Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 67 z LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 września 2023 roku

Protokół Nr 67
z LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 27 września 2023 roku

Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00
Godzina zakończenia sesji: 12:40

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ponadto, uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza
 2. Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,
 3. Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza,
 4. Mateusz Niezgoda - Skarbnik Miasta Sandomierza,
 5. Zygmunt Hara - Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 6. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 7. Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 8. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu; w Sandomierzu,
 9. Wojciech Dumin- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu,
 10. Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 11. Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 12. Adam Piskor- Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta bierze udział 17 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Mariusz Prezgot, Marek Strugała.

Radni usprawiedliwieni.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sandomierz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027 (Anna Elżbieta Sobieraj);
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027 (Małgorzata Anna Ziomek);
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027;
 12. Informacja o bieżącym funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. (pkt. z planu pracy rady);
 13. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 15. Zamknięcie obrad.

Następnie poprosił o zgłaszanie uwag.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2023 rok. Wniosek jest pokłosiem otrzymania przez Gminę Sandomierz środków zewnętrznych ze strony Urzędu Wojewódzkiego na remont nawierzchni ul. Sadowniczej, w ramach usuwania skutków ubiegłorocznych nawałnic.

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta.

Wynik głosowania:

„za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu uchwały jako pkt. 4.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie całość porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

Wynik głosowania:

„za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:


Uchwała Nr LXVI/663/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (wprowadzona);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Gmina Sandomierz uzyskała dofinansowanie w wysokości 480.000,00 zł. Z kolei wkład własny gminy to 120.000,00 zł.

Radny Piotr Chojnacki wyraził słowa zadowolenia z pozyskanych środków na remont ul. Sadowniczej. Przypomniał, że środki te pochodzą z funduszy na usuwanie klęsk żywiołowych. W związku z tym przypomniał, że na terenie prawobrzeżnego Sandomierza są ulice nie remontowane od czasów powodzi takie jak: Nadbrzeżna, Brzeskiego, fragment Portowej, Boczna, Zaleśna, Ostrówek. Wyraził nadzieję, że w przyszłości gmina uwzględni ww. ulice.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami radnego, że wiele ulic w mieście wymaga remontu. Dodał, że samorząd składa wnioski na te ulice, na które ma gotową dokumentację, gdyż jej posiadanie jest wymogiem formalnym. Dodał, że samorząd będzie podejmował wysiłki zmierzające do pozyskiwania środków na remonty ulic. 

Radna Kazimiera Bednarska również wyraziła słowa uznania i zadowolenia z pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na remont ul. Sadowniczej.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/664/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/665/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sandomierz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Radny Janusz Poński przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały jest pokłosiem przyjęcia nowej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto dotychczasowa Strategia Miasta Sandomierza obowiązuje do 2025 roku i musi zostać zaktualizowana. Samorząd jest zobowiązany stworzyć własną strategię i dostosować się do strategii wojewódzkiej. W projekcie uchwały przedstawiony jest harmonogram, terminy poszczególnych działań oraz konsultacji.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:


Uchwała Nr LXVI/666/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sandomierz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,

w tym trybu konsultacji

Ad. 7

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w Uchwale Nr LXVI/661/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w § 2, w ust. 1 skreśla się pkt 3 w brzmieniu: „W przypadku skazania członka zespołu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe”. Zmiana podyktowana jest wszczęciem postepowania nadzorczego ze strony Wojewody Świętokrzyskiego.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/667/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że w uzasadnieniu do projektu

czytamy, że Ostrowiecki Kombinat Budowlany wycofał swój wniosek o rozbudowę. W związku z tym petycja staje się bezzasadna i pozostaje bez rozpoznania.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/668/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie planów budowy bloków na osiedlu Okrzei

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/669/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027 (Anna Elżbieta Sobieraj);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/670/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027 (Anna Elżbieta Sobieraj)

LXVII sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Janusz Poński. Rada obraduje w składzie 16 osób.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027 (Małgorzata Anna Ziomek);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/671/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027 (Małgorzata Anna Ziomek)

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych rada dokonuje wyboru ławników w głosowaniu tajnym. Dodał, że przed wyborem ławników należy powołać 3 – osobową Komisję Skrutacyjną. W związku z tym zaproponował do składu komisji: Kazimierę Bednarską, Tomasza Malinowskiego i Roberta Kurosza.

