Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 54/6/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie Nr 54/6/2023
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 27 czerwca 2023 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 13:15

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Andrzej Kalczewski, Marek Chruściel, Sylwester Łatka, Janusz Poński – radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

  1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza. 

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 7 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Omówienie Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2022 rok;
  4. Sprawy różne, wnioski komisji;
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Omówienie Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2022 rok;

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że Raport o stanie Gminy Sandomierz wynika z przepisów ustawowych tj. art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

Burmistrz jest zobowiązany do przedłożenia radzie gminy ww. raportu do dnia 31 maja danego raku za rok poprzedni. Zgodnie z przepisami ustawowymi raport musi zawierać: stan realizacji polityk, strategii i programów, realizację budżetu obywatelskiego oraz stan realizacji uchwał za rok poprzedni. W Raporcie zawarte są również informacje z zakresu: młodzieżowej rady miasta, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, informacje dot. Sandomierskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gospodarki komunalnej, oświaty i edukacji.

Głosów w dyskusji nie było.

Następnie radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał pod glosowanie Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził pozytywne zaopiniowanie Raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że wpłynęła odpowiedź na wniosek komisji z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia środków w budżecie gminy na budowę wiaty śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Bulińskiego. W odpowiedzi Burmistrz Miasta informuję o realizacji ww. inwestycji do końca bieżącego roku.   

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę nad pielęgnacją terenów zielonych. W tym kontekście radny poruszył brak koszenia traw na placach zabaw na terenie Nadbrzezia i ul. Wielowiejskiej, co stanowi zagrożenie dla dzieci i uniemożliwia im korzystnie z tych terenów. Na koniec radny przypomniał, że na terenie placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej prowadzone były prace związane z nowymi nasadzeniami, które są teraz nie widoczne ze względu na wysoką trawę.

Radny Jacek Dybus poruszył trzy kwestie:

  1. Braku kwiatów w doniczkach na barierce wzdłuż ul. Zamkowej w stronę ul. Krakowskiej. Radny powiedział, że ukwiecenie tego miejsca jest dobrą wizytówką miasta.
  2. Braku luster na skrzyżowaniu ul. Różanej i Harcerskiej, które zostały zdemontowane na czas remontu ulic przez Starostwo Powiatowe.
  3. Zwrócenia się do Starostwa Powiatowego o montaż ławeczek wzdłuż remontowanej ul. Wojska Polskiego.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz