprawozdanie Nr 40/9/2023

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu 12 października 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Wojciech Czerwiec, Pani Mariola Stępień.

Zaproszeni:

Pani Małgorzata Bęczkowska- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy (czyt.: ŚDS),

Pani Ewa Dziurzyńska- Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej (czyt.: OPS),

Pani Natalia Grochowina- Przedstawiciel Caritas Diecezji Sandomierskiej,

Pan Rafał Dybowski- Przedstawiciel Stowarzyszenia na  rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”,

Pani Grażyna Rękas, Pani Anna Młodochowska- Przedstawiciele Sandomierskiego Klubu „Amazonki”,

Pani Władysława Janczura, Pani Agnieszka Zając- Więckowska- Przedstawicielki Sandomierskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”.

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok: „Przyjęcie informacji stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na rzecz osób niepełnosprawnych- spotkanie z przedstawicielami poszczególnych jednostek”.

4.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok: „Omówienie działalności gminy w zakresie wspierania osób starszych”.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok: „Przyjęcie informacji stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na rzecz osób niepełnosprawnych- spotkanie z przedstawicielami poszczególnych jednostek”.

         Przewodnicząca komisji powitała wszystkich na obradach i kolejno udzieliła głosu każdemu z ww. przedstawicieli ośrodków/ stowarzyszeń/ placówek, którzy szczegółowo opowiedzieli o specyfice placówki, a także o jej przeznaczeniu.

Członkowie komisji docenili wkład pracy i zaangażowanie w prowadzenie trudnej i czasochłonnej działalności często kosztem życia prywatnego.

Pani Grażyna Rękas zwróciła uwagę na pilną potrzebę podjęcia współpracy
z fizjoterapeutą.

Z kolei, Pan Rafał Dybowski zaprosił Komisję Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia do swojej pracowni twórczej zlokalizowanej na
ul. Opatowskiej 7.

Przedstawiciele Sandomierskiego  Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja” zaprosili na konferencję, która odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godz. 9.00 w Ratuszu pt. „Uzależnienie od alkoholu a choroby psychiczne. Podwójna diagnoza- wspólna metoda pomocy”.

W toku dyskusji członkowie komisji sformułowali następujący wniosek:

1.Wniosek o poszerzenie oferty informacyjnej na internetowych stronach miasta wszystkich stowarzyszeń, organizacji, placówek, instytucji działającym w charakterze pomocy osobom niepełnosprawnym oraz chorym psychicznie w celu łatwiejszego dostępu do grup wsparcia, specjalistów, a także wskazania drogi postępowania w celu uzyskania niezbędnej pomocy.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok: „Omówienie działalności gminy w zakresie wspierania osób starszych”.

         Przewodnicząca komisji oznajmiła, że w poprzednim punkcie porządku obrad została szczegółowo omówiona tematyka wspierania osób starszych.  Zaproszeni goście wyczerpująco przekazali sposoby pomocy dla osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych i starszych.

Wszyscy zgromadzeni zauważyli wielką potrzebę utworzenia drugiego domu dziennego pobytu seniora w lewobrzeżnej części miasta.

Pani Ewa Dziurzyńska oznajmiła, że dom seniora na ul. Baczyńskiego 2B cieszy się dużym zainteresowaniem, a zajęcia dla podopiecznych mają za zadanie przeciwdziałać osamotnieniu, integrację z młodszym pokoleniem, a ćwiczenia umysłu pozwalają podtrzymać ogólną sprawność organizmu.  

2.Wniosek o budowę Domu Dziennego Pobytu Seniora po lewobrzeżnej stronie Sandomierza.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu