Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 66 z LXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Protokół Nr 66
z LXVI sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 30 sierpnia 2023 roku

Ratusz
Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00
Godzina zakończenia sesji: 12:00

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ponadto, uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza
 2. Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,
 3. Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza,
 4. Barbara Grębowiec- Skarbnik Miasta Sandomierza,
 5. dr Piotr Maria Kossak- Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 6. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 7. Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 8. Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 9. Wojciech Dumin- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu,
 10. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 11. Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 12. Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 13. Ewa Gleń – Kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu;
 14. Adam Piskor- Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta bierze udział 14 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr
1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Andrzej Kalczewski, Andrzej Lebida, Janusz Poński, Marcin Świerkula. 

Radny spóźniony: Sylwester Łatka.

Radni usprawiedliwieni.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXVI sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Sandomierzu i utworzenia w jego miejsce samorządowego zakładu budżetowego - (projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012r., poz. 3236) – (projekt grupy radnych);
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza nr LXI/606/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej;
 14. Przyjęcie protokołu z LXIV i LXV sesji Rady Miasta Sandomierza;
 15. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 17. Zamknięcie obrad.

Następnie poprosił o zgłaszanie uwag.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie całość porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXVI sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Sandomierzu i utworzenia w jego miejsce samorządowego zakładu budżetowego - (projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej)

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały został zgłoszony przez grupę obywateli w ramach inicjatywy uchwałodawczej i opiniowała go Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały negatywnie.

Z. W. członek obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powiedziała m. im., że jako jedna z wnioskodawców projektu uchwały apelowała w tej kadencji o reformy strukturalne gminy, sprawa związana z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej trwa od 2007 roku. Następnie odczytała list, jak niżej:

