Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 49/9/2023 z dnia 5 października 2023 roku

Sprawozdanie Nr 49/9/2023
Komisja Praworządności

z dnia 5 października 2023 roku
Centrum Monitoringu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 39

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 13:00

Posiedzeniu przewodniczyła radna Kazimiera Bednarska – Zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła quorum, obecnych na posiedzeniu jest 4 radnych i otworzyła posiedzenie Komisji Praworządności.

Radni nieobecni: Marek Chruściel.

Radni spóźnieni: Marcin Świerkula, Piotr Chojnacki.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

  1. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
  2. Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu;
  3. Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Sandomierza w kontekście funkcjonowania monitoringu miejskiego;
  4. Sprawy różne. Wnioski komisji;
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Sandomierza w kontekście funkcjonowania monitoringu miejskiego;

Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że pierwotny projekt monitoringu miejskiego przewidywał 58 kamery. System realizowany był w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza. Z 58 zamontowanych kamer działa 53. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że 4 kamery zlokalizowane są na terenie remontowanego Placu Targowego i zostaną uruchomione po jego zakończeniu oraz 1 kamera nie działa na ul. Brzozowskiego ze względu na brak zgody spółdzielni na podpięcie do szafy sterowniczej.

Radna Kazimiera Bednarska – zastępca przewodniczącego komisji powiedziała, że taka zgoda została już udzielona.

Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że na terenie Osiedla Baczyńskiego funkcjonuje 5 kamer, przy czym tylko 4 kamery spełniają swoją role. Jedna kamera nie spełnia swojego przeznaczenia, gdyż jest przysłonięta przez miejską roślinność.  

Na posiedzenie Komisji Praworządności przybył radny Marcin Świerkula. Komisja obraduje w składzie 5 osobowym.  

Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu dodał, że ww. kamera zostanie przeniesiona w okolice ronda przy ul. Baczyńskiego 14. Koszt tego zadania to ok. 40.000,00 zl. W tegorocznym budżecie nie ma tych środków. Zadanie to zostanie wykonane w 2024 roku.

Ponadto podkreślił, że w przyszłorocznym budżecie planuje się wzrost budżetu Straży Miejskiej m.in. z tytułu funkcjonowania i obsługi centralnego monitoringu.  

Komendant odnosząc się do udzielonej zgody ze strony spółdzielni mieszkaniowej stwierdził, że kamera na ul. Brzozowskiego zostanie uruchomiona w ciągu 2 – 3 tygodni.

Dodał, że 11 kamer usytuowanych na terenie Parku Miejskiego zostało 2 miesiące temu włączone do systemu centralnego monitoringu. Z kolei kamery na terenie Placu 3 Maja nie są podpięte ze względu. Ewentualna zmiana tego stanu rzeczy wymaga nakładu finansowego w kwocie 25.000,00 zł.

Komendant przedstawił również sukcesy funkcjonowania monitoringu. 

Na posiedzenie Komisji Praworządności przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 6 osobowym.

Radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek zaapelowała o montaż dodatkowych kamer na ul. Koseły na wysokości Stadionu Miejskiego oraz podłączenia funkcjonujących kamer z Placu 3 Maja do centralnego systemu.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że radni w poprzedniej kadencji mieli zapewnienia, iź nie będzie problemu z podłączaniem nowych pojedynczych kamer. Obecnie mówi się o konieczności przygotowywania specjalnych projektów. Radny zauważył, że policja wnioskowała o montaż kamer na rogatkach miasta i w miejscach częstych kolizji pojazdów np. na skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej, Lwowskiej i Żaglowej. Głos ten nie został wysłuchany przez projektantów systemu. 

Radny Marcin Śwerkula: Jaki będzie koszt funkcjonowania monitoringu miejskiego?

Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że na obecną chwilą nie da się wskazać kosztów funkcjonowania. Monitoring został uruchomiony 1 kwietnia bieżącego roku. Realne koszty będą znane w styczniu 2024 roku.  

Rozgorzała dyskusja na temat budżetu monitoringu.

Następnie członkowie komisji zapoznali się z funkcjonowaniem centralnego monitoringu w praktyce.

Ad. 4

Sprawy różne. Wnioski komisji;

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego komisji przedstawiła pismo Pana Władysława Małeckiego z Garwolina w sprawie upamiętnienia na terenie miasta 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka lub samego gen. Stanisława Maczka poprzez nadanie nazwy osiedlu, szkole, ulicy, placu lub skweru.

W toku dyskusji członkowie komisji stwierdzili, że w obecnej sytuacji brak jest nowych ciągów komunikacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub innych obiektów w przestrzeni miejskiej, którym można nadać przedmiotową nazwę. Wyrazili nadzieję, że w przyszłości pojawią się tego typu miejsca.

Ad. 5

Zamknięcie obrad;

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca przewodniczącego
Komisji Praworządności
Kazimiera Bednarska

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz