Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 28/4/2023 z dnia 11 września 2023 r.

PROTOKÓŁ 28/4/2023

KOMISJA REWIZYJNA

posiedzenie w dniu 11 września 2023 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Obecni, jak w załączonej liście obecności.
Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pani Renata Kraska, Pan Marek Chruściel, Pan Marek Strugała, Pan Marcin Świerkula.

Zaproszeni:

Pani Joanna Pawelczyk- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych (czyt.: ZP),

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pani Monika Hill- Kierownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji (czyt.: ROPiW).

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie  Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący komisji mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie wybranych przetargów Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w latach 2021-22:

A).„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”,

B).„Wewnętrzne  roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu”,

C).„Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu”,

D).„Dostawa, montaż oraz serwis urządzeń do poboru opłat parkingowych w formie 24-miesięcznej dzierżawy dla Gminy Sandomierz”,

E).Realizacja robót budowlanych pn. Przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu w ramach projektu Transport przyjazny środowisku- zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”,

F).Realizacja robót budowlanych: Rozbudowa ulicy Mokoszyńskiej
w Sandomierzu
oraz Remont ulicy Mokoszyńskiej
w Sandomierzu”.

4.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pn. „Ocena ściągalności należności podatkowych i opłat czynszowych oraz stosowanych procedur wobec dłużników”.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Przeprowadzenie kontroli problemowej w zakresie wybranych przetargów Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w latach 2021-22.

Przewodniczący komisji na wstępie swej wypowiedzi przypomniał zgromadzonym, że dzisiejsze zagadnienia ujęte w porządku obrad wynikają
z przyjętego planu pracy Komisji Rewizyjnej na bieżący rok. Radny Sylwester Łatka wybrał poszczególne zadania z „wykazu przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 zł netto na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (czyt.: upzp) z dnia 11 września 2019 roku w latach 2021-22” udostępnionego przez Panią Joannę Pawelczyk. Wobec powyższego, przewodniczący komisji oddał głos kierownikowi Referatu ZP w celu ich zreferowania.

Pani Joanna Pawelczyk powitała wszystkich zgromadzonych i wyjaśniła na czym polega zakres prac jej referatu. Dodała, że wszystkie postępowania przetargowe są publikowane na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce „Zamówienia Publiczne – Platforma zakupowa”. Komisję przetargową każdorazowo powołuje burmistrz w drodze zarządzenia. W skład komisji wchodzą pracownicy Referatu ZP, merytoryczni pracownicy poszczególnych wydziałów, informatycy oraz radcy prawni.

Mówczyni przeszła do omówienia postepowań:

A).„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sandomierz oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

         Tryb postępowania RZP.271.1.12021.DDR- przetarg nieograniczony na podstawie art.132 upzp. W dniu 26.02.2021r. nastąpiła publikacja na platformie zakupowej ZP. W specyfikacji zamówienia nie nastąpiła modyfikacja. Całkowita wartość zamówienia bez VAT wynosiła 3.626.280,93 zł. Termin składania ofert do dnia 10.03.2021r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 10.03.2021r. o godz. 10.30. Wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 27-600 Sandomierz na kwotę 3.916.383,40zł.

Komisja przetargowa dokonała oceny i przedstawiła propozycje wyboru oferty burmistrzowi. W dniu 01.04.2021r. została podpisana umowa pomiędzy burmistrzem a PGKIM na realizację ww. zadania.

Radny Sylwester Łatka zapytał, czy firmy z Polski oraz Unii Europejskiej mogą wziąć udział w przetargach?

Pani Joanna Pawelczyk oznajmiła, że informacja dotycząca postępowań jest ogólnie dostępna i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim oraz w BIP Urzędu Miejskiego.

Pani Angelika Kędzierska dodała, że zanim Referat Zamówień Publicznych rozpocznie całą procedurę przetargową, wydział merytoryczny, w tym przypadku Nadzoru Komunalnego, musi oszacować ewentualne koszty, niezbędne ilości i wartości. 

Radny Andrzej Lebida przyznał, że zbyt mało firm przystępuje do publicznych przetargów. 

B). „Wewnętrzne  roboty remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1
w Sandomierzu”.

Tryb postępowania tzw. „z wolnej ręki” RZP.271.1.6.2021.JPA na podstawie art. 305 pkt 2 upzp. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Sandomierzu wydał decyzję wskazując krótki termin realizacji zadania polegający na wymianie m.in. posadzek klatek schodowych i korytarzy
w Szkole Podstawowej Nr 1.

Pani Joanna Pawelczyk wytłumaczyła na czym polega ww. forma postępowania. Zadanie wykonała firma Budownictwo Ogólne i Remonty Władysław Symula z Nowin na wynegocjowana kwotę w wysokości 166.034,00 z gwarancją na 36 miesięcy.

Radna Ewa Gracz zapytała, czy gmina współpracowała już z inwestorem?

Kierownik Referatu ZP powiedziała, że ww. firma została zaproszona do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym przez burmistrza i Pana Krzysztofa Kwiecińskiego – Kierownika Referatu Techniczno- Inwestycyjnego ze względu na solidność prowadzonych wcześniej remontów
w szkołach podstawowych w mieście.

C).„Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu”

Tryb postępowania podstawowy bez możliwości negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 upzp.  Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 3.000.000,00zł. Termin składania ofert do 20.10.2021r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpiło tego samego dnia o godz. 10.30.

Wpłynęło trzy oferty: PBI Infrastruktura S.A – Lider z Kraśnika PBI WMB Sp.
z o.o.- Partner ul. Błonie  z Sandomierza- kwota 2.327.880,62 zł, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe INTERBET Tadeusz Kosikowski
z Tarnobrzega – kwota 2.718.300,00 zł, Star budowa inwestycje z Mirca– kwota 2.9117.012,64 zł.