„Od 19 sierpnia 2021 roku trwają konsultacje społeczne w Sandomierzu, w sprawie niezadowolenia mieszkańców miasta ze spółki PEC, spółki z o. o. jako operatora naszego ogrzewania, które odbywały się na wyłączny koszt organizatorów. Na mój i paru osób. W konsekwencji powiększającego się niezadowolenia, mnożących się argumentów i faktów powstał Komitet Obywatelski Inicjatywy Uchwałodawczej o nazwie „My, mieszkańcy”, który opracował projekt uchwały, mającej na celu likwidację ciepłowniczej spółki z o. o. i utworzenie w jej miejsce zakładu budżetowego. Projekt z uzasadnieniem złożyliśmy w biurze podawczym Urzędu Miasta Sandomierza w dniu 19 czerwca. Od tej chwili za wszelkie decyzje dotyczące losu dalszego tego projektu uchwały z uzasadnieniem i za wszystkie głosowania odpowiedzialni są radni”. Następnie mieszkanka wyczytała z imienia i nazwiska radnych miejskich. Po chwili odczytała: „Według naszej wiedzy, w omawianej sprawie pan Marcin Marzec, Burmistrz Miasta Sandomierza, jest tylko organizatorem funkcjonowania Gminy Sandomierz i tylko wykonawcą uchwał Rady Miasta Sandomierza. Na sesjach Rady Miasta jest tylko głosem doradczym, lecz jest również w omawianej sprawie jedynym i jednoosobowym właścicielem spółki PEC spółki z o. o. w Sandomierzu, która ze względu na swą formę organizacyjnoprawną nie podlega Państwu – Radzie Miasta. Jako właściciel dysponuje naszymi pieniędzmi, które to w 100% finansują spółkę PEC z o. o., w postaci opłat za usługi grzewcze. Jako właściciel jest odpowiedzialny za strukturę organizacyjną tego podmiotu grzewczego. Jest odpowiedzialny od obecnej kadencji, pełniąc funkcję burmistrza, jak i był odpowiedzialny w poprzedniej kadencji, pełniąc funkcję radnego Rady Miasta. Prezes PEC spółka z o.o. każdą więc decyzję i kierunek działań konsultuje z właścicielem. PEC w strukturze organizacyjnej jako spółka z o. o. jest nastawiona na zysk. Nie leży w jej interesie oszczędzanie, redukowanie kosztów i gospodarność, w rozumieniu finansujących ją w 100% mieszkańców. W obecnej swojej strukturze organizacyjnej jest poza zasięgiem pozyskiwania wszelkich informacji przez uzasadniających jej byt i finansujących mieszkańców oraz poza zasięgiem Rady Miasta. W kwestiach istotnych wymieniam: od informacji po decyzje, powoływania i odwoływania prezesów, zaufania, bądź braku zaufania do prezesów, kontroli zatrudnienia, tworzenia nowych etatów, wynagrodzeń, nagród, inwestycji, planów i innych. Niestety, naszym zdaniem to jak najbardziej jest to nieprawidłowość i trzeba ją jak najszybciej naprawić i przekształcić PEC spółkę z o. o. w zakład budżetowy. Będzie podlegał dyscyplinie finansowej publicznej. Tak jak na przykład, proszę Państwa zakład budżetowy Targowiska Miejskie. Kiedy powstawały targowiska miejskie była mowa o tym, że takie jest, jest powinność gminy. Grzanie i ogrzewanie jest też powinnością gminy. Ciepło jest medium zmierzalnym i podlega opomiarowaniu. W obecnej strukturze organizacyjnej, w Gminie Sandomierz jest mierzone tylko przez PEC spółkę z o. o. PEC spółka z o. o. w Sandomierzu w sierpniu 2021 roku wzywała nas mieszkańców do racjonalnego wykorzystania dotychczasowego dostarczanego nam ciepła. W obliczu braku opomiarowania pomieszczeń i nieszczelności przesyłu, było to naszym zdaniem działanie niegodziwe – ten apel do nas. Jak ktoś może trwać w takim nielogicznym rozumowaniu, że w związku z brakiem opomiarowania odbiorcy ciepła jest to w ogóle możliwe? Dlatego jako mieszkańcy finansujący PEC w 100% wnioskujemy również o powszechne opomiarowanie pomieszczeń użytkowych przez płatników za faktyczne zużycie, a nie za dostarczone ciepło. Na dodatek mierzone z metra kwadratowego mieszkania albo lokalu. W konsekwencji ponosimy opłaty w naszym zdaniem nieuzasadnione, w tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej, która jest niezgodna z prawem. Płacimy za ciepło dostarczone, a nie za ciepło faktyczne zużyte. Wszystkie więc nieścisłości pokrywają finansowo mieszkańcy, odbiorcy ciepła. Wszelkie nieprawidłowości w przesyle również pokrywają finansowo w 100% mieszkańcy. Doszło do tego, że od momentu, kiedy przyjrzeliśmy się naszym zdaniem opłatom, podobno usunięto średnią „starówkową” i obiecano szybką reakcję czujników na wahania temperatury na zewnątrz budynków. Proszę Państwa, od tych 16 lat, kiedy wpłynął pierwszy wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, który zresztą nie został wykonany. Jak przez gminę, jak to możliwe, że tylko zaangażowanie społeczników doprowadziło do takich sukcesów z dziedziny, nazwijmy to uczciwości. Nie cieszy nas to w związku z atmosferą, jaka panuje w Sandomierzu wokół przekształcenia i opomiarowania, dlatego po raz kolejny wnosimy o zaangażowanie się Rady Miasta w ten istotny i żywotny problem mieszkańców”

Na koniec mieszkanka wymieniła zalety funkcjonowania jedynego w mieście zakładu budżetowego Targowisk Miejskich podkreślając możliwość kontroli jego finansów przez radę miasta w przeciwieństwie do spółki prawa handlowego.

K. G. członek obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powiedziała, że wynik głosowania na posiedzeniu komisji nie był zaskoczeniem. Dodała, że niniejsza inicjatywa uchwałodawcza miała na celu zwrócenie uwagi władz samorządowych na problem mieszkańców w kontekście opłat za centralne ogrzewanie. Podkreśliła brak przeprowadzonych przez samorząd dogłębnych analiz dotyczących przekształcenia PEC- u. 

W swoim wystąpieniu mieszkanka poruszyła również kwestie skargi mieszkańca na kilku radnych, wyrażając zdziwienie, że wojewoda nie wygasił tych mandatów i nie umożliwił radnym dochodzenia się swoich praw w sądzie. Zaapelowała o większe zaangażowanie radnych w rozwiązanie zaistniałego problemu ciepłownictwa w mieście. Dodała, że przekształcenie spółki w zakład budżetowy spowoduje większą transparentność przedsiębiorstwa. Ponadto spółka prawa handlowego nastawiona jest na zysk a nie na minimalizowanie kosztów, które przełożą się na niższe rachunki dla mieszkańców. Na koniec wnioskodawczyni powiedziała, że jako komitet nadal będą zabiegać o zmiany w tej kwestii. 

