Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXVII/670/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-09-2023 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się, że w zgłoszeniu Pani Anny Elżbiety Sobieraj , ( imię, imiona, nazwisko ) kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, złożonym przez grupę obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w dniu 27 czerwca 2023 roku, brak jest wymaganej liczby podpisów zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. co najmniej pięćdziesięciu ww. obywateli. 2. Zgłoszenie kandydata, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXVII6702023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-09-2023 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2024-2027.pdf (301,69KB)

DOCXUzasadnienie LXVII6702023.docx (5,48KB)

PDFZalacznik1 LXVII6702023.pdf (156,88KB)

PDFUchwała Nr LXVII-670-2023 - głosowanie.pdf (298,49KB)