Radni wyrazili zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie skład ww. Komisji.

„za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza, przewodnicząca Zespołu ds. Opiniowania kandydatów na ławników przedstawiła opinię Zespołu dot. kandydatów na ławników.

Następnie przewodniczący rady zarządził 5 – minutową przerwę.

Przerwa

Przewodniczący rady wznowił obrady LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

Radny Robert Kurosz powiedział, że został wybrany przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej. Z kolei członkami zostali: Kazimiera Bednarska i Tomasz Malinowski.

Następnie przedstawił zasady głosowania wynikające z przyjętego regulaminu wyboru kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027. 

Po sprawdzeniu urny, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał w kolejności alfabetycznej radnych, którzy otrzymywali karty do głosowania, udając się z nimi do sąsiedniego pomieszczenia. Po wypełnieniu karty wracali na salę wrzucając swój głos do urny.

Niewykorzystane karty do głosowania zostały przekazane protokolantowi.

Następnie przewodniczący rady zarządził 10 – minutową przerwę.

Przerwa

Przewodniczący rady wznowił obrady LXVII sesji Rady Miasta Sandomierza. 

Radny Robert Kurosz odczytał protokół, jak niżej:

„Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, sporządzony na sesji w dniu 27 września 2023 roku, na kadencję od 2024 do 2027.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

przewodniczący komisji Robert Kurosz,

członek komisji Kazimiera Bednarska,

członek Komisji Skrutacyjnej Tomasz Malinowski.

Po wyjęciu kart z urny, ich przeliczeniu stwierdza się, co następuje: Liczba radnych Miasta Sandomierza obecnych w sesji, uprawnionych do głosowania wynosi 16 osób. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszono kandydatury Aleksandry Sieciarskiej i Moniki Ożóg-Kuziora. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania – 16 osób, liczba kart wyjętych z urny – 16. Różnica w ilości kart wyjętych od liczby osób, którym wydano karty do głosowania - 0, czyli wszystkie karty były ważne i wszystkie karty były w urnie i żadna karta nie zginęła. Liczba kart nieważnych – 0. Liczba głosów nieważnych – 0. Liczba głosów ważnych – 16. Liczba głosów oddanych na kandydata i teraz tak: Aleksandra Sieciarska – za wyborem 16 osób, nikt nie był przeciw i nie było dokonania wyboru. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat uzyskał więcej głosów za wyborem, niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Druga osoba, pani Monika Ożóg-Kuziora, za wyborem – 15 osób, przeciw wyborowi – 0 osób, bez dokonania wyboru, czyli nic nie było zaznaczone – 1 osoba. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat uzyskał więcej głosów za wyborem, niż przeciw wyborowi i został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, mające wpływ na wyniki wyborów. Na tym protokół zakończono i podpisano: pan Robert Kurosz, pani Kazimiera Bednarska i pan Tomasz Malinowski”.

Z kolei radna Kazimiera Bednarska odczytała drugi protokół, jak niżej:

 „Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu sporządzony na sesji w dniu 27 września 2023 roku, na kadencję od 2024 do 2027.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

przewodniczący komisji Robert Kurosz,

członek komisji Kazimiera Bednarska,

członek Komisji Skrutacyjnej Tomasz Malinowski.

Po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

Liczba radnych Rady Miasta Sandomierza obecnych na sesji uprawnionych do głosowania wynosi – 16. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu zgłoszono kandydaturę pani Joanny Bocheńskiej. Liczba radnych, których wydano kartę do głosowania – 16, liczba kart wyjętych z urny – 16, różnica w ilości kart wyjętych od liczby osób – 0, liczba kart nieważnych – 0, liczba głosów nieważnych – 0, liczba głosów ważnych – 16. Za wyborem panny Joanny głosowało 15, przeciw 1, bez dokonania wyboru – 0. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydatka uzyskała więcej głosów za wyborem niź przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu rejonowego w Sandomierzu. Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania niezaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisani: pan przewodniczący Robert Kurosz, członek komisji Kazimiera Bednarska, członek Komisji Tomasz Malinowski”.