Radny Robert Kurosz poprosił o informacje dot. kosztów ogrzewania mieszkania 70 – metrowego na terenie Starego Miasta i na terenie spółdzielni mieszkaniowej.

Rafał Binięda Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że spółka rozlicza się w oparciu o cenę gigadżula. Z kolei na sumę opłat składa się wiele czynników na które spółka nie ma wpływu. W przypadku Starego Miasta jest to wysokie zużycie ciepła. Podkreślił fakt, że spółka do nie dawna rozliczała mieszkańców za ciepło, ale na wysokość rachunków nie ma wpływu i mieć nie będzie. Sama cena ciepła jest porównywalna dla wszystkich mieszkańców miasta niezależnie w której jego części mieszkają, Stare Miasto jest opalane gazem, ale do końca bieżącego roku cena surowca jest chroniona, zgodnie z decyzją rządu.

Radny Robert Kurosz powiedział, że mieszkania na terenie Starego Miasta są mało efektywne. W związku z tym poprosił o informacje w kwestii podejmowanych przez samorząd działań zmierzających do podniesienia ww. efektywności.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie na remont kamienic w ramach m.in. Polskiego Ładu. Niestety gmina nie otrzymała żadnych środków na planowany remont 10 najpilniejszych kamienic. Trudno jest prowadzić kosztowne remonty kamienic wyłącznie ze środków budżetu miasta. Burmistrz podkreślił, że samorząd dysponuje wyłącznie pieniędzmi publicznymi, które podlegają kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podkreślił, że miasto stanowią mieszkańcy a władze samorządowe pracują na ich rzecz, ale na podstawie i w granicach prawa. Dodał, że przekształcenie spółki w zakład budżetowy nie spowoduje obniżenia rachunków mieszkańców. Obecna sytuacja stanowi pokłosie wojny na Ukrainie i wzrostu kosztów życia spowodowanych inflacją. Te czynniki są niezależne od samorządu. 

 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że teren Starego Miasta objęty jest w całości ochroną konserwatorską. W związku z tym władze samorządowe zwróciły się Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o określenie minimalnych standardów robót, które można wykonać by poprawić efektywność energetyczną kamienic. W odpowiedzi Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuszcza jedynie ocieplenie dachów od wewnątrz, stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Nie ma możliwości ocieplania budynków styropianem ani nie ma możliwości zasłaniania detali architektonicznych i gzymsów. Następnie powiedział, że podejmowanie przedmiotowej uchwały w tym okresie czasu jest co najmniej przedwczesne ze względu na zmiany jakie będą zachodzić na rynku energii, w prawie energetycznym i budowlanym w kontekście zbliżających się dyrektyw unijnych. Dodał, że: „utworzenie zakładu budżetowego w miejsce spółki nie daje żadnej gwarancji obniżenia ceny, daje iluzoryczną jakby możliwość kontroli społecznej w rozumieniu prawa o finansach publicznych, prawa o samorządzie gminnym. (…) Zakład budżetowy nie jest najlepszą formą prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności reagowania na kryzysy typu awarie. Zakład budżetowy nie ma osobowości prawnej. Zawsze każde finansowanie będzie jakby wzrostem zadłużenia gminy z tytułu koniecznych wydatków”.

Następnie Zastępca Burmistrza powiedział, że w przypadku przekształcenia PEC należy mówić o dwóch równoległych działaniach, z jednej strony o likwidacji spółki a z drugiej o procesie tworzenia zakładu budżetowego, którego należy wyposażyć w odpowiedni majątek i środki na zakup np. surowca, co obciąży budżet gminy. Na koniec powiedział, że środki unijnej w obecnej pespektywie będą skoncentrowane na ochronę środowiska m.in. poprzez dofinansowanie termomodernizacji budynków celem poprawy efektywności energetycznej. Łatwiej pozyskiwać środki zewnętrznych będzie spółce prawa handlowego niź zakładowi budżetowemu.  

 

Z. W. członek obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powiedziała, że oczekuje od władz samorządowych przeprosin w związku ze stwierdzeniem, iż jako członek inicjatywy wszczyna awanturę. Dodała, że dzięki środkom zewnętrznym wyremontowanych zostało 8 kamienic, ale nie zostały przeprowadzone w nich audyty energetyczne, służące obniżce cen za centralne ogrzewanie. Stwierdziła, że zadaniem własnym gminy jest remontować kamienice, niezależnie od pozyskany środków na ten cel, gdyż stanowią one majątek miasta.

Dodała, że inicjatywa mieszkańców nie ma charakteru politycznego a jest działaniem w sferze bytowym. Następnie odniosła się do budżetu miasta twierdząc, że co roku jest on zadłużony i z trudem spinany, a ostatnie kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazały pobieranie przez cztery osoby niezgodnie z przepisami wynagrodzenie. 

Mieszkanka zauważyła, że radni reprezentują wszystkich mieszkańców, również tych, który zamieszkują lokale komunalne. Z kolei miejski radca prawny w swojej opinii stwierdził, że przekształcenie PEC – u w zakład budżetowy nie jest działaniem niemożliwym do realizacji. 

Na koniec zaapelowała do radnych o pochylenie się nad przedmiotową uchwałą.

 

Radny Robert Kurosz podziękował grupie mieszkańców za podjęcie się tematu przekształcenia PEC-u i przygotowaniu projektu uchwały w tej sprawie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Wyraził nadzieję, że samorząd przeprowadzi audyty energetyczne kamienic, które wskażą jaki zakres robót jest wymagany by budynki te były bardziej efektywne energetyczne. Zwrócił się również do przedstawicieli spółki, by podejmowali działania służące obniżce cen za centralne ogrzewanie.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Na posiedzenie przybył radny Sylwester Łatka.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 4;

„przeciw” – 11;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza odrzuciła projekt uchwały,

 

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że w ramach autoporawki wnioskodawcy w projekcie uchwały w § 7 w pkt 8 jest kwota „6.300.000,00 zł” a winna być „6.440.000,00 zł”. Z kolei w wydatkach jest kwota „6.553.898,21 zł” a winna być „6.693.898,21 zł”, Ponadto w tym samym punkcie tekst jednolity ustawy winien być „Dz. U. z 2023r., poz. 1469”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/653/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/654/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012r., poz. 3236) – (projekt grupy radnych);

 

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały negatywnie. Decyzję komisji była podyktowana względami budżetu miasta.

 

Edyta Duma Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że obecna stawka opłaty adiacenckiej została przyjęta w drodze uchwały w 2012 roku i wynosi 35% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń i infrastruktury technicznej. Dodała, że w ustawie o gospodarce nieruchomościami określone są górne stawki opłaty adiacenckiej i wynoszą maksymalnie 50%. Naczelnik podkreśliła, że przyjęcie proponowanej uchwały będzie miało zastosowanie do przyszłych postepowań i będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów gminy w przyszłości. Opłata adiacencka liczona jest od wzrostu wartości nieruchomości. Wzrost wartości nieruchomości ustala rzeczoznawca w operacie wyceny, w którym ustala wartość nieruchomości przed wybudowaniem danego urządzenia i po wybudowaniu danego urządzenia i od różnicy tych wartości liczona jest opłata adiacencka. W związku z obowiązującą uchwałą organ wykonawczy nie może nie naliczać ww. opłaty.

 

Radny Marek Strugała zaapelował do miejskich radnych o przyjęcie proponowanego projektu uchwały złożonego przez grupę radnych. Radny powiedział, że obecna stawki wynosząca 35% jest szkodliwa dla miasta, gdyż odstrasza potencjalnych mieszkańców, co negatywnie odbija się na kondycji finansów gminy. Dodał, że obowiązywanie ww. opłaty na tak wysokim poziomie negatywnie odbija się na rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta, gdyż mieszkańcy w obawie przed opłatą nie będą udostępnić swoich działek na potrzeby inwestycyjne. Następnie radny stwierdził, że obecna stawka jest szkodliwa dla rozwoju ekologicznego zagospodarowania tych nieczystości oraz podważa zaufanie obywateli do samorządu gminnego. Najpierw gmina zachęca właścicieli nieruchomości o udostępnienie terenu pod inwestycje a po jej wykonaniu nakłada się na mieszkańców opłatę.  

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jako organ wykonawczy gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i uchwałą Rady Miasta jest obowiązany naliczać opłatę adiacencką, nawet jeśli się z nią nie zgadza. Następnie poprosił o informację, kiedy gmina nalicza tą opłatę, a kiedy nie.

