Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XVIII/208/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042 z późn. zm:
1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXVIII/318/2020.docx

PDFZalacznik1 XXVIII/318/2020.pdf

PDFZalacznik2 XXVIII/318/2020.pdf

PDFZalacznik3 XXVIII/318/2020.pdf