Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 64 z LXIV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 28 czerwca 2023 r.

Protokół Nr 64
z LXIV sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 28 czerwca 2023 roku
Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00
Godzina zakończenia sesji: 14:07

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ponadto, uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza
 2. Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza,
 3. Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza,
 4. Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Miasta Sandomierza,
 5. Pan dr Piotr Maria Kossak- Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 6. Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu,
 7. Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu,
 8. Pani Edyta Duma- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu,
 9. Pan Mariusz Kopeć- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sandomierzu,
 10. Pani Joanna Pawelczyk- Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu,
 11. Pani Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu, 
 12. Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,
 13. Pan Wojciech Dumin- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu,
 14. Pan Mateusz Niezgoda- Kierownik Referatu Planowania i Kontroli Budżetu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 15. Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
 16. Pani Małgorzata Bęczkowska- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Sandomierzu,
 17. Pani Agnieszka Krasoń- Kierownik Przystanku „Błonie” w Sandomierzu,
 18. Pan Dariusz Kozieja – Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej w Sandomierzu,
 19. Pani Elżbieta Posłowska, Pani Izabela Szczepańska- Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu,
 20. Pani Kamila Kremiec- Panek- p.o. Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury,
 21. Pan Adam Piskor- Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta bierze udział 16 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pani Ewa Gracz, Pan Andrzej Kalczewski, Pan Janusz Poński.

Radni usprawiedliwieni.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził quorum.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok:
 1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok;
 2. Debata;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2022 rok;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Janusz Poński);
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Mariola Stępień);
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Marek Chruściel);
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Jerzy Żyła);
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Piotr Chojnacki);
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Mariusz Prezgot);
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Michał Guzin);
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek);
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi radnego Roberta Kurosza;
 15. Przyjęcie protokołu z LXII i LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza;
 16. Przyjęcie harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza od 4 lipca 2023 roku do 19 grudnia 2023 roku;
 17. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 19. Zamknięcie obrad.

Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w ostatni weekend w naszym mieście miała miejsce wyjątkowa uroczystość tj. pierwsze Sandomierskie Wianki Flisackie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Napędzanych Wisłą, reprezentowane przez Pana Marka Bażanta i drugie stowarzyszenie reprezentowane przez Pana Stanisława Baskę. Burmistrz przytoczył legendę o tym, że przed wiekami rajcy miejscy zabronili wstępu flisakom do miasta z powodu prawdopodobnie ich nagannego lub niepoprawnego zachowania. Dodał, że chciałby Państwu radnym zaproponować wprowadzenie trochę żartobliwej uchwały na początek sesji. W Ratuszu obecni są przedstawiciele flisaków oczekujący na oficjalne wyrażenie zgody przez Radę Miasta na umożliwienie swobodnego wstępu do Sandomierza.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że „skoro takie różne sytuacje obyczajowe działy się kiedyś, nie ma gwarancji, że się nie powtórzą teraz”. Zwrócił się do flisaków o złożenie publicznego oświadczenia, że wspomniana historyczna przypadłość się nie powtórzy. Dodał, że „dopiero wtedy Rada Miasta będzie mogła uchylić zakaz”.

Radny Robert Kurosz oznajmił, że ma kilka uwag co do projektu uchwały. Wymienił kolejno: „po pierwsze uchwała wpłynęła dzisiaj. Po drugie nie jest wyjaśniona. Po trzecie nie była opiniowana na żadnej komisji rady miasta”. Zapytał burmistrza, dlaczego złamał panujący wielowiekowy zakaz i wpuścił do miasta flisaków bez uprzednio uzyskanej zgody rady? Radny dodał, że jego zdaniem uchwała nie powinna trafić na obrady dzisiejszej sesji. Należy ją przeanalizować na posiedzeniach poszczególnych komisji stałych rady miasta. Nadmienił, że pomysł jest bardzo ciekawy jednak należy go przemyśleć i odpowiednio zorganizować.

Wojciech Czerwiec - Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oddał głos przedstawicielom flisaków.

Przedstawiciel flisaków Nr 1: „Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, zgromadzeni. W pierwszej kolejności chcielibyśmy bardzo podziękować za możliwość przeprowadzenia tej imprezy, że mogliśmy troszeczkę poszaleć w Sandomierzu, pokrzyczeć, zrobić manifestację flisacką, że mogliśmy bawić ludzi na bulwarze”. Mężczyzna dodał żartobliwie, że w myśl panującej tradycji flisacy obiecują, że „jak będziemy pić, to będziemy pić za zdrowie rajców i rządzących na Wyspach Wiślanych, a nie w mieście, że bałamucić będziemy dziewki za ich zgodą i poza murami miasta.” Flisak wyraził chęć organizacji imprez w przyszłości, które być może staną się odpowiednikiem uroczystości „Festiwalu Wisły” w Toruniu. Jednocześnie złożył podziękowanie Sandomierskiemu Centrum Kultury za pomoc w przygotowaniu wydarzenia.

Przedstawiciel flisaków Nr 2: Nawiązał do słów radnego Roberta Kurosza i odpowiedział, że
„w sobotę byliśmy wpuszczeni, ale pod silną eskortą Straży Miejskiej i rycerstwa. Przeszliśmy tylko przez rynek, nie mogliśmy się zatrzymać.”

Radna Kazimiera Bednarska oznajmiła, że uczestniczyła w uroczystościach Sandomierskich Wianków Flisackich wspólnie z radną Renatą Kraską.  Mówczyni dodała, że organizacja wydarzenia i pomysł był niezwykle ciekawy, a w mediach społecznościowych pojawiają się wpisy typu „miasto zaczyna tętnić życiem”.

Pan P. Ź.*Mieszkaniec Sandomierza podziękował flisakom za przeprowadzone akcje edukacyjne oraz sprzątanie rzeki Wisły. Dodał, że „Wisła jest częścią tego miasta, wy nią też jesteście.” 

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek formalny Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 dodatkowego projektu uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dot. zniesienia zakazu wstępu flisaków do Miasta Sandomierza”.

Wynik głosowania:

„za” - 14.

„przeciw” - 2

„wstrzymujących się” - 0

Radny Piotr Chojnacki nie wziął udziału w glosowaniu.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie ww. wniosku.

Następnie Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie całość porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

Wynik głosowania:

„za” - 17

„przeciw” - 0

„wstrzymujących się” - 0

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXIV sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad.3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dot. zniesienia zakazu wstępu flisaków do Miasta Sandomierza.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta zapytał o pytania bądź uwagi do powyższej uchwały. Wobec ich braku przystąpił do głosowania.

Wynik głosowania:

„za” - 14

„przeciw” - 0

„wstrzymujących się” - 0

Radni: Piotr Chojnacki, Jacek Dybus i Robert Kurosz nie wzięli udziału w głosowaniu.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/635/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie przyjęcia oświadczenia dot. zniesienia zakazu wstępu flisaków do Miasta Sandomierza.

Ad.4

Debata nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok:

 1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok;
 2. Debata;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza oznajmił, że powyższy punkt porządku obrad sesji składa się z trzech podpunktów, a pierwszy dotyczy przedstawienia Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok. Wobec powyższego, oddał głos Burmistrzowi Sandomierza.

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza: „Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność oddać w Państwa ręce raport o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok, który prezentuje nasze działania na płaszczyznach: inwestycyjnej, gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej. Aktywności, które podejmujemy, są skierowane na rozwój naszej małej ojczyzny. Miniony rok, to czas realizacji wielu inwestycji, które podnoszą jakość życia mieszkańców. Część z nich jest realizacją kosztochłonnego programu Rewitalizacji Miasta Sandomierza. Mimo to systematycznie pochylamy się nad rozwiązaniem spraw przez lata zapomnianych w naszym mieście. W Sandomierzu wciąż jest wiele takich potrzeb związanych z infrastrukturą drogową, wodno-kanalizacyjną czy mieszkaniową. Podejmowane przez samorząd gminy działania mają na celu zrównoważony rozwój naszego miasta, ale także podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Systematycznie pozyskujemy środki i realizujemy nowe zadania. Sandomierz staje się miastem łączącym bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak: energooszczędne oświetlenie uliczne, fotowoltaika, kogeneracja czy monitoring miejski. Odważnie patrzymy w przyszłość i perspektywicznie myślimy o Sandomierzu, inwestujemy w placówki oświatowe, zapewniając dzieciom lepsze warunki do nauki. Wspieramy działalność organizacji pozarządowych, ceniąc niezwykle wysoko ich zaangażowanie i pracę na rzecz Sandomierza. Miasto jest żywym organizmem, a odpowiednio zarządzane rozwija się z korzyścią dla otoczenia. Zachodzące w mieście zmiany to również zasługa bardzo dobrze działających spółek miejskich, które przyczyniają się do rozwoju miasta i polepszenia warunków życia. Patrząc na Sandomierz przez pryzmat wykonywanych inwestycji oraz zamierzeń na najbliższą przyszłość, widzę miasto wykorzystujące każdą okazję do rozwoju. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim za pracę na rzecz Sandomierza. Przedstawiam Państwu sprawozdanie z naszych działań, wierząc, że lektura tego raportu pozwoli Państwu zobaczyć, jak wiele zmian zachodzi w różnych obszarach życia naszego miasta. Liczę, że przedstawione informacje zachęcą Państwa do dalszego, aktywnego udziału w tworzeniu lepszej przyszłości Sandomierza. Podziękowania kieruje w stronę urzędników Urzędu Miejskiego, jak również radnych, którzy współuczestniczą na co dzień w procesie decyzyjnym, w zarządzaniu naszą małą ojczyzną”.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza zwróciła się do wszystkich obecnych i oznajmiła, że zgodnie z artykułem 28aa ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz jest zobowiązany do przedłożenia Państwu Radnym do dnia 31 maja każdego roku Raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Dokument zawiera w szczególności pewne elementy i przedstawia podstawowe działania, które były realizowane przez burmistrza i samorząd. Do tych obowiązkowych, szczególnych, które są wymienione we wskazanym przeze mnie artykule należy realizacja polityk programów i strategii, realizacja uchwał Rady Miasta Sandomierza oraz budżetu obywatelskiego.

W 2022 roku realizacji polityk strategii było łącznie 28 (11 z obszaru pomocy społecznej, 3 z obszaru ochrony środowiska, 2 z obszaru ładu przestrzennego, 4 z obszaru ochrony zdrowia, 2 z obszaru gospodarki mieszkaniowej, 4 o charakterze ogólnym).  W raporcie znajduje się również krótki opis wszystkich programów i polityk, ponieważ większość z nich przyjmowana jest również przez Państwa oddzielnymi uchwałami w formie sprawozdań.