 

Edyta Duma Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w tej kwestii istotne jest pochodzenie środków finansowych przeznaczonych na budowę danego urządzenia. Jeśli środki te pochodzą z budżetu gminy lub np. z funduszy unijnych to gmina ma obowiązek naliczania opłaty adiacenckiej. Z kolei, jeśli środki pochodzą od spółki PGKiM to wówczas opłata ta nie może być naliczana.

 

Radny Marek Strugała po raz kolejny zaapelował o obniżenie stawki opłaty adiacenckiej argumentując to faktem, że ościenne gminy mają niską wysokość lub wcale nie pobierają tej opłaty.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że kwestia wysokości opłaty adiacenckiej pojawiła się w momencie realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej na ul. Błonie w ramach ogólnego Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza w ramach środków unijnych z poprzedniej perspektywy budżetowej. Program ten realizuje gmina w związku z tym, zgodnie z prawem, pobierana jest opłata adiacencka. Budową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta zajmuje się spółka miejska tj. PGKiM i wówczas ta opłata nie jest naliczana. Spółce łatwiej jest pozyskiwać środki zewnętrzne i lepsze ma zdolności kredytowe. Sytuacja wokół budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Błonie jest szczególnym przypadkiem.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 9;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 3.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/655/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/2012 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 24 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012r., poz. 3236)

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/656/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

 

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. W ramach autoporawki wnioskodawcy zgłoszona była zmiana wysokości dotacji. W projekcie uchwały widnieje kwota „20.000,00 zł” a winno być „30.000,00 zł”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

 

Uchwała Nr LXVI/657/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/658/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza nr LXI/606/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza jako wnioskodawca projektu uchwały zgłosił autopoprawkę dot. podstawy prawnej uchwały, w której zmianie ulega tekst jednolity ustawy. Dotychczasowy zapis brzmi: „Dz. U. z 2022r., poz. 2519” a winno być: „Dz. U. z 2023r., poz. 1469”. Ponadto skreśla się sformułowanie „z późniejszymi zmianami”. Na koniec Burmistrz poprosił o skreślenie cyfry „0” w numerze uchwały jaki widnieje w uzasadnieniu do projektu uchwały. Dotychczasowy zapis brzmi: „LXI/6060/2023” a winno być: „LXI/606/2023”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

2 radnych nie głosowało.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/659/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sandomierza nr LXI/606/2023
z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

 

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza jako wnioskodawca projektu uchwały zgłosił autopoprawkę dot. podstawy prawnej uchwały, w której zmianie ulega tekst jednolity ustawy. Dotychczasowy zapis brzmi: „Dz. U. z 2022r., poz. 2519” a winno być: „Dz. U. z 2023r., poz. 1469”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/660/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

 

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Radna dodała, że w myśl nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie zmianie ulega m.in. nazewnictwo z dotychczasowej „przemoc w rodzinie” na „przemoc domową”.  Zmiany dot. również „niebieskich kart”.

 

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/661/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

 

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że członkowie komisji rekomendują Pana Marcina Marca – Burmistrza Miasta Sandomierza.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza podziękował za propozycję i wyraził zgodę. Dodał, że jako włodarz miasta dotychczas reprezentował samorząd w Radzie Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej. Praca ta ma charakter społeczny i jest nieodpłatna. Na koniec dodał, że dzięki staraniom fundacji szkoły ponadpodstawowe w Sandomierzu otrzymały po 300.000,00 zł na sprzęt komputerowy.  

Głosów w dyskusji nie było.

 

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXVI/662/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej

 

Ad. 14

Przyjęcie protokołów z LXIV i LXV Sesji Rady Miasta Sandomierza;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do ich treści. W związku z powyższym poddał protokoły pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 14;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokoły z LXIV i LXV sesji Rady Miasta Sandomierza.

 

