Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 36/4/2023 z dnia 20 września 2023 roku

Sprawozdanie Nr 36/4/2023
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Posiedzenie w dniu 20 września 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecna: radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Adriana Wójcik- Przedstawiciel Referatu Techniczno– Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pan Rafał Binięda- Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (czyt.: PEC),

Pan Piotr Sołtyk – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (czyt.: PGKIM),

Pani Anna Sękul- Przedstawiciel PGKIM,
Obecna Mieszkanka Sandomierza – Pani Katarzyna Guz.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Plany rozwoju spółek miejskich” .

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sandomierz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

5.Sprawy różne. Wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Plany rozwoju spółek miejskich” .

Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Piotrowi Sołtykowi, który na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej omówił  plany dotyczące PGKIM (Załącznik Nr 1 do sprawozdania) w następujących obszarach:

1.Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

2.Miejskiej Oczyszczalni Ścieków,

3.Gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków,

4.Uporządkowania gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków,

5.Zakładu Oczyszczania Miasta,

6.Zakładu Komunikacji Miejskiej,

7.Budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody „Romanówka”,

8.Przebudowy instalacji gazowej wraz z budową trzech kotłowni na terenie bazy PGKIM.

Szacunkowa wartość planowanych inwestycji przedsiębiorstwa ujętych
w prezentacji sięgnęła ponad 60.000.000,00zł. Prezes spółki dodał, że podstawowym warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środków zewnętrznych w ramach grantów dotacyjnych.

Radny Janusz Poński zapytał o skalę opomiarowanych telemetrycznie odczytów wodomierzy oraz o alternatywny zbiornik zabezpieczających miasto w wodę pitną.

Pan Piotr Sołtyk wyjaśnił, że obecnie 70% wodomierzy zostało wymienionych na system radiowego odczytu stanu zużycia wody. Innowacyjnym pomysłem byłoby zastosowanie odpowiedniego oprogramowania pozwalającego zdalnie dokonywać odczytu wodomierzy z pojazdów komunalnych np. śmieciarek, jeżdżących codziennie po całym mieście.

Prezes PGKIM dodał, że istotną inwestycją, którą gmina powinna rozważyć jest budowa trzeciego zbiornika o poj. 9.000 m3 zabezpieczającego miasto w wodę pitną w rejonie hydroforni miejskiej.

Członkowie komisji zapytali o cennik związany z pochówkiem zmarłych, o budowę trzeciego kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym, a także
o utwardzenie alejek cmentarnych. Obecni na obradach wyrazili potrzebę usytuowania na powyższym cmentarzu toalety.

Salę obrad opuścił radny Wojciech Czerwiec.

Radny Janusz Poński dopytał o sposób sprawdzania poziomu wody w zbiorniku na Romanówce? Prezes PGKIM oznajmił, że co dwa lata na podstawie przepisów ustawy zostaje zlecona ocena analizy ryzyka w zakresie zasobów wody, którą przeprowadza biegły geolog. Dokument zostaje przekazywany do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Mówca opowiedział o walorach sandomierskiej wody, która posiada atest Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu.

Radny Tomasz Malinowski zapytał czy dokumentacja techniczna na planowaną budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Mściowskiej i Panoramicznej jest gotowa?

Pani Anna Sekul oznajmiła, że część dokumentacji wymaga zgody decyzji środowiskowej. Z kolei, dokumentacja dot.  ulic Kwiatkowskiego i Burka jest gotowa.

Przewodniczący komisji udzielił głosu zgłaszającej się Pani Katarzynie Guz, która zapytała o sposób zakupu gazu przez PGKIM w związku z planowaną budową trzech kotłowni na terenie bazy spółki, a także o ujętą w prezentacji likwidację  piecyków dwufunkcyjnych w  mieszkaniach.

W związku z wyczerpaniem pytań w kwestii planów rozwojowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej radny Janusz Poński poprosił o przedstawienie prezentacji multimedialnej Pana Rafała Biniędę (Załącznik Nr 2).

Prezes PEC opowiedział o zrealizowanych inwestycjach przez spółkę oraz tych, których nie udało się wykonać ze względu na pandemię koronawirusa i wojnę na Ukrainie.  Pan Rafał Binięda odtworzył film obrazujący innowacyjne połączenie kogeneracji z 6 pompami ciepła o mocy cieplnej 1,6MW w Szlachęcinach k/ Poznania.

Przewodniczący komisji wspólnie z Prezesem PEC wyrazili chęć organizacji spotkania np. na sesji Rady Miasta Sandomierza w obecności włodarza, radnych, merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli firmy realizującej inwestycję pod Poznaniem w celu przedłożenia koncepcji montażu pompy ciepła kotłowni „Rokitek”.

Radny Mariusz Prezgot zapytał o formę korzyści dla mieszkańców 
w kontekście prowadzonych  inwestycji przez spółkę? Zdaniem radnego cena za ogrzewanie mieszkań przez PEC jest zbyt wysoka. Mówca podał przykład mieszkań odłączonych od PEC zlokalizowanych na ul. Ogrodowej, które posiadają indywidualne ogrzewanie co przekłada się na znacznie niższe rachunki za ciepło. Ponadto, zwrócił uwagę na nieszczelność okien i pokrycia dachowego komunalnych kamienic.

         Przewodniczący komisji wobec braku pytań podziękował prezesom spółek miejskich za obecność i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sandomierz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

         Radny Janusz Poński poprosił o zreferowanie uzasadnienia do projektu uchwały Panią Adrianę Wójcik, która oznajmiła, że w dniu 13.11.2020r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych  innych ustaw. Mówczyni dodała, że strategia w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie wiązać planowanie społeczno- gospodarcze z przestrzennym.

Mówczyni omówiła harmonogram opracowania projektu strategii stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokument zostanie opracowany przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, który na etapie wyboru najatrakcyjniejsze oferty cenowej spełnił podstawowe wymogi. Ponadto, kolejnym atutem jest fakt, iż organizacja funkcjonuje na terenie miasta.

         Radny Janusz Poński wobec braku uwag i pytań przystąpił do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu nieobecnego radnego Wojciecha Czerwca.

Ad.5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

         Członkowie komisji poruszyli temat pisma Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Oddział im. A. Patkowskiego w Sandomierzu w sprawie umorzeni odsetek sądowych.  

Radny Mariusz Prezgot przypomniał, że komisja zwracała się z wnioskiem do burmistrza podczas poprzednich posiedzeń o przeprowadzenie audytu energetycznego. Jednak do tej pory prośba komisji nie została zrealizowana.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.                                            

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Załączniki:
PDFZałącznik Nr 1 - prezentacja PGKIM.pdf (2,27MB)
PDFZałącznik Nr 2 - prezentacja PEC.pdf (1,67MB)