Radny Robert Kurosz przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał protokoły wraz z kartami do głosowania protokolantowi.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza po wpisaniu wybranych kandydatów na ławników do projektu uchwały stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXVI/672/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Ad. 13

Informacja o bieżącym funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu na wstępie podziękował za zaproszenie. Następnie przedstawił informację o bieżącym funkcjonowaniu spółki PGKiM w tym poruszył następujące kwestie:

 • rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

W tym kontekście prezes powiedział m.in., że łączna długość wybudowanej i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej przez PGKiM w latach 2012-2022 wynosi 36,897 km, w tym w latach 2018-2022 wybudowano 5,43 km. Z kolei długość czynnej sieci wynosi 122 km.

 • Rozbudowa sieci wodociągowej,

W tym kontekście prezes powiedział m.in., że łączna długość wybudowanej i przebudowanej sieci wodociągowej przez PGKiM w latach 2012-2022 wynosi 18,067 km, w tym w latach 2018-2022 wybudowano 8,68 km. Z kolei długość czynnej sieci wynosi 134 km, a długość sieci wodociągowej magistralnej wynosi 13,5 km.

 • Najważniejsze zrealizowane i planowane inwestycje,

W tym kontekście prezes spółki przedstawił zamierzenia dot. rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez efektywną metodę przeróbki osadów ściekowych na biogaz, rewitalizację drugiego zbiornika na wodę pitną (pierwszy został zrewitalizowany w 2022 roku), omówił zakończoną rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez: budowę dwóch wiat do segregacji odpadów, przebudowę budynku gospodarczego oraz zakup nowego wyposażenia. W 2021 roku zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 22,2 kWp wraz z konstrukcją na dachu budynku PGKiM. Do pozostałych zrealizowanych inwestycji należy: rozbudowa monitoringu na hydroforni miejskiej oraz na ujęciu wody, modernizacja linii elektroenergetycznych zasilającej studnie głębinowe, wymiana pomp głębinowych, wymiana oświetlenia na hydroforni, modernizacja zbiornika magazynowo – buforowego na oczyszczalni, rozbudowa składowiska na osad ściekowy. Z kolei w ramach zakupu pojazdów specjalistycznych i sprzętu nabyto: pojazd o napędzie elektrycznym na potrzeby pogotowia wodociągowego, samochód dostawczy z przeznaczeniem na pogotowie kanalizacyjne, kamerę do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej, koparko – ładowarkę do robót ziemnych, minikoparkę, ładowarkę teleskopową, śmieciarkę do transportu odpadów z wbudowaną wagą oraz do odbioru odpadów biodegradowalnych.

 • Funkcjonowanie komunikacji miejskiej,

W tym kontekście prezes spółki powiedział, że świadczenie usług przewozowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Gminą Sandomierz. Na terenie miasta funkcjonuje 5 linii autobusowych. Linia Nr 1 kursuje w dni robocze i wykonuje dziennie 55 kurów i 384 wozokilometry. Linia Nr 2 kursuje codziennie i wykonuje w dni robocze 85 kursów, w soboty 55 kursów a w dni świąteczne 48 kursów. Linia Nr 3 funkcjonuje w okresie letnim podczas trwania sezonu turystycznego. Linia Nr 4 kursuje w dni robocze i wykonuje 26 kursów dziennie i 246 wozokilometry. Linia Nr 5 kursuje w weekendy i w dni świąteczne. Wykonuje 15 kursów dziennie i 33 wozokilometry. Aktualny stan autobusów wynosi 13 sztuk. Następnie mówca przedstawił: plany inwestycyjne w zakresie transportu publicznego, obowiązujące ceny biletów, ilości przewożonych osób oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji.