Oprócz tego, dokument zawiera szereg dodatkowych elementów w celu uzupełnienia tych podstawowych np. przedstawienie działalności urzędu stanu cywilnego, oświaty i edukacji, gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska, informacje na temat działalności kulturalnej oraz sportowej, a także informacje dotyczące działalności naszych instytucji kultury, czyli Sandomierskiego Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ponadto znajdują się w nim również informacje dot. współpracy Miasta Sandomierza z miastami na terenie naszej ojczyzny, ale również z tymi, które są naszymi miastami partnerskimi poza granicami naszego kraju.

Na koniec dodała, że ze swej wypowiedzi wyraziła nadzieję, iż powyższe dane
w raporcie zostały przedstawione w przejrzysty sposób i szczegółowo przedstawione na każdej komisji Rady Miasta Sandomierza. Uwagi, które radni zgłosili na etapie tworzenia raportu zostały uwzględnione wraz z porównaniem działań do poprzednich lat.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że prezentacja multimedialna wyświetlana podczas obrad dzisiejszej sesji zostanie rozesłana do radnych drogą mailową jak również opublikowana na oficjalnej stronie miasta.  Mówczyni nawiązała do słów Pani Anety Przyłuckiej i oznajmiła, że nieodzownym elementem raportu są również finanse. Na komisjach Budżetu i Finansów oraz Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza „wspólnie z radnymi pracowaliśmy na temat wykonania budżetu metodą kasową (czyli środków znajdujących się na koniec roku na rachunku) jak również tych środków, które ten rachunek opuściły będąc płatnościami 2022 roku”.

Barbara Grębowiec dodała, że w dalszej części radni będą procedować uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Omówiła specyfikę ww. sprawozdania, które jest wykonywane na podstawie tych samych ksiąg rachunkowych co sprawozdanie z wykonania budżetu. Mówczyni dodała: „Niemniej jednak mówimy tutaj o zupełnie przeciwstawnej, alternatywnej metodzie wykonania budżetu o wszystkich tych dochodach, które zostały przypisane w księgach rachunkowych, niezależnie od tego, czy znalazły się na rachunku, czy też nie. Przechodząc do budżetu, wykonania budżetu metodą kasową widzą Państwo, że dochody zostały wykonane w 95,8%, na kwotę 143.705.742,72 złotych, natomiast wydatki 146.833.366,63 złotych jest to 93,6%. Jak łatwo zauważyć, budżet zamknął się deficytem 3.127.623,91 złotych, który został pokryty z wolnych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. Wysokość długu gminy na koniec 2022 roku wynosi 36.534.277,60 złotych.

W 2022 roku nie zaciągaliśmy kredytów. Dochody w porównaniu z 2021 rokiem wzrosły tylko o 960.341,67 złotych. Natomiast różnica wydatków sięga 6 678 071,98 złotych.”

Skarbnik Miasta Sandomierza przystąpiła do omówienia najważniejszych dochodów gminy w porównaniu do 2021 roku. Wymieniła:  wzrost różnicy z wpływów z podatku od nieruchomości o 1.889.532,26 złotych, zmniejszenie dochodów w dziale pomoc społeczna o  87.982.700,07 złotych (głównym powodem jest przejęcie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczenia 500+), w dziale oświata i wychowanie dochody wzrosły o 1.276.165,81 złotych, w dziale gospodarki mieszkaniowej nastąpił wzrost o 4.015.768,61 złotych (w rozdziale widnieje zadanie pn. „Rewitalizacja Miasta” w związku z powyższym dochody z tego tyt. mogą być wyższe), w dziale gospodarki komunalnej dochody mniejsze o 2.198.577,78 złotych, w dziale kultura fizyczna dochody z obiektów sportowych mniejsze o 479.047,82 złotych.

Największa pozycja budżetu dotyczy podatków, które łącznie wynoszą 21.993.654,22 złotych, z czego 18.592.600,11 złotych to podatek od nieruchomości.

W kwestii podatku PIT i CIT kwota sięga 26.014.136,43 złotych i w perspektywie ostatnich lat to jest najmniejsza kwota podatku. Najlepszym ze względu na wpływy z podatku PIT i CIT był rok 2021 i wynosił prawie 29.000.000,00 złotych. Dodatkowym dochodem w budżecie jest otrzymana dotacja i środki przeznaczone na inwestycje i cele bieżące w wysokości 46.819.126,28 złotych, a także subwencja z budżetu państwa sięgająca 17.200.317,00 złotych.

Pozostałe dochody m.in. w wysokości 28.418.846,49 złotych pochodzą głównie ze sprzedaży majątku gminy w postaci: działki przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, działki na rzecz użytkownika wieczystego przy ulicy 11 Listopada oraz działki na ulicy Krukowskiej i dwóch mieszkań przy ulicy Baczyńskiego i Portowej.

Z kolei, największe wydatki wynikają z działu oświata i wychowanie 39.065.403,45 złotych, w dziale ochrona zdrowia i pomoc społeczna 30.960.483,63 złotych, w dziale gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska  25.384.252,63 złotych, w dziale transport i łączność 9.421.774,77 złotych, w dziale utrzymania obiektów sportowych 7.598.572,81 złotych, w dziale administracja, funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, Centrum Usług Wspólnych, realizacja zadań zleconych oraz promocja 15.792.098,34 złotych, w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w tym dotacje dla organizacji pożytku publicznego 2.483.848,62 złotych.  Pozostałe wydatki w wysokości 13.745.452,32 złotych dotyczą zakwaterowania mieszkańców Ukrainy na terenie gminy (3.107.634,06 złotych), dodatku węglowego (3.336.000,00 złotych), świadczeń rodzinnych również dla mieszkańców Ukrainy (498.667,24 złotych) oraz termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 (6.396.348,12 złotych).

Pani Barbara Grębowiec wspomniała o ogólnej kwocie udzielonych dotacji w wysokości 7.360.960,77 złotych w tym, 990.000,00 złotych na wspieranie i upowszechnianie sportu oraz 453.179,33 złotych na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na trzy zadania dot. przebudowy przejść dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego, modernizacji ulic Różanej i Wojska Polskiego oraz Koseły i Mickiewicza.

Następnie omówiła wydatki na inwestycje miejskie zrealizowane w ubiegłym roku tj.: 902.044,18 złotych na przebudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej, 3.487.064,25 złotych na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Lubelskiej, 2.220.420,99 złotych na budowę kanalizacji deszczowej ul. Rokitek, 541.232,22 złotych na utworzenie dziennego domu pobytu seniora, 496.455,59 złotych  na przebudowę budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1, 6.396.348,12 złotych na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 4, 1.895.037,20 złotych na przebudowę placu targowego przy ul. Przemysłowej, 59.900,00 złotych na projekt rozbudowy ul. Mokoszyńskiej, 116.850,00 złotych na program funkcjonalno – użytkowy zadania pn. budowa ulicy Okrzei, 98.793,56 złotych na prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Opatowskiej, 1.331.828,55 złotych na budowę monitoringu, 925.145,73 złotych na przebudowę przejść dla pieszych przy ul. Dobkiewicza i Schinzla, 38.130,00 złotych na dokumentację przebudowy krytej pływalni oraz 36.000,00 złotych na projekt drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Bukowej.

Kwoty przeznaczone na drogi i oświetlenie uliczne wynoszą kolejno: 2.734.525,75 złotych na komunikacje miejską, 2.494.672,70 złotych na remont ulicy Żółkiewskiego „Lina”, 909.092,56 złotych na remonty cząstkowe dróg i chodników, 936.852,82 złotych na oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia (w ubiegłym roku oszczędności wyniosły ok. 500.000,00 złotych), 115.178,00 złotych na utrzymanie czystości i usługi remontowe na przystankach, utrzymanie dworca autobusowego, 99.298,14 złotych na oznakowanie pionowe i poziome.  

W dz. gospodarki mieszkaniowej wydatki osiągnęły poziom 2.601.024,99 złotych z czego 1.114.010,61 złotych wynika z opłaty za zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi, 485.738,64 – zaliczka eksploatacyjna, wykonanie przeglądów budynków oraz wyceny nieruchomości, 573.793,96 złotych – zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych, 317.957,21 złotych - remonty budynków i lokali komunalnych, fundusz remontowy.

W dziale oczyszczania miasta i ochronie środowiska wydatki wynoszą kolejno: 5.929.109,01 złotych – odbieranie i unieszkodliwianie odpadów, 2.322.651,78 złotych – oczyszczanie miasta i utrzymanie toalet, 613.508,55 złotych – zimowe utrzymanie dróg.

Dochody działu dotyczącego odbierania odpadów sięgają w 2022 roku 5.429.345,91 złotych, a wydatki związane z odbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 5.929.109,01 złotych. Z budżetu gminy została dołożona kwota w wysokości 500.000,00 złotych. W 2021 roku należało wyrównać różnicę w wysokości 966.878,02 złotych.

W dziale dotyczącym zieleni miejskiej i schroniska dla zwierząt wydatki na zieleń wyniosły w 2022 roku 319.919,08 złotych (w tym koszty utrzymania zieleni na terenie gminy 278.009,93 złotych i koszty zakupu kwiatów jednorocznych, zakup roślin ozdobnych, wrzosów- 41.909,15 złotych). Z kolei, kwota 234.567,06 złotych była przeznaczona na opiekę nad zwierzętami (58.867,56 złotych na usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt oraz 165.000,00 złotych – dotacje dla schroniska).

Wydatki związane z kulturą sięgały 2.483.848,62 złotych (w tym 743.426,00 złotych na dotację miasta dla Sandomierskiego Centrum Kultury, 1.390.000,00 złotych na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, 131.613,30 złotych na organizację świąt, jubileuszy, rocznic, kultywowanie tradycji narodowych, wydawanie publikacji historycznych oraz dofinansowanie pojedynczych zewnętrznych inicjatyw kulturalnych, 20.000,00 złotych na dotację na remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym).

Dochody i wydatki dotyczące działu oświaty i wychowania zostały porównane w niniejszej prezentacji w latach 2020 - 2022. W przedłożonym zestawieniu wydatki co roku sukcesywnie wzrastają o ok. 1.000.000,00 złotych. 

 Dochody i wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej pokazują, że gmina z budżetu musiała wygospodarować w 2022 roku kwotę 6.828.947,80 złotych na działalność jednostki. 

Łączna kwota wydatków na pomoc społeczną i ochronę zdrowia wyniosła 30.936.483,63 złotych.

Z kolei, wydatki poniesione w dziale dotyczącym sportu sięgają 7.598.572,81 złotych ( w tym 829.258,00 złotych na utrzymanie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu, 1.950.844,00 złotych na kompleks sportowy jakim jest miejski stadion, sandomierski park Piszczele, kompleks rekreacyjny na ul. Żołkiewskiego), 2.678.862,00 złotych na utrzymanie krytej pływalni, 352.519,00 złotych na utrzymanie hali widowiskowo - sportowej,  151.724,00 złotych na ciągi pieszo - rowerowe ul. Podwale, 571.058,00 złotych na kompleks rekreacyjny na ul. Portowej. Gmina dołożyła z budżetu środki finansowe na funkcjonowanie obiektów sportowych w 2021 roku kwotę 6.135.959,61 złotych, a w 2022 roku kwotę 6.540.760,73 złotych.

         Wydatki związane z promocja miasta wyniosły 273.337,39 złotych (w tym 31.160,00 złotych na składki do lokalnej i regionalnej organizacji turystycznej, 14.503,25 złotych na promocję poprzez serial „Ojciec Mateusz”, zabezpieczenie pobytu ekipy filmowej oraz 214.899,14 złotych na promocję w mediach, czasopismach branżowych i w internecie, wykonania usług poligraficznych, usług serwisu www, obsługę wydarzeń promocyjnych oraz wykonanie plansz promocyjnych). 

Na koniec prezentacji Pani Barbara Grębowiec podsumowała zadłużenie Gminy Sandomierz i oświadczyła, że na dzień 31.12.2022 r. stan zaległości wynosi 36.534.277,60 złotych, a obsługa długu publicznego wyniosła 2.405.480,06 złotych. Skarbnik Sandomierza podała przykład miasta Buska Zdroju, które jest porównywalne do Sandomierza i nie posiada kredytów. Poddała pod rozwagę myśl, iż zaciągając kredyt w wysokości 2.500.000,00 złotych odsetki sięgają aż 3.200.000,00 złotych.

Skarbnik Sandomierza podziękowała radnym za uwagę, za pracę nad budżetem i jego wykonaniem i zaprosiła wszystkich na obejrzenie krótkiego filmu podsumowującego jej wypowiedź.

Prezentacja stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

b) Debata

Radna Kazimiera Bednarska przytoczyła zapis z raportu w kwestii ilości osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznym w Sandomierzu.  Podkreśliła ważną rolę pracowników socjalnych, trud ich pracy oraz potrzebę aktywności dla seniorów. Dodała, że „Dzienny Dom Pobytu Seniora” zlokalizowany po prawej stronie miasta doskonale spełnia swoje przeznaczenie poprzez różnorodność zajęć dla osób starszych. Mówczyni podziękowała za rzetelnie przygotowany dokument.

Radny Jacek Dybus powiedział, że pracownicy OPS-u często pomagają mieszkańcom w sposób bezinteresowny i często wybiegając poza zakres obowiązków np. podczas wypełniania niezbędnych formularzy w sprawie przyznania ulgi na energię elektryczną.

Radny Piotr Chojnacki oznajmił, że burmistrz dobrze wykonywał swoje obowiązki w 2022 roku i podczas głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania dla włodarza zagłosuje „za”, ponieważ pomimo ciężkiej sytuacji pandemicznej, pomimo wojny na Ukrainie, wysokiej inflacji miasto stanęło na wysokości zadania i to, co mogło zrobić, to w dużej mierze udało się zrealizować. Radny złożył podziękowanie na ręce burmistrza dla Pani Doroty Tarnawskiej- dyrektor OPS, Pana Pawła Wierzbickiego- Dyrektora MOSIR, dla Pana Wojciecha Dumina- Dyrektora MBP, Pani Agnieszki Krasoń- Kierownika Świetlicy Środowiskowej i Dyrektor SCK, Panu Adamowi Piskorowi- Komendantowi Straży Miejskiej za wywiązywanie się należycie ze swoich obowiązków.

Instytucje, z którymi współpracujemy jako mieszkańcy podnoszą poziom tego miasta i są dużą wartością dodaną dla wszystkich mieszkańców. Radny przyznał miasto dobrze przygotowało się pod względem logistycznym w akcji pomocowej dla Ukrainy.

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na okrojone dane dotyczące Budżetu Obywatelskiego w raporcie. Przypomniał, że w poprzednich latach również to zadanie zostało zrealizowane. Na 2023 rok nie przygotowano naboru na nowe wnioski. Mówca przypomniał, że włodarz

współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, z ramienia której miasto dostało nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca za rozwój. Zdaniem radnego Budżet Obywatelski jest okazją do promowania demokracji lokalnej. Wyraził potrzebę utworzenia w przyszłości kolejnego „domu dla seniora” ze względu na starzejące się społeczeństwo. Przypomniał również, że na etapie tworzenia raportu zwrócił się z prośbą o umieszczenie dodatkowej informacji w sprawie realizacji inwestycji drogowych w latach 2019-2022. Jednak nie ma ujętych w nich wspólnych inwestycji ze Starostwem Powiatowym, a każdą dofinansowujemy, brak wzmianki o przeprowadzonych inwestycjach po prawej stronie Sandomierza. Radny zaapelował o zrównoważonym rozwoju miasta po lewej i prawej stronie. Zasugerował, aby gmina przystąpiła do naprawy nawierzchni ulicy Zaleśnej w przyszłych latach.

Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział: „dziękuję Panie Piotrze za tą wypowiedź. Bardzo sobie zawsze cenię z Panem dyskusje, czy to są dyskusje na Radzie Miasta, w czasie sesji Rady Miasta, czy też na komisjach, czy po prostu wtedy, kiedy mamy okazję porozmawiać i oczywiście zgadzam się z Panem, jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski”. Dodał jednak, że mimo chęci realizacji zadania należy wziąć pod uwagę sytuację finansową gminy oraz uaktualnić koszty o wskaźnik inflacji. Obecnie gmina jest formalnym właścicielem gruntu i może wykonać podział działki za zgodą konserwatora zabytków, na której miałby zostać utworzony wspomniany plac.  Włodarz oznajmił, że nie dzieli miasta na lewą i prawą stronę tylko patrzy globalnie na całość. Po prawej stronie powstał piękny park z tężnią solankową, Dom Dziennego Pobytu Seniora. Marcin Marzec przyznał rację, że ww. ulica wymaga remontu, bo jej stan techniczny jest zły. Nadmienił, że
w momencie składania wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina starała się aplikować o stworzenie innego rozwiązania dojazdu z ulicy Holowniczej do Wielowiejskiej lub z mostu na Trześniówce zanim powstałaby ul. Lwowska Bis. Ten logistyczny zabieg pozwoliłby na lepszą podróż w stronę Rzeszowa. Dzisiaj od Agatówki można bezkolizyjnie dojechać obwodnicą Rozwadowa, potem Stalowej Woli, Niska, drogą S-19 do Rzeszowa. Burmistrz oznajmił, że gmina będzie dążyć w przyszłości do zastosowania takiego rozwiązania. Należy zwrócić uwagę na miejsca, które przez lata były pomijane i szukać wszelkich możliwych dofinansowań, aby doprowadzić je do należytego stanu.

Radny Marcin Świerkula- nawiązał do zrównoważonego rozwoju miasta. Zdaniem mówcy po prawej stronie Sandomierza zostało przeprowadzonych mniej inwestycji. Zasugerował, aby w budżecie gminy wyznaczyć poszczególne rejony miasta, „żeby każdy z tych rejonów partycypował mniej więcej symetrycznie”. Przypomniał o niedokończonych inwestycjach związanych ze złym stanem technicznym budynku Portu Kultury, basenu, infrastruktury drogowej oraz cieku wodnego Atramentówki. Mówca dodał, że gmina posiada zbyt wysokie wydatki np. na administrację.

Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza odparł, że dochody gminy są prawie na takim samym poziomie i trudno znaleźć pomysł na ich zwiększenie, aby nie odbyło się to kosztem mieszkańców. Wydatki stale rosną. Jesteśmy uzależnieni od wysokości inflacji, od stóp procentowych, od średnich i najniższych pensji krajowych. Większe wydatki w dziale administracji są spowodowane wzrostem pensji minimalnej w urzędzie oraz jednostkach.

Cały czas pojawiają się nowe, interesujące inicjatywy, pomysły, które też potrzebują wsparcia finansowego. „Jako burmistrz muszę maksymalnie zadowolić jak największą liczbę mieszkańców, a przy tym nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych i zadłużenia miasta”. 

Burmistrz przedstawił stan finansów miasta oraz potrzeby mieszkańców z zakresu nie tylko inwestycyjnym, ale również na poziomie kulturalnym i społecznym.

Na koniec Burmistrz Miasta podkreślił, że dług gminy nie wzrósł w ciągu minionego roku a wzrosła jedynie jego obsługa, co jest spowodowane wzrostem stóp procentowych.  

Radny Marcin Świerkula zwrócił uwagę na dobrą kondycję finansową spółek miejskich. Sandomierz jako miasto ma wysokie stawki za ciepło, wodę, śmieci itd. W związku z tym zaapelował o zmniejszenie kosztów usług komunalnych mieszkańcom kosztem miejskich przedsiębiorstw.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w Sandomierzu ceny usług komunalnych nie są wygórowane, gdyż wynikają z rachunku ekonomicznego. W wyniku wojny na Ukrainie drastycznie wzrosły ceny paliw, gazu i węgla co przełożyło się na ceny ciepła i śmieci. Gmina może dołożyć z budżetu środków na realizację tego typu zadań, ale wówczas należałoby oszczędzać na innych usługach i rezygnować np. z niektórych inwestycji.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że samorząd powinien przeznaczać na działalność kulturalną większe środki, niż te które są zaplanowane w tegorocznym budżecie. Ponadto dodał, że miejskie instytucje w tej materii powinny pozyskiwać inne źródła finansowania i dochodów. W tym miejscu podziękował pracownikom Sandomierskiego Centrum Kultury i merytorycznemu wydziałowi w Urzędzie Miejskim za pracę na rzecz urozmaicania oferty kulturalnej miasta.

