Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 65 z LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 9 sierpnia 2023 r.

Protokół Nr 65
z LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 9 sierpnia 2023 roku
Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 10:20

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. Dodał, że sesja zwołana jest na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) i ma tym samym charakter sesji nadzwyczajnej. 

Ponadto, uczestnikami sesji byli:

 1. Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,
 2. Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza,
 3. Barbara Grębowiec- Skarbnik Miasta Sandomierza,
 4. dr Piotr Maria Kossak- Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 5. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierz,
 6. Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 7. Magdalena Paruch - Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 8. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu,
 9. Wojciech Dumin- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu,
 10. Adam Piskor- Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta bierze udział 14 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Andrzej Kalczewski, Sylwester Łatka, Tomasz Malinowski, Marek Strugała.

Radny spóźniony: Marcin Świerkula.

Radni usprawiedliwieni.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 822/1, 822/2, 823/1, 823/2 położonych przy ulicy Okrzei w Sandomierzu, obręb 0003- Sandomierz Lewobrzeżny (kategoria o. b. XIII).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców miasta Sandomierza na lata 2023 – 2026;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
 7. Zamknięcie obrad.

Na LXV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza przybył radny Marcin Śwerkula. Rada obraduje w składzie 15 osobowym.

Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza odczytał pismo Ostrowieckiego Kombinatu Budowalnego, jak niżej:

„Wycofuję z dniem 8 sierpnia 2023 roku wniosek L. dz. 108/2023 z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej „dwóch budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działkach o nr. ewidencyjnych 821/1; 822/2; 823/1 i 823/2 przy ul. Okrzei w Sandomierzu (kategoria obiektu XIII)”.

W związku z powyższym Zastępca Burmistrza poprosił o zdjęcie z projektu porządku obrad pkt. 3 tj. projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 822/1, 822/2, 823/1, 823/2 położonych przy ulicy Okrzei w Sandomierzu, obręb 0003- Sandomierz Lewobrzeżny (kategoria o. b. XIII).

Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza złożył na ręce przewodniczącego rady ww. pismo, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny Robert Kurosz wyraził wątpliwość czy Zastępca Burmistrza może wycofywać projekt uchwały z porządku obrad, która została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie wniosku Burmistrza Miasta.  

Dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że wszystkie prawa i obowiązki ustawowe, które są w gestii Burmistrza Miasta może wykonywać jego zastępca.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie całość porządku obrad z uwzględnieniem wniosku Zastępcy Burmistrza.

Wynik głosowania:

„za” - 14;

„przeciw” - 0;

„wstrzymujących się” - 1

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały zwiększa dochody budżetu gminy w kwocie 19.737,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku węglowego oraz na wypłatę rekompensat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXV/650/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców miasta Sandomierza na lata 2023 – 2026;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że w projekcie uchwały zmiana polega na podniesieniu wieku z 55 lat na 65 lat w stosunku do osób, które mogą być objęte programem darmowych szczepień przeciwko grypie sezonowej.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że przesunięcie wieku wynika z rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznej. 

Radny Janusz Poński poprosił o dane statystyczne dot. osób zaszczepionych w latach poprzednich.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że program skierowany jest dla całej populacji, w związku z tym każda osoba powyżej 65 roku życia może zgłosić się do swojej przychodni i otrzymać szczepionkę.

Agata Król Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że program szczepień w Sandomierzu trwa już 11 lat. Tendencja szczepień przeciwko grypie ma charakter spadkowy od czasów pandemii koronawirusa. W 2017 roku zaszczepiono powyżej wówczas 55 roku życia w Sandomierzu przeszło 1000 osób. W 2022 roku z kolei już tylko 600 osób.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXV/651/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej dla mieszkańców miasta Sandomierza na lata 2023 – 2026

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały został przygotowany przez Biuro Rady. Projekt zakłada zwrócenie się do Komendanta Wojewódzkiego Policji z prośbą o opinię w stosunku do 3 kandydatów na ławników, które zgłosiły się w regulaminowym terminie.

Radny Jacek Dybus zaproponował by rada zapoznała się bliżej z osobami, które ubiegają się o funkcje ławnika.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że do 30 czerwca 2023 roku tylko 5 osób złożyło dokumenty o pełnienie funkcji ławnika. Po weryfikacji dokonanej przez zespół powołany w drodze uchwały wymogi formalne spełniają jedynie 3 kandydatury. Kolejnym obligatoryjnym krokiem w procedurze wyboru jest zasięgnięcie opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w stosunku do tych osób. Po otrzymaniu pozytywnej opinii kandydaci będą zapraszani na posiedzenie zespołu.  

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXV/652/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Ad. 6

Zamknięcie obrad;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;
 2. Pismo Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego z dnia 8 sierpnia 2023 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miasta