 • Administrowanie cmentarzem komunalnym,

W tym kontekście prezes spółki powiedział, że Cmentarz Komunalny „Kruków” zajmuje obszar ok. 6,0689 ha. Podzielony jest na 28 sektorów. Na dzień 11 września 2023 roku liczba zarejestrowanych grobów wynosi 5246, natomiast osób pochowanych – 9349. Następnie zostały przedstawione inwestycje na terenie cmentarza w latach 2023-2023 m.in.: utwardzenie alejek, wdrożenie elektronicznego systemu obsługi cmentarza, budowa dwóch ścian urnowych, budowa punktów czerpania wody, zakup i montaż wkładomatu, wykonanie opinii dendrologicznej. Na koniec przedstawiono plany rozbudowy cmentarza.

Na koniec prezes spółki podziękował wszystkim pracownikom PGKiM za realizację inwestycji, za zaangażowanie, za ciężką pracę, po to tylko, żeby miasto mogło być estetyczne, czyste i bezpieczne.  

Radny Robert Kurosz w kontekście budowy PSZOK – u poruszył kwestie braku edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych na terenie miasta. Zaapelował o przedstawienie harmonogramu z terminami prelekcji. Następnie poruszył następujące kwestie operatora usługi kluczowej w kontekście dostarczania wody, braku możliwości skorzystania z usług spółki w zakresie czyszczenia koszy i kontenerów na śmieci z powodu braku specjalistycznego pojazdu.   

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że na bieżąco odbywają się konkursu o charakterze ekologicznym, w których udział biorą szkoły podstawowe. Ostatnie tego typu wydarzenie miało miejsce w czerwcu bieżącego roku. Dodała, że PGKiM organizuje prelekcje o tematyce ekologicznej i jest otwarte w tej kwestii na współprace z różnymi podmiotami. 

Radny Robert Kurosz ponowie stwierdził, że nowo wybudowany budynek PSZOK – u należy wykorzystywać pod prowadzona edukację ekologiczną, gdyż jest on do tego przygotowany. Radny stwierdził, że tego typu zajęcia są bardzo potrzebne.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że spółka realizuje mycie pojemników na odpady komunalne na zabudowie jednorodzinnej, gdyż to wynika ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kupno specjalistycznego pojazdu do tego typu zadań to koszt rzędu ok. 1 mln zł. W związku z tym ewentualny zakup pojazdu negatywnie przełoży się na wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Radny Robert Kurosz powiedział, że spółka może skorzystać ze środków zewnętrznych na zakup pojazdu a nie obciążać kosztami wszystkich mieszkańców. Dodał, że taka usługa powinna być dodatkowo płatna. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że w przypadku domków jednorodzinnych spółka podmienia kosze, które są myte. Następnie zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia miasta w drugie ujęcie wody pitnej.  

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że spółka ma prawny obowiązek sporządzania analizy ryzyka w zakresie dostarczania wody. Taki dokument jest przekazywany do wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Z punktu widzenia geologicznego nie ma możliwości dokonania kolejnego odwiertu w celu pozyskania nowego źródła zasilania w wodę. Dodał, że spółka planuje budowę trzeciego zbiornika buforowego na wodę pitną celem zabezpieczenia mieszkańców na wypadek braku wody.   

Radny Jerzy Żyła w kontekście rozbudowy sieci kanalizacji poprosił o bliższe informacje dot. rozbudowy na ul. Burka. 

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że jeśli spółka będzie miała zapewnione finansowanie tej inwestycji to może się ona rozpocząć w każdej chwili. Szacunkowy koszt to 1.700.000,00 zł netto. Spółka dysponuje pełną dokumentacją w tym zakresie. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd jak i PGKiM poszukują źródeł finansowania ww. inwestycji. Na obecną chwile nie ma środków na ten cel.

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Praworządności, członkowie dyskutowali o czystości w altanach śmietnikowych i wokół nich. Dodała, że w tej kwestii ciekawym rozwiązaniem jest instalowanie kamer w altanach. Podkreśliła również znaczenie edukacji ekologicznej nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych.