Komisja przetargowa odrzuciła ostatnią ofertę ze względu na prośbę wykonawcy o przedłużenie terminu oraz najwyższą cenę.

W dniu 25.11.2021r. została podpisana umowa z konsorcjum PBI.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Radny Mariusz Prezgot zwrócił uwagę na potrzebę poprawy widoczności ośmiu przejść dla pieszych znajdujących się na ul. Żółkiewskiego poprzez ich odmalowanie oraz zbyt gęste rozmieszczenie progów zwalniających na krótkim odcinku wspomnianej ulicy.   

D).„Dostawa, montaż oraz serwis urządzeń do poboru opłat parkingowych
w formie 24-miesięcznej dzierżawy dla Gminy Sandomierz”

Tryb podstawowy bez negocjacji RZP.271.1.6.2022.DDR na podstawie art. 275 pkt 1 upzp. specyfikacja zamówienia uległa zmianie ze względu na pisemne pytania potencjalnych inwestorów. W związku z powyższym, termin składania ofert został przedłużony. Otwarcie ofert nastąpiło 05.05.2022r. o godz. 10.30. Wpłynęła tylko jedna oferta firmy TECHTRONIC POLSKA
z Częstochowy, która spełniała wymogi specyfikacji warunków zamówienia.

Umowa została podpisana w dniu 06.06.2022r.  

Radny Sylwester Łatka zapytał, czy parkomaty wymagały naprawy w okresie trwania gwarancji? Czy kredyt na urządzenia poboru opłat parkingowych został już spłacony?

Pani Angelika Kędzierska oznajmiła, że jedyny problem, który pojawił się na początku użytkowania urządzeń wynikał z braku internetu w obrębie Starego Miasta. Mówczyni dodała, że miesięczna rata kredytu wynosi ok. 15.793,20 zł. Ostatnia rata na ww. sprzęt zostanie uiszczona w sierpniu 2024r.

E).Realizacja robót budowlanych pn. Przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu w ramach projektu Transport przyjazny środowisku- zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji  RZP.271.1.11.2022.WSL na podstawie art. 275 pkt 1 upzp. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2.224.809,04 zł. brutto. Termin składania ofert do 27.06.2022r. do godz. 10.00. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 prawo zamówień publicznych. Burmistrz ogłosił po raz kolejny przetarg w 2023 r.

Termin składania ofert przypadł na dzień 15.05.2023r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.05.2023r. o godz. 10.30.

Wpłynęła jedna oferta firmy ELEKTRON-TECH Michał Goński z Padwi Narodowej na kwotę 2.507.903,81 zł. brutto. Umowa została podpisana
w dniu 27.06.2022r.

Członkowie komisji poprosili o rozmieszczenie ławek wzdłuż ulic w mieście ze względu na potrzebę odpoczynku przez starsze, schorowane osoby.

F).Realizacja robót budowlanych: Rozbudowa ulicy Mokoszyńskiej
w Sandomierzu
oraz Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu”.

Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji RZP.271.1.26.2022.MZI na podstawie art. 275 pkt 1 upzp. Kwota przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia wynosiła 3.300.000,00 zł. Termin składania ofert do dnia 28.11.2022r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.11.2022r. o godz. 10.30. Wpłynęło cztery oferty: Lider Konsorcjum PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika Partner Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, STAR Budowa Inwestycje Sp. z o.o. z Mirca, COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia, Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego M-Via ze Stalowej Woli Partner Konsorcjum Firma Handlowo- Usługowo- Produkcyjna BRUK-MAR z Bojanowa. 

Żadna oferta nie została odrzucona.

W dniu 12.12.2022r. została podpisała umowa z firmą Lider Konsorcjum PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika Partner Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o.
z Sandomierza.

         Przewodniczący komisji podziękował Pani Joannie Pawelczyk za szczegółowe i merytoryczne informacje. Zapytał obecnych członków komisji
o pytania, uwagi i wnioski. Wobec ich braku zakończył kontrolę problemową
w ww. zakresie (Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu Komisji Rewizyjnej).

Ad.4

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pn. „Ocena ściągalności należności podatkowych i opłat czynszowych oraz stosowanych procedur wobec dłużników”.

         Radny Sylwester Łatka udzielił głosu Pani Monice Hill w celu zreferowania zagadnienia ujętego w punkcie porządku obrad. Ściągalność zaległości z tyt. podatków i opłat w 2022 roku wyniosła 26.845.322,00 zł.

Z kolei, zaległość pozostała do wyegzekwowania w przyszłym roku wyniosła 785.588 zł. (ok. 3%).

Pani Monika Hill opowiedziała o procedurach stosowanych wobec dłużników
z tyt. opłat i podatków oraz podatków cywilno-prawnych.

Dodała, że problem odzyskiwania zaległości przez gminę jest powszechnie znany w innych miastach, a Referat Opłat, Podatków i Windykacji dokłada wszelkich starań, aby ściągalność długu była jak największa.

         Przewodniczący komisji poprosił Panią Monikę Hill o pisemne przedłożenie wszystkich wyliczeń do akt Komisji Rewizyjnej w celu dokładnego zweryfikowania i przeanalizowania podanych kwot (Załącznik Nr 2).

Przewodniczący komisji wobec braku uwag przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.
Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
 

PDFZałącznik Nr 12 do Protokołu Nr 2842023 z dnia 11 września 2023 roku.pdf (1,02MB)