Ad. 15

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 

 1. W dniach 8-9 lipca odbyło się wydarzenie – Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski.
 2. W dniach od 14 do 16 lipca odbyła się XIV edycja wydarzenia pod nazwą Dookoła Wody Festiwal na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego oraz nad zalewem w Koprzywnicy w ramach spływu Koprzywianką do Sandomierza. W tym miejscu Burmistrz podziękował organizatorom wydarzenia w tym OSP.
 3. 22 i 23 lipca odbyły się Dni Sandomierza, w których uczestniczyły tysiące osób. Słowa podziękowania za organizację tego wydarzenia zostały skierowane do: Sandomierskiego Centrum Kultury, Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej.
 4. 28 lipca dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pod nazwą „Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Gminy Sandomierz”. Wpłynęły cztery oferty. Trwają czynności sprawdzające oferty.
 5. W dniach 27-28 lipca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu odbyła się kontrola Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin za życiem. Zespół kontrolujący ocenił pozytywnie realizację zadań w powyższym zakresie, nie wydając żadnych zaleceń pokontrolnych.
 6. 29 lipca na terenie dzielnicy Nadbrzezie odbyły się tradycyjne staropolskie żniwa. To wydarzenie rozpoczęło świętowanie jubileuszu 85-lecia włączenia prawobrzeżnej części Sandomierza w struktury miasta.
 7. W dniach 29-30 lipca odbyły się uroczyste obchody 79 rocznicy akcji Burza i Bitwy pod Pielaszowem. W ramach uroczystości na terenie Zamku Królewskiego odśpiewano piosenki o charakterze patriotycznym pod przewodnictwem A. P..
 8. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Edycja 2024”, realizowanego ze środków funduszu solidarnościowego. Burmistrz dodał, że osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić chęć uczestnictwa do dnia 11 września bieżącego roku, składając w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu przy ulicy Słowackiego 17A kartę zgłoszenia do programu, która jest dostępna na stronach OPS, na stronach Urzędu Miasta, lub Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznych.
 9. 6 sierpnia na płycie Rynku Głównego odbył się po raz kolejny pokaz mody w ramach cyklicznej imprezy Sandomierz Fashion Street. Sandomierski pokaz mody to ostatnie wydarzenie kończące czwartą edycję największego wydarzenia modowego w tej części Polski Nadwiślański Fashion Week.
 10. 8 sierpnia samorząd wysłał do wykonawców biorących udział w postępowaniu informacje o wyborze oferty na realizację zadania pod nazwą „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla grupy zakupowej Gminy Sandomierz”. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta firmy PGNiG Obrót Detaliczny spółka z o. o.
 11. 15 sierpnia przed pomnikiem 2 Pułku Piechoty Legionów oraz 4 Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza Katedralnego odbyły się obchody święta Wojska Polskiego oraz 103 rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.
 12. 15 sierpnia odbyły się Dożynki Miejskie. W tym miejscu Burmistrz Miasta złożył podziękowanai dla radnego Piotra Chojnackiego za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia oraz Stowarzyszeniu Nadbrzezie Razem.
 13. 17 sierpnia dokonano otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sandomierza”. Inwestycja dot. ulicy Jaśminowej i ulicy Mściowskiej. Wpłynęło pięć ofert. Kwota w budżecie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania wynosi 300.000,00 zł brutto. Najniższą ofertę spełniającą wszystkie wymogi złożyło przedsiębiorstwo ELEKTRO-INSTAL, Paweł Sulicki Instalacje elektryczne i pomiary.
 14. 19 sierpnia 2023 roku miały miejsce obchody 85-lecia przyłączenia prawobrzeżnego Sandomierza w granice miasta. Spotkania odbyło się w Porcie Kultury. To wydarzenie poprzedziło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej pierwszemu dyrektorowi Huty Szkła Okiennego - Wacławowi Brzozowskiemu. Następnie w Porcie Kultury rozpoczęła się część oficjalna uroczystości – konferencja popularno-naukowa pod tytułem „Zarys dziejów prawobrzeżnego Sandomierza”, podczas której odbyły się okolicznościowe wykłady. Po wystąpieniach, nastąpiło otwarcie wystawy „Pokolenia”, przypominającej codzienne życie mieszkańców nadbrzeża. Odbył się również turniej sportowy a specjalne nagrody i podziękowania otrzymali pracownicy spółdzielni mieszkaniowej oraz pracownicy przedsiębiorstwa Vitrobud z okazji 50 rocznicy powstania przedsiębiorstwa.
 15. 18 sierpnia na sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wykład dr M. M. o tematyce „Mikrokosmos czy uniwersum, czyli jak działa umysł.”. A 25 sierpnia odbył się wykład dr inż. D. G. w tematyce „Sztuczna inteligencja, szansa czy zagrożenie?”.
 16. W dniach 24 do 27 sierpnia miała miejsce XXXII edycja festiwalu Muzyka w Sandomierzu. Koncertem inaugurującym był koncert Warsaw Impressione Orchestra, w skład, którego wchodzą P. C., M. L. , K. M., L. Ł. oraz 18 członków orkiestry. Koncert odbywał się pod patronatem NSG Group i zatytułowany był „To, co dał nam świat”. Z kolei 25 sierpnia odbył się kolejny koncert zatytułowany „Znów Wędrujemy LIVE”, to podróż szlakiem wszystkich albumów Grzegorza Turnaua. Natomiast 26 sierpnia odbył się koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Zwieńczeniem festiwalu było wydarzenie pn.: Kto to miasto wyczarował”, czyli koncert oraz pokaz filmu upamiętniającego życie i twórczość Marka Sochackiego.
 17.  27 sierpnia 2023 roku na sandomierskich Błoniach odbyło się wydarzenie przy współpracy z Telewizją Polską pn. „Serce Europy”.  Emisja tego wydarzenia miała miejsce w najlepszym czasie antenowym w telewizyjnej „Dwójce”.
 18. Trwają roboty budowlane, dotyczące modernizacji infrastruktury przystankowej na terenie miasta.
 19. Trwają roboty budowlane dotyczące remontu ulicy II Pułku Piechoty Legionów.
 20. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.
 21. Trwają prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji na termomodernizację Przedszkola Nr 3.
 22. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont kamienicy przy ul. Rynek 3, Rynek 4, Rynek 13, 14, Rynek 15, Rynek 20, Rynek 23, Rynek 31A. Ponadto gmina złożyła wnioski na: konserwację techniczno – estetyczną cennych zabytków należących do kompleksu klasztornego przy Kościele Świętego Józefa, na zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej, na remont budynku przy Pl. Poniatowskiego 1.
 23. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – programu inwestycji strategicznych dla zakresu: budowa infrastruktury drogowo-parkingowej na terenie Miasta Sandomierza - rozbudowa parkingu przy ulicy Browarnej, modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza – ul. Słoneczna, Staromiejska, Kochanowskiego, 15 sierpnia, wraz z odcinkiem ul. Wiejskiej na ul. Obrońców Westerplatte, Orzeszkowej, Puławiaków, Frycza-Modrzewskiego oraz na budowę ul. Zaleśnej-bis.

