Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/672/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-09-2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławnika stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2024-2027r.:

1) Joanna Bocheńska
(imię, imiona i nazwisko)

2. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027r.:

1) Aleksandra Sieciarska
(imię, imiona i nazwisko)
2) Monika Ożóg - Kuziora
(imię, imiona i nazwisko)

 

 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do przekazania listy wybranych ławników właściwemu prezesowi Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.um.sandomierz.pl


Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVII6722023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-09-2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.pdf (303,13KB)

DOCXUzasadnienie LXVII6722023.docx (5,81KB)

PDFZalacznik1 LXVII6722023.pdf (156,88KB)