Radny Marcin Świerkula zgodził się ze słowami radnej Kazimiery Bednarskiej. Przedstawił proceder podrzucania i pozostawiania odpadów wokół altan zwłaszcza odpadów budowlanych. Stwierdził, że w tej kwestii spółka powinna współpracować ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że kwestia segregacji odpadów stanowi problem. Dobrym rozwiązaniem w tej kwestii jest edukacja ekologiczna. W kontekście monitoringu wiat prezes stwierdził, że uwagi powinny być skierowane do Wydziału Nadzoru Komunalnego, gdyż spółka realizuje tylko sferę odbioru odpadów natomiast nie odpowiada za sprawy związane z monitoringiem czy nakładaniem kar, które są w gestii organu wykonawczego gminy.

Na koniec prezes spółki powiedział o procederze podrzucania odpadów zwłaszcza z branży gastronomicznej do kontenerów lokalizowanych na Cmentarzu Komunalnym.

Radny Michał Guzin powiedział, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe są świadome procederu podrzucania i zostawiania odpadów wokół altan śmietnikowych. Dodał, że edukacja ekologiczna powinna być skierowana do osób dorosłych. Następnie podkreślił, że mieszkańcy informują spółkę o przepełnionych wiatach. Wspólnoty mieszkaniowe nie zgłaszają zastrzeżeń w stronę PGKiM, co do czystości i terminowości wywozu odpadów z wiat. Zgodził się z koniecznością montażu kamer monitoringu we wiatach.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że nie ma zastrzeżeń, co do pracy i funkcjonowania PGKiM. Radny podkreślił konieczność rozmów w tej sprawie z zarządcami oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Warto prowadzić działania mające na celu ukrócenie trwającego procederu.   

Radny Tomasz Malinowski poprosił o informacje dot. przygotowywanych projektów rozbudowy sieci kanalizacji na ul. Młyńskiej, Salve Regina i Ks. Henryka Sandomierskiego.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że projekt rozbudowy sieci kanalizacji na ul. Młyńskiej wykonuje PGKiM. Z kolei na ul. Salve Regina i K. Henryka Sandomierskiego projekt ma przygotować samorząd. Prezes podkreślił, że miasto jest skanalizowane w 86%. Pozostałe obszary wymagają znacznie większych nakładów finansowych. Budowa sieci kanalizacyjnej to inwestycje wielomilionowe i zaawansowane technicznie.

Radny Andrzej Kalczewski odniósł się do kwestii budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Salve Regina i Ks. Henryka Sandomierskiego mówiąc, że kwestia jej budowy trwa już wiele lat. Wielokrotnie mieszkańcy apelowali w tej sprawie do władz miasta. Dodał, że w najbliższym czasie pojawi się kwestia remontu nawierzchni na ul. Ks. Henryka Sandomierskiego, gdyż dotychczasowe płyty ażurowe kończą swoją żywotność. W związku z powyższym zaapelował o wykonanie dokumentacji koncepcyjnej wskazującej najbardziej ekonomiczny wariant budowy kanalizacji.

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że wspomniana kwestia będzie stanowiła jeden z wniosków wydziału do budżetu miasta na 2024 rok. Naczelnik zwrócił uwagę, że rozbudowa sieci kanalizacyjnej w innych rejonach miasta, trudno dostępnych może wiązać się z koniecznością wykupu gruntów, co zwiększy wielokrotnie koszty inwestycji.

Radna Renata Kraska zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia przepustowości kanalizacji burzowej na ul. Staromiejskiej i Słonecznej, gdyż przez ulewne deszcze posesje położone najniżej są zalewane. Ponadto poprosiła o informacje dot. budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Staromiejskiej – bocznej. 

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że z punktu widzenia technicznego są możliwości zwiększenia przepustowości kanalizacji burzowej. Zaznaczył jednak, że koszty są wówczas gigantyczne. Dodał, że kanalizacja burzowa na wspomnianych ulicach budowana była w lata 70 – tych ubiegłego wieku, kiedy nie występowały ekstremalne zjawiska pogodowe. Na koniec prezes powiedział, że spółka nie realizuje budowy kanalizacji na ul. Staromiejskiej – bocznej, gdyż nie było takiego wniosku.

Radny Andrzej Lebida zaproponował by Burmistrz utworzył na terenie Cmentarza Komunalnego „Kruków” Aleję Zasłużonych Mieszkańców Miasta Sandomierza.