Następnie powiedział, że zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca dopuszcza udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sandomierz mieszkańcom miasta, pod warunkiem, że przedstawią swój wniosek z podpisami przynajmniej 50 mieszkańców Sandomierza. W dniu 27 czerwca wpłynął taki wniosek do Urzędu Miejskiego złożony przez Pana P. Ź*

Pan P. Ź.* mieszkaniec Sandomierza: „Dziękuję. Cieszę się, że mogę zabrać dzisiaj głos. Myślę, że zawsze jestem człowiekiem aktywnym. Jestem mieszkańcem aktywnym i jako mieszkaniec aktywny oczekuje też oczywiście od Państwa. Moje oczekiwania są nieco większe niż może mieszkańców nieco mniej aktywnych. Mam tą przyjemność i mam ten zaszczyt, że jestem, współpracuję i przyjaźnię się z ludźmi, którym los miasta nie jest obojętny. Proszę Państwa, usłyszałem tutaj wiele ważnych rzeczy. Może na samym początku, ja przede wszystkim chcę zaznaczyć, że ten dokument, który powstał, jest bardzo cennym dokumentem i jako mieszkaniec zadałem sobie trud, żeby go przeczytać. Zresztą nie tylko ja. Dlatego bardzo Państwa proszę, radnych i Państwa, którzy oczywiście pracują w podmiotach miejskich, żeby z tym dokumentem się zapoznać. Ktoś wykonał naprawdę bardzo dobrą pracę i jest to bardzo szczegółowa. Szczegółowe podejście do tematu. Są rzeczy, które mnie jako mieszkańca, jednakże niepokoją. Bardzo często, znaczy przez ten, od prawie niemalże półtorej godziny tylko jeden raz padło słowo młodzież i mieszkańcy. Proszę Państwa, w tamtym tygodniu odbyła się tutaj konferencja Młodzi Dla Młodych, której razem z panem burmistrzem uczestniczyliśmy. Często mówimy młodzieży, jak bardzo są dla nas te osoby ważne. W tym przygotowanym dokumencie proszę wybaczyć, ale ja nie znajduję nic na temat na temat młodzieży i dlatego finalnie między innymi może to jest ten powód, dla którego miasto się wyludnia i ten aspekt również znajdujemy w raporcie. Rok do roku miasto wyludnia się od 400 do 500 osób. Podziękowali Państwo sobie nawzajem, pracownikom, podwładnym, urzędnikom. Proszę Państwa, a ja widzę też i ja do tych podziękowań się przyłączam, ale ja widzę też jeszcze jedną rzecz, ja widzę podmioty prywatne. Ja widzę mieszkańców, którzy poświęcając swój czas, a nierzadko pieniądze, swoje zasoby, bardzo angażują się w sprawy miejskie. Nie wybrzmiało to. Ja myślę, że większość tych działań miejskich byłaby bez mieszkańców niemożliwa. Proszę Państwa, przykładem tego są te liczne imprezy, o których wspominaliście. Proszę zauważyć, że większość tych imprez, które zaczynają rzeczywiście gdzieś tam wybrzmiewać, bardzo mocno w skali kraju to są również inicjatywy podmiotów zewnętrznych, prywatnych. Oczywiście bez wsparcia miejskiego to jest niemożliwe. I tu to są te takie aspekty. Ja sobie wypunktowałem dosyć szczegółowo kilka elementów. Proszę Państwa i roszczę sobie prawo, żeby zabierać w tych kwestiach zdanie, ponieważ dane mi było akurat na tych przestrzeniach, na tych płaszczyznach albo pracować, albo uczestniczyć. Proszę Państwa i tak na początek mówię, że Sandomierz nie ma wizji rozwoju miasta. Owszem, są dokumenty. One były przygotowywane, ja również partycypowałem w tworzeniu strategii rozwoju miasta, poświęcając swój czas. Oczywiście wtedy wszystko było nieco bardziej wyciszone, bo to był czas pandemii. Chciałem zauważyć, że te dokumenty są. Myśmy je przygotowali wspólnie z urzędnikami i z mieszkańcami, ale ja mam wrażenie, że nie ma pomysłu na wdrażanie tych ustaleń, które zostały wypracowane. A jeśli już, to proszę zauważyć, że lwią część tych działań właśnie wykonują podmioty prywatne i mieszkańcy. Proszę Państwa, Sandomierz stoi na jednej nodze, to jest turystyka i bardzo dobrze, że ona jest, bo bez tego byłoby naprawdę w naszym budżecie cienko. Ale stanie czy opieranie się na jednej nodze w konsekwencji prowadzi donikąd. To samo jest, powiedzmy
w powiecie i tutaj opieramy się na tej monokulturze rolniczej, ale to są już inne działania. Proszę Państwa, całkowicie nie rozumiem ja nie związany z branżą, że w tej strategii i w naszych działaniach pomija się coś takiego jak enoturystyka. To nie kojarzy się z alkoholem sensu stricte tak jak wielu zresztą, natomiast wokół tego aspektu można zbudować niesamowity przekaz i niesamowity potencjał. Patrzę z zazdrością, co dzieje się po sąsiedzku. Pamiętam moje początki tutaj uczestnictwa w debatach, w Sesjach Rady Miasta, po drodze przydarzyło się nam coś, jak… Co można porównać do przysłowiowego ziarna dla kury, ponieważ w przeszłości zawsze debatowaliśmy, co zrobić, żeby wejść na level, na którym znajduje się Kazimierz Wielki. Udało się to i nie można, jak gdyby deprecjonować tutaj roli serialu Ojca Mateusza. To miało wielkie przełożenie na to co się dzieje. Kolejną taką, kolejnym aspektem jest właśnie enoturystyka. Ja patrzę, co jakie są plany na, to nie jest festiwal, przepraszam, a może i właśnie festiwal wina, który w lipcu odbędzie się w Kazimierzu nad Wisłą. Tam przede wszystkim wprowadzono jeden bardzo ważny aspekt, aspekt szkoleniowy przekazywania wiedzy. I to są mega fajne rzeczy. Wokół tego można budować świetny przekaz. Edukacja i technologie wysokie to kolejny punkt. Proszę Państwa, ja jako i w tej dziedzinie również czuję się uprawniony do tego, żeby zabierać głos, ponieważ nie na zasadzie „byłeś w Niemczech, znasz niemiecki”, tylko prowadzę działalność edukacyjną, popularno-naukową. Byłem też członkiem Rady Rodziców, a nawet przewodniczącym Rady Rodziców. Miałem przyjemność albo inaczej – zaszczyt uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej na stanowisko dyrektorów szkół. Proszę Państwa, co widzę? Widzę, że w tej dziedzinie potrzebne są wzmożone działania. Mało się mówi o edukacji, a jeszcze mniej w tej dziedzinie, w tym kierunku się robi i potwierdzeniem tego stanu rzeczy niezbyt dobrego jest to, że już na poziomie szkół podstawowych obserwujemy odpływ młodych ludzi. Uczniów, dzieci właściwie, ale to jest świadomy wybór rodzica, bo czym kierują się? No oczywiście poziomem nauczania. Technologie wysokie, proszę Państwa, są osoby, które znalazły się tu albo z wyboru, albo przez przypadek, robią świetne rzeczy i to jest coś, to jest dział gospodarki, który mógłby przyśpieszyć też nasz rozwój. Pamiętam sytuację, może inaczej, do tej pory w żadnym wymiarze takim inwestycyjnym nie zostało przypieczętowane partnerstwo między miastami. Emmendingen to jest miasto, które szczyci się szybkim przypływem nowych mieszkańców. Tam po prostu populacja rośnie, ale rosną też inwestycje. Proszę Państwa, przez przypadek zupełnie w poprzedniej kadencji z panem burmistrzem znaleźliśmy się w kantynie bardzo prestiżowego zakładu produkującego instrumenty i narzędzia do operacji neurochirurgicznych. Proszę Państwa, to jest moja wizja rozwoju Sandomierza. Nie kominy wysokie, które dymią, ale właśnie tego typu inwestycje, które przyciągają kadrę zarządzającą, inżynierów. To są ludzie, którzy naprawdę będą później identyfikować się z tym miejscem, zostawiać pieniądze. Co więcej i właśnie ta firma w tym momencie proszę sobie wyobrazić, kawę przynosi nam w kantynie firmy sam prezes tejże firmy. Mówi, że Polska jest otóż głównym odbiorcą ich produktów. To znaczy, że rozwijamy się w tej dziedzinie, ale z drugiej strony… I mówi, że szukają terenów pod inwestycje, bo chcą się rozwijać właśnie w Polsce. Z przykrością stwierdzam, nie podjęto żadnych działań, a to byłby świetny aspekt, który przypieczętował by to partnerstwo, ale tak też się stać nie do końca mogło, bo tak naprawdę niewiele mogliśmy zaproponować. I mówimy o inwestycjach, o technologiach wysokich. Proszę Państwa, tak się nie da. Jeśli przyjdzie tutaj człowiek, nie wiem wjedzie Bentleyem albo najlepiej rowerem, albo elektrycznym, albo zwykłym i powie „cudne miasto!”, Michał Olszański, pamiętam siedząc tutaj w kawiarni, widziałem, jak chodził Michał Olszański, redaktor telewizji publicznej i Trójki i wpadł w zachwyt. Gdyby w ten sam sposób wszedł inwestor z potężną sumą pieniędzy i powiedział mi „tu chcę żyć, tu chce inwestować. Pokażcie mi miejsca.” Jakie miejsca pokażemy, co zaproponujemy? Widzę, proszę Państwa działania innych samorządów, które polegają na tym, że najpierw inwestujemy, pompujemy pieniądze w obszary, które… Inwestycyjne, ale one muszą być uzbrojone, one muszą być atrakcyjne, one muszą być przygotowane Jeszcze raz zaznaczam, naprawdę nam nie potrzeba tutaj fabryk, tutaj mogą być równie dobrze i biura i tego najlepszym przykładem jest, proszę Państwa PBI. Proszę zobaczyć, jak wygląda otoczenie tej firmy i za każdym razem jak jestem w kraju gdzieś tam w drodze, to oni mnie zaskakują, bo widzę całe mnóstwo tego sprzętu i logo PBI. Trzymam za nich kciuki. Brak terenów inwestycyjnych. Proszę Państwa, wykluczenie komunikacyjne to kolejny aspekt. Będę starał się teraz mówić coraz bardziej zwięźle, bo jeszcze kilka tych punktów jest. Wykluczenie komunikacyjne to nie tylko brak połączeń autobusowych, to nie tylko brak połączeń kolejowych i powiedzą Państwo „Ok, to nie jest nasza domena.” – jest to nasza domena. To my siłą swoich argumentów możemy i perswazji, możemy wpływać na decydentów i ten stan po prostu poprawiać. Proszę Państwa miasta, miejscowości, regiony rozwijały się właśnie dzięki infrastrukturze, a my na nasze nieszczęście tylko i wyłącznie to pojęcie infrastruktura kojarzymy z infrastrukturą drogową, a jest jeszcze coś takiego jak infrastruktura internetowa i szybki internet. Czas pandemii pokazuje, że jest… Proszę Państwa, ja uważam, że myśmy przespali jednak czas pandemii. To był czas bardzo mocnych działań i wystarczyło odpowiednio przekonać, zwłaszcza tych młodych ludzi, że jesteśmy bardzo przyjaznym miastem, bo jesteśmy i tu naprawdę się świetnie żyje, pod warunkiem, że oczywiście my sami zadbamy o tą przestrzeń. My jako mieszkańcy i to jest moje pragnienie, moja chęć. Ja chcę partycypować, proszę Państwa nie we władzy, a w procesie decyzyjnym, w decyzyjnym. Moim… Mam 48 lat i zainwestowałem odpowiednio wcześniej w wykształcenie swoje, a teraz inwestuję pani Zuzanno w wykształcenie moich dzieci po to, żeby one były wartością dodaną dla tego miasta i żeby nie wyciągały do nikogo ręki. My mieszkańcy chcemy partycypować w procesie decyzyjnym. My mieszkańcy chcemy, proszę Państwa, Budżetu Obywatelskiego, bo to nie jest, bo to jest taki właśnie frazes – demokracja, demokracja, demokracja lokalna. Gdyby się przyjrzeć tej demokracji lokalnej, okazałoby się, że to jest po prostu bardzo często pusty frazes. Chciałbym wiedzieć, gdzie 74 000 z Budżetu Obywatelskiego, chcę zaznaczyć – zwycięskiego Budżetu Obywatelskiego na Rycerski Plac Zabaw, gdzie one trafiły? Dlaczego nie zostaliśmy my jako autorzy, czyli Przemek Gołębiowski i ja nie zostaliśmy zaproszeni, żeby stworzyć, albo żeby zaproponować inne rozwiązania, ponieważ czegoś tam się nie da. Ale skoro nasz budżet przeszedł przez procedury i wygrał, zdobywając bez mała 400 głosów, to wiecie Państwo, to nie jest ambicja dwóch facetów. To są głosy, które myśmy zbierali. To jest chęć partycypacji mieszkańców w procesach, w tym wszystkim, co dzieje się w mieście. Internet szybki, wracam i proszę Państwa przebieg S-74, 12 kilometrów bodajże od Sandomierza. Na rozmowy końcowe z tego co wiem, chyba nawet nie zaproszono Sandomierza do tych rozmów o przebiegu tejże trasy. Nie lobbowaliśmy albo lobbowaliśmy niewystarczająco mocno. Proszę Państwa, ta infrastruktura, która będzie właśnie rozbudowywana w ramach trasy S-74 ona uwzględnia bardzo dużą przeprawę mostową. Zobaczcie Państwo, a my dalej jesteśmy przy naszym moście i w konsekwencji okaże się, że najprawdopodobniej ten most będzie przewymiarowany, a co za tym idzie – przeinwestowany, bo on będzie pełnił tylko i wyłącznie funkcję lokalną. Proszę Państwo trochę mniej przyjemny aspekt. Moje wystąpienie poparłem 55 głosami, tyle zebrałem. To nie był, nie była zwykła czynność, która ograniczała się tylko i wyłącznie do zbierania podpisów po to, żeby… I obiecałem tym ludziom, że przede wszystkim – inaczej wysłuchałem ich jak, co oni sądzą o sytuacji w mieście. Najczęstszym aspektem, który był przywoływany i to jest sformułowanie już nie moje. To jest to, że miasto jest mało przyjazne mieszkańcom. Ja wiem, że to brzmi dosyć brutalnie. Przykładem tego może być właśnie sposób potraktowania mieszkańców Starówki, którzy zwyczajnie upominali się o swoje, a przeszła do opinii publicznej informacja, jakoby najbardziej czy najgłośniej, najdonośniej
w tej sprawie krzyczą ci, którzy mają niepłacone rachunki, co okazało się nieprawdą. To było przykre i tak w ten sposób się po prostu proszę Państwa nie robi. Znam oczywiście całe mnóstwo pozytywnych przykładów i to jest rzeczą ludzką, że to się zapomina, bo chcielibyśmy, żeby te pozytywne przykłady były normą, standardem i żebyśmy się mogli do nich przyzwyczajać. Ale te wielość, to znaczy niestety te złe przykłady, te czarne owce wiecie Państwo, no po prostu pozytywny przekaz gdzieś tam ginie. Podejście, proszę Państwa, urzędnika, ja mam wrażenie, że w dalszym ciągu jesteśmy w dobie pandemii. Petent jest no nie wskazany najlepiej mówiąc delikatnie. Panie burmistrzu, czy pamięta Pan sytuację właśnie z 2022 roku, kiedy doszło do konfrontacji z urzędnikiem miejskim? Jak odnieść się do słów: „Pan Żerebiec jest dla mnie nikim, jest człowiekiem z ulicy”. Co za tym idzie? Głęboka pogarda dla petenta. „To my jesteśmy na piedestale i wy jesteście dla nas, a nie my dla was”. Otóż nie proszę Państwa, my chcemy partycypować w tym wszystkim, co dzieje się w mieście i nie zgadzamy się z takim traktowaniem obywateli, mieszkańców. Proszę Państwa, Państwo radni proszę wybaczyć.
W większości jesteście świetnymi ludźmi, ale czasami jest tak, że uczestnicząc w wielu… Przed Sesją Rady Miasta najpierw są komisje. Nie można przyjść z ulicy na komisje, nie można wysłać urzędnika tak bezpośrednio na komisje. Do czego zmierzam proszę Państwa, wymagana jest jakaś kompetencja i przygotowanie. Nieraz byłem świadkiem czegoś, widziałem coś, czego widzieć, bym nie chciał. Słyszałem coś, czego słyszeć, bym nie chciał. To jest ta niekompetencja w sprawach absolutnie kluczowych. Na przykład Kamienica Oleśnickich, przychodzi urzędnik, który na każde pytanie odpowiada „nie wiem”. Tak być nie może. Proszę Państwa, frekwencja – super, że Państwo ci, którzy są, że tutaj zawsze jesteście. Ale proszę mi wierzyć, odkąd jest ta transmisja online są ludzie, którzy się temu przyglądają i my naprawdę widzimy kto w to życie miejskie się angażuje, a kto po prostu nie chce, nie może, nie potrafi. Jeśli nie potrafisz, nie możesz, bo różne są względy, to złóż mandat, pozwól pracować tym, którzy pracować chcą. Proszę Państwa, wszystko to właśnie przekłada się na to, być może na to i ta przyjazność albo nie przyjazność miasta, między innymi brak terenów inwestycyjnych, poziom oświaty, to wszystko może mieć właśnie wpływ. Czy ma? Ja nie wiem, ale może mieć wpływ na to, że z roku na rok miasto się wyludnia. Pamiętajmy o dzieciach, o młodzieży, pamiętajmy o nich przez cały okres, nie tylko przed zbliżającymi się wyborami. To wszystko tu, co widzieliśmy na tym filmie, jest w porządku i trudno się czegokolwiek przyczepić. No ale z drona jednak, zlotu ptaka wszystko wygląda inaczej. To może tyle. My mieszkańcy włączymy się i włączamy się w życie lokalnej społeczności. Jesteśmy od tego, żeby Państwa wspierać, a jeśli pojawia się jakakolwiek krytyka, na miłość boską, nie traktujcie Państwo tego personalnie. To musi być krytyka konstruktywna. A jeśli jeszcze Państwo widzą, że ktoś, kto to robi angażuje również swoje środki, to robi to naprawdę z czystego serca. Dziękuję”.
 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wielokrotnie rozmawiał z Panem Pawłem Żerebcem na temat miasta i jego mieszkańców. Dodał, że samorząd wraz z radnymi reprezentują mieszkańców i nie można się stawiać w roli jedynego przedstawiciela głosu sandomierzan. Burmistrz podkreślił, że jako włodarz ma styczność z mieszkańcami, gdyż z Sandomierza pochodzi od urodzenia. Spotkania te w przeważającej liczbie są spotkaniami kulturalnymi i merytorycznymi. Podkreślił, że problem wyludniania się gminy jest zjawiskiem ogólnokrajowym. Miastu brakuje również terenów inwestycyjnych poza tzw. „Gęsią Wólką”, co utrudnia przyciąganie inwestorów a tym samym tworzenia nowych miejsc pracy. Następnie włodarz miasta przytoczył statystki dot. struktury wiekowej mieszkańców, z której wynika, że ubywa dzieci oraz osób w wieku produkcyjnym a przybywa w wieku poprodukcyjnym. Z kolei edukacja, za którą odpowiedzialna jest gmina tj. szkół podstawowych stoi na wysokim poziomie. Samorząd dokłada wszelkich starań by zapewnić należyte finansowanie szkół i przedszkoli. Ze względu na warunki obiektywne na terenie Sandomierza nie powstaną firmy z zakresu IT. Rozwijana jest również infrastruktura telekomunikacyjna w tym światłowody oraz komunikacja miejska, gdzie samorząd zakupił 6 nowych autobusów i podpisał umowę na rewitalizację miejskich przystanków. W tym miejscu Burmistrz Miasta zaznaczył, że w sposób dynamiczny rosną koszty funkcjonowania komunikacji z dotychczasowych 2.500.000,00 zł na 3.300.000,00 zł a mieszkańcy i radni zgłaszają potrzebę uruchomienia dodatkowych linii autobusowych.  