 

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o informacje czy gmina zleca badania wody w obawie przed bakterią legionelli, którą wykryto w innych miastach Polski.

 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jakość wody w mieście jest bardzo dobra. Spółka PGKiM odpowiadająca za dostarczanie i jakość wody wydała w ostatnich latach ponad 6.000.000,00 zl na zabezpieczenie infrastruktury uzdatniania i doprowadzania wody, na remont zbiorników buforowych znajdujących się przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Dodał, że spółka prowadzi na bieżąco badania wody.  

 

Radny Piotr Chojnacki skierował podziękowania w stronę Burmistrza Miasta oraz pracowników Urzędu Miejskiego, SCK, Biblioteki oraz MOSiR w związku z organizacją dożynek, żniw na terenie Nadbrzezia i jubileuszu 85 – lecia przyłączenia prawobrzeżnej części w granicę miasta. Na koniec radny wyraził słowa zadowolenia w związku ze złożeniem przez samorząd wniosku na przebudowę ul. Zaleśnej.

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

 

Ad. 16

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza na wstępie podziękował za zorganizowanie Festiwalu Muzyka w Sandomierzu. Następnie w imieniu dyrektora Biblioteki Miejskiej zaprosił radnych i nie tylko na Narodowe Czytanie powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.  

 

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego od 1 czerwca 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku, jak niżej:

 