Radny Robert Kurosz powiedział, że w wielu aspektach spółka działa prawidłowo i jako radny nie ma zastrzeżeń, jeśli chodzi np. o komunikacje miejską. Dodał jednak, że warto wprowadzić możliwość płacenia kartą za bilety miejskie. Na koniec poruszył kwestię śmieci leżących za Cmentarzem Komunalnym „Kruków” od strony obwodnicy. Zaapelował o ustawienie w bliższej lokalizacji śmietniczek.

Piotr Sołtyk Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu powiedział, że spółka w swoich planach rozwoju ma przewidziane zakup aplikacji umożliwiającej płacenie za bilety komunikacji miejskiej przez internet lub za pomocą karty. Z uwagi na dużą liczbę turystów jak i osób korzystających z komunikacji w 2024 rok spółka zrealizuje te zamierzenia. Koszt dla jednego autobusu to ok. 3.800,00 zł.   

Następnie prezes odniósł się do wyrzucania śmieci poza obręb cmentarza mówiąc, że odpady te znajdują się na terenach prywatnych a spółka takich terenów nie sprząta.

Uprzątnięcie takiego terenu przez spółkę musi odbywać się po wcześniejszym zleceniem ze strony Wydziału Nadzoru Komunalnego.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 14

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1. „W ramach naboru do programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 550.000,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Budowa integracyjnego placu zabaw”. Dzięki tym środkom plac zabaw przy ulicy Gołębickiej zostanie dostosowany do osób o specjalnych potrzebach.
 2. 31 sierpnia odbyły się już tradycyjnie, przed „Płomieniem Nadziei”, na Skwerze Solidarności obchody 43. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
 3. 1 września na Cmentarzu Katedralnym przy pomniku 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej oraz 4 Pułku Saperów 84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej.
 4. 1 Września z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu odbył się piknik rodzinny dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
 5. 3 września odbyła się też uroczystość patriotyczna na dworcu kolejowym, upamiętniająca pierwsze ofiary nalotu niemieckiego na węzeł kolejowy w Sandomierzu.
 6. 5 września została zorganizowana wycieczka dla seniorów z Dziennego Domu Pobytu Seniora do parku miniatur.
 7. 6 września na sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce spotkanie promujące najnowszą książkę z wyborem wierszy nieżyjącego już poety Zbigniewa Jeżyny.
 8. W dniach od 7 do 10 września bieżącego roku odbył się Festiwal Krzemienia Pasiastego, połączony z dużym wydarzeniem partnerstwa miast, odnowieniem trzydziestoletniego partnerstwa z Miastem Emmendingen i dziesięciolecia z Volterą. Do naszego miasta przyjechali przedstawiciele i włodarze wszystkich naszych miast partnerskich”.

W tym miejscu włodarz miasta podziękował radnym za zaangażowanie w organizacje obchodów. Dodał, że ze strony włodarzy miast partnerskich otrzymuje pisemne podziękowania. Dodał, że nagrodę Bene Meritus – zasłużony dla miasta za wkład w rozwój partnerstwa z Miastem Emmendingen przyznał Pani Susanne Kleiner.