Następnie Burmistrz Miasta wyraził zadowolenia z planowanej budowy drogi ekspresowej S74, która wprawdzie nie będzie przebiegać przez Sandomierz, ale węzły komunikacyjne będą w promieniu 10 km od miasta. Cześć mieszkańców jest zadowolona z takiego a nie innego przebiegu planowanej trasy.

Sandomierz zabiega również o remont dworca kolejowego w kontekście trwających prac modernizacyjnych na linii kolejowej. W związku z tym gmina będzie aplikować do rządowego programu modernizacji dworców kolejowych w 2024 roku. Na koniec włodarz miasta powiedział, że: „No tworzymy razem to miasto. Ja jestem dla mieszkańców, radni też są dla mieszkańców. Cieszę się, że są aktywni mieszkańcy, którzy przychodzą i zabierają głos w imieniu innych mieszkańców i dobrze i tworzymy tą społeczność. Tworzymy samorząd, tworzymy małą ojczyznę i rozmawiajmy, dyskutujmy, spierajmy się jak trzeba, może i nawet obrażajmy się czasem na siebie, ale potem wróćmy, pogódźmy się i po prostu twórzmy dalej naszą rzeczywistość”.

Radny Andrzej Lebida zaapelował o podjęcie działań zmierzających do przyłączenia nowych terenów do miasta, które dotychczas należą do Gminy Samborzec, Obrazów i Wilczyce.

Radna Renata Kraska powiedziała, że samorząd nie ma wpływu na spadek dzietności. Rodzi się mniej dzieci ze względu na fakt, że koszty wychowania dziecka są bardzo wysokie i nie wszystkie rodziny na to stać. Ponadto polityka prorodzinna w obecnym kształcie nie sprawdziła się. Z kolei koszty zakupu działki pod budowę domu lub kupna mieszkania w Sandomierzu są bardzo wysokie co powoduje, że młodzi ludzie decydują się mieszkań w okolicznych miejscowościach.

Radna Mariola Stępień powiedziała, że każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji rady miasta i zabierać głos. Nigdy to prawo nie było ograniczane. Terminy posiedzeń są podawane do publicznej widomości.

Radny Robert Kurosz odniósł się do słów dot. wykluczenia telekomunikacyjnego i braku firm z zakresu IT mówiąc, że tego typu branża wymaga wykwalifikowanej kadry i zaplecza akademickiego. Zgodził się również z koniecznością podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia granic miasta celem uzyskania terenów inwestycyjnych.

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że każdy mieszkaniec ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji i zabierać głos. Dodała, że nie ma przypadku, by przewodniczący jakiejkolwiek komisji nie wysłuchał mieszkańca. W związku z tym formułowanie zarzutów w tej kwestii jest nietrafne.  