 1. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych złożyło pismo w sprawie podjęcia uchwaly dot. reparacji wojennych. Pismo zostało skierowane do Komisji Praworządności.
 2. Prof. dr hab. inż. S. A. zwrócił się z pismem w sprawie propozycji zmian regulaminu przyznawania nagrody „Bonum Publicum”.
 3. Radny Tomasz Malinowski złożył pismo w sprawie remontu nawierzchni ul. Krętej w kontekście budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazał uchwałę w sprawie przyjęcia oświadczenia w 80. Rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.
 5. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” złożyła pismo do Zarządu PKP w sprawie uporządkowania terenu wokół tablicy pamiątkowej umieszczonej na elewacji dworca kolejowego w Sandomierzu. 
 6. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” złożyła pismo w sprawie cieku wodnego „Atramentówka”.
 7. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przekazał pismo w sprawie wniosków mieszkańców złożonych podczas dyżurów radnych.
 8. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpis postanowienia ze skargi Państwa E. i P. S. na uchwałę Nr XXVII/288/2023 z dnia 27 marca 2023 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skarga została odrzucona.
 9. Wojewoda Świętokrzyski przekazał pisma w sprawie uwag co do treści podjętych uchwał w przedmiocie skargi na radnych miasta. Pisma zostały przekazane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Pan Z. W. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie wykupu części działki nr ewid. 948/2 na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Suchej.
 11. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze zwróciło się z pismem o umorzenie odsetek należnych Gminie Sandomierz z tytułu niekorzystnych wyroków sądowych.
 12. Pani M. R. mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie wykupu działki nr ewid. 1706/1 przy ul. Lwowskiej.
 13. Polski Związek Działkowców zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do planu realizacji na 2024 rok zadań wynikajacych z potrzeby poprawy warunków dojazdu, parkowania i bezpieczeństwa.
 14. Pan T. K. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie ustaleń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w kwestii przyznawanych dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego.
 15. W dniu 10 sierpnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył zapytanie w sprawie działek o nr. ewid. 938/9, 934/1 obręb 000, Sandomierz Lewobrzeżny”.

 

Następnie przewodniczący rady przedstawił interpelacje i zapytania radnych z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 1. „W dniu 6 lipca 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Ewy Gracz w sprawie ul. 15 – sierpnia.
 2. W dniu 27 czerwca 2023 roku radny Marek Strugała złożył interpelacje w sprawie remontu nawierzchni ulicy bocznej od ul. Długosza w kierunku kozich schodków obok Muzeum Diecezjalnego. Odpowiedź w tej sprawie został udzielona.
 3. W dniu 28 czerwca 2023 roku radni: Marek Strugała, Krzysztof Szatan, Marcin Świerkula, Mariusz Prezgot, Agnieszka Frańczak – Szczepanek i Andrzej Lebida złożyli interpelacje w sprawie przestąpienia Gminy Sandomierz do udziału w postepowaniu mającym na celu regulację stanu prawnego nieruchomości położonych w Sandomierzu obręb lewobrzeżny. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 4. W dniu 16 czerwca 2023 roku radny Marek Chruściel złożył interpelacje w sprawie placu zabawa przy ul. Powiśle. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 5. W dniu 16 czerwca 2023 roku radny Marek Chruściel złożył interpelacje w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Powiśle i Flisaków. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 6. W dniu 16 czerwca 2023 roku radny Marek Chruściel złożył interpelacje w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Powiśle. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 7. W dniu 6 lipca 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie uruchomienia linii autobusowej na ul. Działkowców w sezonie letnim. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 8. W dniu 6 lipca 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie wycięcia drzewa na pograniczu działek nr ewid. 1031 i 1024/3 Sandomierz Lewobrzeżny. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 9. W dniu 16 czerwca 2023 roku radny Marek Chruściel złożył interpelacje w sprawie placu zabaw przy ul. Powiśle. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 10. W dniu 11 lipca 2023 roku radny Tomasz Malinowski złożył interpelacje w sprawie remontu nawierzchni na ul. Krętej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 11. W dniu 17 lipca 2023 roku radny Jacek Dybus złożył interpelacje w sprawie zagospodarowania ciągu pieszego przy ul. Wojska Polskiego. Interpelacja została przekazana do Starostwa Powiatowego.
 12. W dniu 25 lipca 2023 roku radna Ewa Gracz złożyła interpelacje w sprawie cząstkowych remontów chodników przy ul. Westerplatte i u podnóża Bramy Opatowskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 13. W dniu 31 lipca 2023 roku radny Marek Strugała złożył interpelacje w sprawie podwyższenia krawężnika oraz wyłożenie dogi nr 388 płytami jumbo przy ul. Podmiejskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 14. W dniu 24 sierpnia 2023 roku radna Renata Kraska złożyła interpelacje w sprawie uzupełnienia gontu w pokryciu dachowym studni na Rynku Starego Miasta. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona”.

 

Radny Marek Strugała podziękował członkom rady za przyjęcie uchwały dot. obniżenia opłaty adiacenckiej. 

 

Zuzanna Wychowańska mieszkanka Sandomierza wyraziła słowa niezadowolenia w związku z organizowaniem przez miasto wydarzeń o charakterze rozrywkowym na terenie Placu Jana Pawła II. Stwierdziła, że wydarzenia te promują inne religie.

Ad. 17

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXVI sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Biuro Rady Miasta

 

⃰ Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.