 1. 8 września odbył się wernisaż wystawy poplenerowej pod tytułem: „Z artystyczną wizytą w Małym Rzymie”. Wystawa zorganizowana w Ratuszu w ramach XIII międzynarodowego pleneru plastycznego. Organizatorem było Stowarzyszenie Silesia TAK ART z Tychów (…)
 2. 9 września na Bulwarze Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się XII edycja Narodowego Czytania, którego lekturą było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Rozpoczęło się to na bulwarze, ale tak naprawdę podczas rejsu statkiem, to czytanie się odbywało i też dziękuję wszystkim osobom i radnym, którzy zaangażowali się w to wydarzenie.
 3. 12 września na sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się III kwartalne spotkanie z poezją, którego bohaterem była postać i twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Ci z Państwa, którzy byli mogli też usłyszeć niesamowite historie z życia związanego z Sandomierzem, poety i pisarza, a to słowo wstępne wygłosił Pan J. K.. (…) Wiersze przedstawiane były przez zespół „Etiuda” pod kierownictwem Pani dr D. P..
 4. 14 września podpisana została umowa z Panem P. S. na dwa zadania inwestycyjne: na wybudowanie oświetlenia na ul. Jaśminowej i Mściowskiej.
 5. 15 września w Porcie Kultury odbył się koncert zespołu Bach Jazz Collective.
 6. 16 września w parku Osiedlowym przy ulicy Baczyńskiego odbył się koncert Zespołu Falochron. Wydarzenie w ramach cyklicznych już spotkań Letni Ogród Muzyczny przy Sandomierskie Centrum Kultury przy współpracy ze Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego.
 7. 17 września na Cmentarzu Katedralnym przy symbolicznej mogile kolejne wydarzenie patriotyczne, obchody 84. rocznicy ataku sowieckiego na Polskę.
 8. 18 września podpisana została umowa z Panem A. L., prowadzącym firmę LAX-POL, na wymianę poszycia dachowego na hali targowej przy Placu 3 Maja.
 9. 18 września została podpisana umowa z Panem Ł. M. prowadzącym firmę projektową, na realizację zadania pn.: „Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i jej weryfikacja - dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”. (…)
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach programu Ministerstwa Rozwoju i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” kontynuuje realizację zakupów dla osób starszych niepełnosprawnych z terenu Gminy Sandomierz.
 11. 23 września w partnerstwie z biblioteką w Sandomierzu odbył się Festiwal Literatury (fakt biografia dokument), którego głównym miejscem realizacji był sandomierski parter Ratusza oraz ulice i zakątki Sandomierza. Ta wydarzenia organizowane było przez klub miłośników Ziemi Kieleckiej (…)”.

 

Radny Andrzej Lebida podziękował za montaż ławek w okolicach Kościoła Św. Jakuba.   

 

Radny Jacek Dybus po raz kolejny poruszył kwestie konieczności ustawienia wzdłuż ul. Wojska Polskiego ławeczek, na których będą mogli odpoczywać seniorzy. Stwierdził, że w tej kwestii konieczna jest współpraca między miastem i powiatem, gdyż ul. Wojska Polskiego jest drogą powiatową. Na koniec dodał, że ww. kwestię poruszał w interpelacji jak i na posiedzeniach komisji.

 

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o informacje dot. przeznaczenia dotychczasowego wyposażenia palcu zabaw przy ul. Gołębickiej, Dodała, że warto ten sprzęt wyremontować i ponownie wykorzystać w innych częściach miasta.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wszystkie sprawne zabawki zostaną ponownie zagospodarowane. Oddzielną kwestią jest ich lokalizacjach zgodna z przepisami, co będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych chociażby na remont podłoża.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Ad. 15

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego od 31 sierpnia 2023 roku do dnia 26 września 2023 roku, jak niżej:

 

 1. „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało informacje o dotacji dla Parafii Katedralnej w Sandomierzu w wysokości 338.000,00 zł na zadanie pn. „Sandomierz, Bazylika Katedralna (XV w.): rekonstrukcja więźby dachowej – etap II”. 
 2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało informacje o dotacji dla Diecezjalnego Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadania pn. „Sandomierz, dawny klasztor Reformatów (XVII w.): remont konserwatorski elewacji skrzydła zachodniego”.  
 3. Pan D. G. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie godzin otwarcia oraz planowanego remontu pływalni krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu.
 4. Wojewoda Świętokrzyski złożył zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego w stosunku do Uchwały Nr LXVI/661/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku. Odpowiedź została udzielona wojewodzie w dniu 18 września 2023 roku.
 5. Kancelaria Klientów Indywidualnych Lex Bridge złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wraz z wnioskiem o udzieleni informacji publicznej w stosunku do Uchwały Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2009 roku dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych dziejących na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz.
 6. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego złożyła pismo w sprawie miejskiego monitoringu na osiedlu Baczyńskiego”.