Radny Jacek Dybus powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem jakoby miasto nie posiadało terenów inwestycyjnych, gdyż północna strona miasta to głównie pola i nieużytki, które po wcześniejszym przygotowaniu można przeznaczyć jako teren pod inwestycje. Dodał, że w poprzedniej kadencji samorządu były już próby poszerzenia granic miasta o sąsiednie miejscowości, ale lokalni mieszkańcy w drodze referendum sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu.   

Pan P. Ź.* mieszkaniec Sandomierza powiedział, że nie jest kwestią swobodny udział mieszkańców w posiedzeniach komisji, ale brak quorum ze strony radnych i nie wywiązywanie się ze swojego mandatu. Dodał, że organy gminy modelowo zachowały się w przypadku procedowania projektu uchwały dot. utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zaczerpnięto informacji od specjalistów i zaproszono przedstawicieli parku umożliwiając im zaprezentowanie swoich argumentów. Następnie odniósł się do możliwości poszerzenia granic miasta. Na koniec mieszkaniec wyraził obawy o realizację miejskich inwestycji takich jak: budowa ul. Okrzei – bis, remontu Kamienicy Oleśnickich i Miejskiej Pływalni przez błędne oszacowanie inwestycji nieuwzględniające poziomu inflacji. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że miejskie inwestycje są realizowane przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Programu Rządowych Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Program ten zakłada przyznanie promesy, czyli pieniędzy, które są wirtualnymi pieniędzmi ulokowanymi w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostaną wypłacone firmie, która wygra postępowanie przetargowe po zakończonej inwestycji. W trakcie trwania inwestycji jest dodatkowo jedna płatność. W związku z tym firma, która zamierza uczestniczyć w realizacji inwestycji musi wygospodarować własne środki lub zaciągnąć kredyt i go skalkulować mając na uwadze aktualne stopy procentowe oraz koszty zakupu materiałów budowlanych i wynagrodzeń pracowników, które stale rosną.

Burmistrz dodał, że trudni jest mówić o niedoszacowaniu inwestycji przy tak wielu zmiennych. Gmina otrzymuje środki konkretne środki i nie może wnioskować o większe kwoty. Burmistrz zapewnił, że samorząd podejmuje wszelkie działania mające na celu realizację inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Następnie włodarz miasta odniósł się do idei utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego mówiąc, że sprawa jego utworzenia jest otwarta i wymaga czasu.

Na koniec Burmistrz Miasta wyraził słowa uznania z pracy urzędników nie zgadzając się ze sformułowaniem, że są niekompetentni. W tej kwestii ewentualne spory są rozwiązywane na bieżąco i na płaszczyźnie służbowej.  

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady zamknął dyskusje.

c)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że wszystkie komisje stałe rady opiniowany Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok. Wszystkie opinie są pozytywne.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 5.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/636/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2022 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Głosów i uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 5.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/637/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2022 rok

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza odczytała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza w sprawie absolutorium, jak niżej:

„Uchwała 78/2023 III składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza w sprawie absolutorium.

III skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach: przewodnicząca Agnieszka Zarębska, członkowie Wojciech Czerw, Ewa Midura.

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022r., poz. 1668 ze zm.) po zbadaniu w dniu 7 czerwca 2023 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok postanawia: zaopiniować pozytywnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2022 roku.

Uzasadnienie: w dniu 5 czerwca 2023 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza, zwanej dalej Komisją z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2022 rok. Z treści ww. dokumentu oraz załączonego protokołu z głosowania imiennego z dnia 2 czerwca 2023 roku, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Sandomierza za 2022 rok wynika, że zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Komisja zapoznała się i dokonała analizy: sprawozdania finansowego Gminy Sandomierz za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu - uchwałą nr 56/2023 III składu orzekającego RIO w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2023 roku, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31 grudzień 2022 roku.

Komisja sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza liczy 12 członków. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji, z których 6 głosowało za udzieleniem absolutorium, a jeden wstrzymał się od głosu.

Analiza danych sprawozdawczych odbyła się przy udziale skarbnika, która udzieliła wyjaśnień.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, odnosząc się do wyżej przedstawionego stanu faktycznego, stwierdza, że Komisja prawidłowo wykonała dyspozycję art. 18a ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Pani Agnieszka Zarębska”.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 5.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/638/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła projekt uchwaly, który zakłada wzrost dochodów w wysokości 1.254.570,00 zł z tytułu m.in.: wpłat mieszkańców za ogrzewanie mieszkań oraz lokali użytkowych, dotacji ze Starostwa Powiatowego na sprzątnie ulic, wpływów ze szkół, przedszkoli i z Centrum Usług Wspólnych w postaci rozliczenia VAT-u, refundacji za pracowników z Biura Pracy, jak również odsetek dodatkowych od rachunków bankowych.

Z kolei zmniejsza się wydatki w budżecie na kwotę 438.235,26 zł z tytułu m.in. niewykonania prac w zakresie remontu Kamienicy Oleśnickich w 2023 roku. Środki te zostaną przesunięte na aktualizację dokumentacji dot. zadaszenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Zwiększa się plan wydatków z tytułu: zakupu i instalacji centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim, budowy altany śmietnikowej przy ul. Bulińskiego, rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta, organizacji Festiwalu Dookoła Wody, budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej i Mściowskiej oraz wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na ul. Iwaszkiewicza. Na koniec Skarbnik Miasta powiedziała, że rozstrzygnięty został przetarg na remont Krytej Pływalni. Wpłynęło 5 ofert, przy czym najkorzystniejsza jest wyższa od zakładanej w budżecie kwoty o 1.200.000,00 zł. W związku z tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej przesuwa się środki o kwotę 1.900.000,00 zł, celem podpisania umowy z wykonawcą, który po sprawdzeniu dokumentacji będzie dysponował najkorzystniejszą ofertą.

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Piotr Chojnacki wyraził słowa niezadowolenia dot. konstrukcji uchwały, w której wszystkie zmiany są ujęte w jednym dokumencie. Stwierdził, że taka praktyka nie daje możliwości wyboru radnemu. Dodał, że jest za zmianami dot. remontu krytej pływali, ale niekoniecznie za zmianami w zakresie opłat za centralne ogrzewanie. Dodał, że rozumie w tej sprawie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale zaapelował o zmianę na przyszłości uchwał dot. zmian w budżecie, w których będą pojawiać się wydatki obciążające budżet gminy w latach następnych jak w przypadku remontu krytej pływalni. Na koniec poprosił o dogłębne wyjaśnienie kwestii rozliczania mieszkańców za centralne ogrzewanie. Radny w tym miejscu wyraził obawy, że w przypadku braku 100% ściągalności, gmina będzie zmuszona rekompensować Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej braki środków z budżetu miasta, co może zwiększyć dług samorządu i zredukować miejskie inwestycje.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza odniosła się do kwestii konstrukcji uchwały dot. zmian w budżecie mówiąc, że stosowne pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej kwestii zostało drogą elektroniczną przekazane radnym. Dodała, że po rozmowach z przedstawicielami izby, jeśli radni wyrażają taką wolę samorząd może przygotowywać kilka uchwał dot. zmian w budżecie gminy lub radni mogą głosować oddzielnie każde przesunięcie budżetowe znajdujące się w projekcie uchwały. Zastrzegła jednak, że nieuchwalenie choćby jednej zmiany będzie skutkować zmianą całego projektu uchwały, a to będzie wymagało czasu. Następnie odniosła się do wprowadzonego systemu zaliczkowego za centralne ogrzewanie. Dodała, że będą one wpływać na konto gminy.  Wyraziła nadzieje, że dochody jak i wydatki w tej materii będą się bilansować.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że radni powinni mieć możliwość głosowania oddzielnie tych zmian w budżecie, które mają przełożenie na konstrukcję i stan budżetu w latach następnych. Na koniec wyraził nadzieję, że wprowadzenie systemu zaliczkowego i wpłaty do gminy spowodują, że mieszkańcy będą płacić mniej za centralne ogrzewanie. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że licząc globalnie mieszkańcy nie będą mieć tańszego ciepła, ale płatność będą mieć rozłożoną na cały rok w formie zaliczek. Do końca 2023 roku obowiązuje umowa na dostarczenie gazu. Dzięki rozliczeniu zaliczkowemu miesięczne koszty ogrzewania będą niższe.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że: „w krótkoterminowej perspektywie do końca tego roku korzyść dla mieszkańców polega na tym, że są objęci taryfą ochronną w tej opcji, w opcji produktowej, czyli z tytułu jakby dostarczenia ciepła przez firmę, która zajmuje się produkcją ciepła”.

Następnie przedstawił obowiązujący w Sandomierzu system produkcji, dystrybucji ciepła i poboru opłat za centralne ogrzewanie. Stwierdził, że: „Nielogicznym i jakby moim zdaniem nie całkiem odpowiadającym porządkowi prawnego jest jakby zawieranie umowy pomiędzy producentem ciepła, ewentualnie jeszcze dystrybutorem ciepła, a zwykłym najemcą, który nie jest spółdzielcą, gdzie ma spółdzielcze prawo własnościowe, ma zwykłą umowę najmu”.

Następnie powiedział, że przed samorządami ogromne wyzwania związane z ekologizacją produkcji ciepła związanego z Zielonym Ładem i wielomilionowymi kosztami jego wdrażania. Stwierdził, że zawsze jest ryzyko powstania zaległości z tytułu opłat za ciepło, które nie powinny przekroczyć 5%. 

Robert Sobieraj przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu zgodził się ze słowami Zastępcy Burmistrza mówiąc, że ewentualne zaległości nie powinny przekroczyć 5% - 10%. Dodał, że zgodnie z prawem energetycznym to na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek rozliczania kosztów ogrzewania w tym wypadku na gminie. Ponadto zgodnie z prawem energetycznym, granicą sprzedaży ciepła jest licznik ciepła dla nieruchomości. Nie ma umów o dostawy ciepła z poszczególnymi mieszkańcami. Z kolei obawy związane z powstawaniem różnicy między kosztem ogrzewania na kamienicy a wpłatami mieszkańców są takie same jak za czynsz.

Ceny za jakie świadczy usługi przedsiębiorstwo wynikają z obowiązku pokrycia kosztów, nie ma w nich kalkulacji zysku a zysk jest czysto operacyjny.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 15;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/639/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/640/202
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/641/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Janusz Poński);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na wstępie wyraziła swój sprzeciw wobec składania pism o treści krzywdzącej, czy to na radnych, czy na pracowników magistratu, a braku odwagi cywilnej, aby się pod tym pismem podpisać własnym nazwiskiem”. Dodała, że uchwały odnoszą się do skargi anonimowej. Pierwsza uchwała dot. radnego Janusza Pońskiego i opinia komisji jest pozytywna.

Radny Jacek Dybus powiedział, że rada miasta nie powinna się zajmować anonimami. Skarżący powinien mieć odwagę cywilna w tej kwestii. Radny złożył wniosek formalny o odstąpienie od procedowania wszystkich uchwał dot. przedmiotowej skargi.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza również wyraził dezaprobatę w stosunku do złożonej skargi. Podobnie jak przedmówcy stwierdził, że skarżący powinien mieć cywilną odwagę się pod nią podpisać. Dodał, że identyfikuje się z samorządem i radnymi, gdyż sam był radnym dwóch kadencji. Stwierdził, że skarga nie powinna być rozpatrywana już na etapie Wojewody Świętokrzyskiego.  

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o opinię radcę prawnego w kwestii wniosku formalnego radnego Jacka Dybusa.

dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że dalej idącym wniosek jest ten złożony przez radnego Jacka Dybusa i powinien być rozpatrywany jako pierwszy.

Rozgorzała dyskusja na ten temat, w której radni podkreślali konieczność rozpatrzenia przedmiotowych skarg, zgodnie z treścią pisma Wojewody Świętokrzyskiego, który zobligował rade, by do dnia 30 czerwca br. zajęła stanowisko. Ponadto wskazywano na fakt przyjęcia porządku obrad sesji. W momencie jego uchwalania nie zgłaszano tego typu wniosków.

Radny Jacek Dybus powiedział, że wycofuje swój wniosek formalny.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 1;

„przeciw” – 11;

„wstrzymujących się” – 5.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Janusz Poński);

LXIV sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Marek Strugała. Rada obraduje w składzie 16 osób.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Mariola Stępień);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 11;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/642/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Mariola Stępień)

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Marek Chruściel);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 11;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/643/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Marek Chruściel)

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Jerzy Żyła);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 11;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/644/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Jerzy Żyła)

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Piotr Chojnacki);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 11;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

3 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/645/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Piotr Chojnacki)

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Mariusz Prezgot);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/646/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Mariusz Prezgot)

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Michał Guzin);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 11;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 3;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/647/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Michał Guzin)

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek);

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje uznać skargę za bezzasadną. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 12;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 3;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/648/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Agnieszka Frańczak - Szczepanek)

LXIV sesję Rady Miasta Sandomierza opuścił radny Marcin Świerkula. Rada obraduje w składzie 15 osób.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi radnego Roberta Kurosza;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja rekomenduje pozostawić skargę bez rozpoznania. Opinia komisji pozytywna, co do projektu tej uchwały. Dodała, że Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia tejże skargi. Burmistrz ma pełne prawo do kształtowania własnej polityki kadrowej.

Radny Robert Kurosz powiedział, że opinia publiczna o odwołaniu dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury dowiedziała, że 31 maja 2023 roku. Stwierdził, że jako radny sygnalizował, że odwołanie dyrektora odbyło się niezgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o instytucjach kultury tj. powinna być zasięgnięta opinia związków zawodowych działających w danej instytucji a w przypadku ich braku organizacji twórczych działających w gminie. O takim stanie rzecz świadczą wyroki sądów administracyjnych. Z kolei Wojewoda będzie analizował i uchwałę, i Zarządzenie Burmistrz w tej sprawie. Na koniec radny przypomniał o pismach jakie wpłynęły w obronie dyrektora SCK z organizacji twórczych działających nie tylko na terenie miasta.

Radna Renata Kraska: „Komisja rekomenduje pozostawić bez rozpoznania niniejszą skargę, dlatego, że nie chcemy rozstrzygać czy ta skarga jest zasadna, czy niezasadna. Tak jak wiemy, sprawa będzie w sądzie i o tym rozstrzygnie sąd (…)”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wszyscy żyjemy w państwie prawa i ten spór będzie w ostateczności rozstrzygał sąd. W związku z tym jako pracodawca nie będzie komentował zaistniałej sprawy.

dr Piotr Kossak Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że trybem skargowym objęte są te działania Burmistrza, w których występuje jako organ w sferze stosunków administracyjnych. Z kolei tam, gdzie Burmistrz występuje jako pracodawca, czyli jako strona stosunku cywilnoprawnego tryb skargowy jest wyłączony i komisja taką skargą nie powinna się zajmować.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 1;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIV/649/2023
Rady Miasta Sandomierza
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi radnego Roberta Kurosza

Ad. 19

Przyjęcie protokołu z LXII i LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do ich treści. W związku z powyższym poddał protokoły pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 13;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokoły z LXII i LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 20

Przyjęcie harmonogramu dyżurów Radnych Miasta Sandomierza od 4 lipca 2023 roku do
19 grudnia 2023 roku;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady przypomniał radnym o obowiązku uczestniczenia
w dyżurach, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał harmonogram pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła harmonogram dyżurów radnych Miasta Sandomierza w okresie od 4 lipca 2023 roku do 19 grudnia 2023 roku.

Ad. 21

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1. „W dniach 30 maja do 12 czerwca zostały wykonane nasadzenia kwiatów letnich.
 2. 2 czerwca w kompleksie rekreacyjnym, przy ulicy Żółkiewskiego odbędzie się Miejski Dzień Dziecka. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, którzy wspólnie ze mną zorganizowali poczęstunek dla mieszkańców za to, że to uczynili. Większość z Państwa zaoferowała się osobiście i finansowo w tym przedsięwzięciu i bardzo za to dziękuję.
 3. 3 czerwca na Rynku Starego Miasta odbyła się zbiórka charytatywna na rzecz poszkodowanego w wypadku ratownika medycznego T. Ch.. Pomagaliśmy Tomkowi razem z aktorami serialu „Ojciec Mateusz”, ale nie tylko, bo oprócz Rafała Cieszyńskiego, Michała Pieli był Tomasz Oświeciński, Jędrzej Taranek – to aktor serialu. Była też Kasia Bujakiewicz.
 4. 7 czerwca 23 roku został zorganizowany przez Świetlicę Środowiskową piknik rodzinny przy ulicy Portowej 24.
 5. W dniu 12 czerwca w sali muzycznej Sandomierskiego Centrum Kultury miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na inicjatywy lokalne pod tytułem „Twój pomysł na kulturę w Sandomierzu”. W obradach uczestniczyli autorzy inicjatyw, którzy zaprezentowali przed komisją konkursową swoje pomysły. Komisja dokonała oceny wszystkich wniosków, które wpłynęły w ramach konkursów realizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury, a dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury Plus, inicjatywy lokalne, edycja na 2023 rok. W ramach konkursu wpłynęło 10 inicjatyw lokalnych. Do realizacji zgodnie z oceną komisji zostały wybrane następujące inicjatywy: warsztaty ceramiczne, następnie „Zachować tradycje i obyczaje”, następnie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Czwarta inicjatywa to: „Sandomierskie plenery, wieczorynki” i piąta inicjatywa - Warsztaty z sandomierską różą – i tu też podziękowania dla wszystkich tych mieszkańców i radnych, którzy zaangażowali się w to, żeby reprezentować grupę mieszkańców, po to, żeby złożyć te wnioski i opowiadać o tych programach i później je realizować.
 6. 16 czerwca odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięło udział 40 osób. Pracownicy urzędów, oświaty i OPS z gmin MOF, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz. To spotkanie było z naszej inicjatywy, zorganizowane tak, jak Państwo wiecie, tworzymy MOF Sandomierz, jesteśmy ujęci w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego i też prowadzimy w związku z tym rozmowy i to też jest pewnie przyszłość inwestycyjna całego regionu, która będzie oddziaływać na Sandomierz również.
 7. Podpisałem umowę z ministrem sportu i turystyki na realizację programu Olimpia, czyli budowa boiska zadaszonego przy Szkole Podstawowej numer 1.
 8. Został złożony wniosek apelacyjny w ramach programu Giełda Miejskich Technologii na wdrażanie produktu – mapa potencjału solarnego.
 9. Zawarłem umowę notarialną, darowiznę nieruchomości z przeznaczeniem pod pas drogi gminnej ulicy Browarnej z częściowym wykorzystaniem jako parking.
 10. Zawarłem umowę użyczenia części działki przy ulicy Działkowców na rzecz Polskiego Związku Działkowców, Okręg Świętokrzyski na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.
 11. 14 czerwca o godzinie 10:30 zostały otwarte oferty na realizację w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: „Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”. 5 ofert i podziękowania serdeczne dla radnych za to, że waszą decyzją, Państwa decyzją ten budżet na realizację tego zadania został zwiększony. Pani skarbnik mówiła o tym, że sprawdzamy równocześnie oferty i chcemy wyłonić wykonawcę. Mamy zabezpieczone środki, w tej chwili podpisać umowę i zacząć realizować, czyli w tym momencie jak będziemy już znać tego wykonawcę, będziemy z nim negocjować i ustalać warunki przystąpienia do tego remontu.
 12. 15 czerwca w ramach realizacji ostatniego działania dotyczącego przedsięwzięcia grantowego pod nazwą: „Czytelnia sensoryczna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sandomierzu”, odbyła się na terenie głównej siedziby prezentacja jego efektów. Byłem tam, byli też przedstawiciele stowarzyszenia Tratwa, Środowiskowego Domu Samopomocy, Koła Niewidomych – ciekawa też inicjatywa. Gratulacje dla pana dyrektora za sięgnięcie po środki zewnętrzne i dla pracowników. Tam była pani O. P., najbardziej w tym uczestniczyła i wczoraj też mieliśmy spotkanie z panem W. B., który był twarzą jakby też tej kampanii i zachęcał do jakby korzystania z zasobów czytelni przez osoby, no z jakimiś tam powiedzmy dysfunkcjami. (...)
 13.  16 czerwca w Porcie Kultury odbyła się kolejna edycja wyjątkowego wydarzenia pod nazwą: „Przestrzeń młodych artystów”. Młodzi adepci, na co dzień doskonalący swój warsztat na zajęciach Sandomierskiego Centrum Kultury przygotowali widowisko podsumowujące sezon 2022-2023.
 14. W dniach 17-18 czerwca miały miejsce obchody 40 - lecia współpracy Emmendingen z Newark-on-Trent, dwóch naszych partnerskich miast z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Też miałem zaszczyt i przyjemność reprezentować Sandomierz, nasz samorząd, naszych mieszkańców w Newark-on-Trent. Polecieliśmy tam z panem R. R., przewodniczącym stowarzyszenia, takiej grupy właściwie w tej chwili – Pomost. I to są też nasze miasta partnerskie. Bardzo sympatycznie, bardzo dobrze zostaliśmy tam przyjęci, ugoszczeni. Wzięliśmy udział w kilku wydarzeniach. Byłem tam pierwszy raz. Najbardziej utkwiło mi w pamięci to, jak zobaczyłem cmentarz polskich lotników i przeczytałem nagrobki. Można powiedzieć chłopców osiemnasto-dwudziestoletnich, którzy ginęli w Bitwie o Anglię i są tam pochowani. To jest największy cmentarz polski w Wielkiej Brytanii. Do tego niedawno jeszcze spoczywały tam szczątki prezydentów na uchodźstwie, które też były, jak Państwo pamiętacie na jesieni przewożone uroczyście do Polski, do Świątyni Opatrzności Bożej. Też miałem okazję uczestniczyć w tych uroczystościach w Polsce, na prośbę i na wniosek naszych partnerów z Newark-on-Trent.
 15. 18 czerwca bieżącego roku w Sandomierzy odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona 14. Pułkowi Ułanów Jazłowieckich. Uroczystość, która wpisała się na stałe w kalendarz naszych uroczystości.
 16. 19 czerwca odbył się wyjątkowy koncert Zespołu Orkiestry Dętej Marynarki Wojennej Topside Band. Ten koncert miał miejsce w Porcie Kultury. (...)
 17. 23 czerwca odbyła się ogólnopolska akcja mająca na celu propagowanie czytelnictwa w Sandomierzu.
 18. Od 23 do 25 czerwca odbył się Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych, w ramach którego zorganizowano liczne wydarzenia. XX rocznica, część z Państwa też brała udział w Koncercie Finałowym, gdzie koronę otrzymał Krzysztof Globisz, wybitny aktor. I to też tak bardzo wzruszający moment, są zdjęcia, są relacje z całego tego wydarzenia. Tym z Państwa, którzy wzięli w nim udział, to serdecznie dziękuję.
 19. W tych samych dniach, byli zresztą dzisiaj przedstawiciele flisaków, odbyły się Sandomierskie Wianki Flisackie. Też bardzo wesoła atrakcyjna, atrakcyjny event. Myślę, że też, który wpisze się i dzięki temu będziemy mogli z tej strony Sandomierz również promować, od strony Wisły, a jak pamiętamy z historii – dzięki flisakom też Sandomierz swoją potęgę w wiekach średniowiecznych budował. Te produkty, które były, te sandomierskie produkty były eksportowane właśnie Wisłą do Gdańska i wysyłane w świat.
 20. 27 czerwca przygotowano i przeprowadzono spotkanie informacyjno-konsultacyjne programu „Czyste Powietrze”. Byłem na otwarciu. Nie było zbyt dużego zainteresowania, być może później więcej osób dotarło, natomiast uczestniczymy w tym programie, wspieramy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jesteśmy bliżej mieszkańców, pomagamy wypełniać wnioski. Jest czterech pracowników przeszkolonych, którzy pomagają mieszkańcom naszego miasta po to, żeby nie musieli jeździć do Kielc, załatwiać tych spraw. Mogą to zrobić na miejscu.
 21. Wykonano cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew przez arborystów.
 22. Udzielono dwóch dotacji na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości na terenie miasta na kwotę 4.000,00 zł. Udzielono jednej dotacji na wymianę starego kotła na nowy ekologiczny. Kontynuowano remonty cząstkowe dróg gminnych, uzupełnienie oznakowania pionowego.
 23. Na zakończenie projektu realizowanego przez PCK oddział w Sandomierzu – Pomoc, integracja – odbyła się wycieczka do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno.
 24. Wychowankowie Świetlicy Środowiskowej oraz Placówki Wsparcia Dziennego – Przystanek Błonie uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez BWA Sandomierz.
 25. 27 czerwca na sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z aktorem W. B.. Wydarzenie prowadził pan prof. M. G.
 26. 27 czerwca podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu”, w ramach projektu pod nazwą: „Transport miejski przyjazny środowisku” (...).
 27. Do 28 czerwca czekamy na partnerów III edycji akcji „Sandomierscy krewni z wyboru”. Zgłoszenia do przyłączenia się do akcji są dedykowane lokalnym przedsiębiorcom.
 28. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, działający dotychczas przy ulicy Żydowskiej 6C, sekcja świadczeń obsługująca między innymi świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe oraz zespół do spraw asysty rodzinnej z dniem 19 czerwca został przeniesiony do nowej lokalizacji przy ulicy Mariackiej w Sandomierzu”.

Głosów w dyskusji nie było.

Ad. 22

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego od 1 czerwca 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku, jak niżej:

 1. „Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazał do wiadomości Uchwałę Nr LX/741/23 Sejmiku Województwa z dnia 29 maja 2023 roku przyjmującą apel w sprawie uczczenia 32. Rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Masłowie oraz Uchwałę Nr LX/742/23 Sejmiku Województwa z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia roku 2023 w województwie Rokiem Pamięci i Martyrologii Mieszkańców Wsi Polskich;
 2. Obywatelska Grupa Inicjatywna ds. Nadania Nowych Nazw Ulic złożyła pismo w sprawie nadania nazwy „Zaułek św. Andrzeja Boboli” odcinkowi ul. Długosza w stronę ul. Katedralnej pomiędzy Kanonią a Sufraganią;
 3. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie, Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pan M. L. – redaktor, mieszkaniec Sandomierza, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol „Szansa”, Pan K. T. mieszkaniec Sandomierza, przedsiębiorca, Muzeum Diecezjalne oraz 98 mieszkańców miasta złożyli psimo dot. kwestii odwołania z funkcji dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury dr. Katarzynę Radziwiłko;
 4. Pani A. G. mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie możliwości dzierżawy budynku przy ul. Parkowej, po dawnym oddziale Przedszkola Samorządowego Nr 1, z przeznaczeniem na utworzenie żłobka;
 5. Pan P. G. i Pan E. W. mieszkańcy Sandomierza złożyli uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z inwestycjami towarzyszącymi dla zamierzenia: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z urządzeniami budowlanymi;
 6. Zarząd Powiatu Sandomierskiego złożył pismo w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sandomierskiego działki o nr 934/187 o powierzchni 0,0091 ha z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej przy ul. Milberta. Aktualnie działka ta została przekazana przez gminę w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa w celu budowy siedziby Sądu Rejonowego w Sandomierzu.
 7. Pan Z. W. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie możliwości wykupu chodnika znajdującego się w pasie działek ul. Wojska Polskiego i Suchej o powierzchni 25m2.
 8. Pani Z. W. mieszkanka Sandomierza złożyła list intencyjny w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Teść listu jest do wglądu w Biurze Rady”.

Następnie przedstawił interpelacje i zapytania jakie zostały złożone przez radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 26 maja 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Agnieszki Frańczak – Szczepanek w sprawie programu „Zielony transport publiczny” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. W dniu 6 czerwca 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Piotr Chojnacki w sprawie wykonania przejść dla pieszych.
 3. W dniu 2 czerwca 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Marka Chruściela w sprawie odprowadzenia wody opadowej na ul. Bosmańskiej przy posesji nr 10.
 4. W dniu 19 czerwca 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnej Agnieszki Frańczak – Szczepanek w sprawie Kurhanu Salve Regina, Parku Piszczele oraz murów obronnych.
 5. W dniu 31 maja 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie dojazdu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego. Stosowane pismo zostało skierowane do zarządcy drogi tj. GDDKiA.
 6. W dniu 1 czerwca 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła pismo w sprawie wykoszenia traw i uzupełnienia ubytków w jezdni ul. Krukowskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 7. W dniu 1 czerwca 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła pismo w sprawie placu zabaw przy ul. Lubelskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 8. W dniu 1 czerwca 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do bloku socjalnego przy ul. lubelskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 9. W dniu 7 czerwca 2023 roku radny Mariusz Prezgot złożył interpelacje w sprawie usunięcia uschniętego drzewa ze skarpy przy ul. Zamkowej.  Stosowne pismo zostało przekazane w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach – Delegatura w Sandomierzu.
 10.  W dniu 25 maja 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie gruntów pod budowę ul. Okrzei. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 11. W dniu 26 maja radny Mariusz Prezgot oraz radny Robert Kurosz złożyli dwie interpelacje w sprawie uzupełnienia piasku na boisku do piłki plażowej na bulwarze Piłsudskiego. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 12. W dniu 6 czerwca 2023 roku radni Piotr Chojnacki i Robert Kurosz złożyli interpelacje w sprawie wykonania projektu budowy kratek ściekowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych z budynku Ratusza i włączenia ich do kanalizacji burzowej na ul. Rynek. Odpowiedź w tej sprawie został udzielona.
 13. W dniu 14 czerwca 2023 roku radna Ewa Gracz złożyła interpelacje w sprawie ul. 15 – sierpnia. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 14. W dniu 26 maja 2023 roku radny Mariusz Prezgot złożył interpelacje w sprawie zainstalowania zadaszenia nad szafą sterowniczą na ul. Krótkiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona”.

Radny Robert Kurosz zgodził się ze słowami mieszkańca Sandomierza dot. niewłaściwego zachowywania się pracowników administracji w stosunku do interesantów.  

Radny Jerzy Żyła poruszył kwestie odprowadzania wód opadowych zwłaszcza w kontekście pojawiających się deszczy nawalnych. Zaapelował do samorządu, by przy projektowaniu inwestycji zwrócić uwagę na konieczność budowy zbiorników retencyjnych.

Radny Jacek Dybus odniósł się do spotkania w ramach programu „Czyste Powietrze”, na którym były omawiane takie kwestie jak: fotowoltaika, docieplanie budynków oraz pozyskiwanie środków na ten cel. Stwierdził, że warto w tego typu spotkaniach uczestniczyć a pozyskaną wiedze przekazywać innym mieszkańcom. Ponadto poruszył kwestie braku luster komunikacyjnych na ul. Różanej oraz ławeczek wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd uczestniczy w rozmowach z PGW Wody Polskie w sprawie budowy sieci zbiorników retencyjnych na wody roztopowe i opadowe. Jako przykład Burmistrz podał ciek wodny w Parku Piszczele, dla którego opracowywana jest koncepcja przebudowy od ul. Słowackiego do ujścia przy Starym Porcie wraz z pogłębieniem portu i likwidacją mostu przy Al. Emmendingen.

Radny Mariusz Prezgot poprosił o informacje dot. akcji odkomarzania miasta. 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że samorząd jest w gotowości, jeśli chodzi o odkomarzanie publicznych terenów miejskich. Dodała, że skuteczna akcja odkomarzania wymaga odpowiednich warunków pogodowych tj. brak opadów deszczu przynajmniej przez 2 dni.

Na koniec zauważyła, że skuteczna tego typu akacja wymaga działań kompleksowych, czyli m.in. odkomarzanie terenów międzywala, a te są w gestii PGW Wody Polskie, terenów spółdzielni mieszkaniowych lub posesji prywatnych.

Radny Jerzy Żyła zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia fragmentu chodnika przy ul. Czyżewskiego.

Radny Robert Kurosz z kolei zwrócił uwagę na konieczność ponownego ułożenia zapadniętej kostki brukowej przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu.

Radna Renata Kraska powiedziała, że warto środki budżetowe przeznaczone na odkomarzanie i nie wydawać ich zbyt pochopnie czekając na większą ilość komarów.

Ad. 23

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXIV sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;
 2. Prezentacja multimedialna dot. budżetu za 2022 rok.

Przewodniczący
Rady Miasta Sandomierza
Wojciech Czerwiec

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miasta

*Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.