 

Następnie przedstawił interpelacje radnych z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 

 

 1. „W dniu 11 września 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Renaty Kraski w sprawie uzupełnienia gontu w pokryciu dachowym studni na Rynku Starego Miasta.
 2. W dniu 10 sierpnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie działek o nr. ewid. 938/9, 934/1 obręb 0003 Sandomierz Lewobrzeżny. Odpowiedź w tej sprawie został udzielona w dniu 1 września 2023 roku.
 3. W dniu 28 sierpnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie wspólnych domen internetowych dla szkół i przedszkoli oraz systemu Microsoft 365 zapewniającego tym jednostkom darmową pocztę internetową. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 5 września 2023 roku.
 4. W dniu 11 września 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie porządku i braku oznakowania poziomego (linii) na boiskach szkolnych. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 5. W dniu 28 sierpnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie relacji i udostępniania VIDEO z wydarzeń kulturalnych w mieście. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 12 września 2023 roku.
 6. W dniu 18 września 2023 roku radny Mariusz Prezgot złożył interpelacje w sprawie naprawy alejek na Cmentarzu Komunalnym. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 22 września 2023 roku.
 7. W dniu 18 września 2023 roku radny Marcin Świerkula złożył interpelacje w sprawie przywrócenia dotychczasowych godzin otwarcia Pływalni Krytej „Błękitna Fala”. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 22 września 2023 roku.
 8. W dniu 11 września radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie ławeczek na przystankach miejskich. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 26 września 2023 roku”.

 

Radna Kazimiera Bednarska poruszyła kwestie zmiany lokalizacji jednej kamery monitoringu na terenie osiedla Baczyńskiego, gdyż jej dotychczasowe umiejscowienie przysłonięte jest drzewami.

 

Radny Robert Kurosz odniósł się do złożonych przez siebie interpelacji dot. możliwości publikowania w internecie nagrań z miejskich imprez kulturalnych np. na kanale Youtube. Następnie wspomniał o konieczności ponownego wymalowania pasów na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 4. Dodał, że szkoły powinny organizować konkursy z wiedzy o grach sportowych. Takie konkursy skierowane byłyby do dzieci, które z różnych względów nie ćwiczą na zajęciach z wychowania fizycznego.

Na koniec radny poruszył kwestie interpelacji dot. cyberbezpieczeństwa mówiąc, że odpowiedź na nią nie jest zadowalająca i świadczy o nietraktowaniu tej kwestii poważnie. Podziękował równocześnie za ustawienie ławeczek na zdemontowanych czasowo przystankach miejskich oraz zaapelował o rozkłady jazdy. Poruszył również kwestię braku możliwości odczytywania rozkładów jazdy poprzez skanowanie kodów QR. 

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że rolą radnego jest rozmawiać z mieszkańcami i zgłaszać do władz samorządowych ich potrzeby oraz problemy. Dodał, że nie wszystkie poruszane sprawy da się rozwiązać w krótkim czasie. Pracownicy urzędu dokładają wszelkich starań by powstające kwestie były możliwie szybko rozwiązywane.

Następnie włodarz miasta zgodził się ze stwierdzeniem, że wydarzenia kulturalne w mieście powinny być publikowane w internecie. Powiedział, że Sandomierskie Centrum Kultury będzie publikować tego typu nagrania. Z kolei remonty na terenach sportowych odbywają się pod koniec wakacji. Dyrektorzy szkół mają wiedzę o konieczności przeglądów urządzeń sportowych i całej infrastruktury pod względem bezpieczeństwa, ale także wygody w użytkowaniu. W tym miejscu Burmistrz zwrócił uwagę na stan boisk sportowych i na konieczność ich napraw w ciągu najbliższych lat.      

Ponadto Burmistrz zapewnił, że dyrektorzy szkół jak i miejscy informatycy będą angażować się w kwestie cyberbezpieczeństwa i informatyzacji szkół.

Włodarz miasta podziękował za zwrócenie uwagi w kwestii ławek na przystankach miejskich. Z kolei w kwestii rozkładów jazdy obecny stan jest okresem przejściowym, a po zakończonym remoncie wszystkie przystanki będą wyremontowane i będą posiadać pełne wyposażenie.   

  

Ad. 16

Zamknięcie obrad.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXVII sesję Rady Miasta Sandomierza.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

 

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta