Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 50/3/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie Nr 50/3/2023

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 26 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz, Pan Marek Chruściel,  Pan Marek Strugała.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji  (czyt.: RPI).

Ad. 1

Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.
  4. Omówienie zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.05.2023r. w sprawie odwołania dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.
  5. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5„za”- jednogłośnie.

Ad. 3

Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Janusza Stasiaka
w celu zreferowania raportu o stanie gminy za 2022 rok. Zastępca Burmistrza oznajmił, że zgodnie z dyspozycją art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 01.05.2023) burmistrz co roku przedkłada radzie ww. dokument.  W dniu 8 marca br. włodarz miasta zwrócił się z pismem do radnych o przesłanie propozycji dodatkowych elementów bądź informacji jakie powinny zostać zawarte w raporcie. Swoje spostrzeżenia zgłosił tylko radny Piotr Chojnacki w postaci umieszczenia wykazu realizowanych przez gminę inwestycji branży drogowej(ulice, drogi, chodniki, ścieżki itp.) z porównaniem od 2018r. wraz z kosztami w podziale na środki własne i zewnętrzne.

Radny Robert Kurosz przypomniał, że złożył interpelację w sprawie podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do uzyskania na własność przez gminę gruntów pod budowę ul. Okrzei przed ogłoszeniem postępowania na budowę. Wśród radnych rozgorzała dyskusja nad finalnym przebiegiem ulicy Okrzei opartym na zgodności zapisów z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei”.

Radny Jerzy Żyła zwrócił uwagę na brak odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej na ulicach: Żeromskiego, Podwala Dolnego, Okrzei oraz alei Emmendingen i w Piszczelach. Przewodniczący komisji dodał, że nieopodal
ul. Okrzei należy utworzyć zbiornik retencyjny na wodę opadową z drogi
i z pobliskich działek.

         Radny Robert Kurosz wobec braku pytań przystąpił do głosowania nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

W toku dyskusji członkowie komisji sformułowali i przegłosowali następujące wnioski:

1.Wniosek o uwzględnienie modernizacji parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 podczas budowy drogi na ul. Okrzei.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

2.Wniosek o uwzględnienie przyłącza do kanalizacji deszczowej budynku na ul. Opatowskiej 1 podczas remontu Kamienicy Oleśnickich.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Omówienie zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.05.2023r. w sprawie odwołania dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.

Przewodniczący komisji oznajmił, że burmistrz został poproszony
w dniu 16.06.br. o udostępnienie uzasadnienia do zarządzenia 
Nr 110/2023/Or z dnia 31.05.br. w sprawie odwołania dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury (czyt.: SCK). Komisja nie otrzymała stosownego dokumentu. Obecny na posiedzeniu Pan Janusz Stasiak dodał, że burmistrz jako pracodawca ma prawo do prowadzenia indywidualnej polityki kadrowej i tak jak każdy pracodawca ma prawo do indywidualnych decyzji na podstawie stosunków pracy, za które odpowiada przed sądem pracy lub poprzez roszczenia odszkodowawcze. Zastępca burmistrza podkreślił, że powyższe w szczególności dotyczy kierowników jednostek organizacyjnych jak również zarządy firm.

Zwrócił uwagę na posługiwanie się danymi wrażliwymi, osobowymi podczas prowadzonych  publicznych debat, ponieważ istnieje duże ryzyko ujawnienia szczegółowych, chronionych informacji. Pracodawca nie może posiadać mniejszych praw niż pracownik.  

Radny Robert Kurosz odparł, że w myśl art. 15 ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) cyt.: „Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, z zastrzeżeniem ust. 3, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury” procedura odwoławcza dyrektora SCK została niezachowana. Zdaniem mówcy burmistrz powinien zasięgnąć opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych  i twórczych. Dyrektor SCK nie była kandydatem do zwolnienia. W ocenie radnego wojewoda może unieważnić odwołanie. Dowodem czego jest treść Rozstrzygnięcia Nadzorczego znak: P.1.4131.209.2016.K z dnia 07.09.2016 r. Wojewody Zachodniopomorskiego. Przewodniczący komisji zapytał, kto zapłaci za ewentualne przyznanie odszkodowania przez sąd Pani Katarzynie Radziwiłko z powodu niezachowania prawidłowej procedury? Powiadomił o pismach jakie wpłynęły do urzędu w sprawie odwołania dyrektor SCK:

1.Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu w sprawie ponownego przeanalizowania decyzji o odwołaniu dyrektor SCK,

2.Wniosek Mieszkańców o anulowanie odwołania i wypowiedzenia umowy o pracę dyrektorowi SCK,

3.Pana Krzysztofa Tusznio w/w tematyce,

4.Pana Michała Leszczyńskiego w/w tematyce,

5. Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w/w tematyce,

6. Stowarzyszenia na rzecz ekorozwoju wsi Góry Wysokie w/w tematyce,

7. Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego w/w tematyce. 

Salę obrad opuścił radny Jerzy Żyła.

Komisja nie posiada quorum.

Radny Marcin Świerkula zapytał, czy odwołana dyrektor SCK poczyniła kroki
w celu odwołania się od decyzji burmistrza? Zwrócił się do zastępcy burmistrza o wyjaśnienie formy zapisu kontraktu między Panią Katarzyną Radziwiłką a burmistrzem –pracodawcą.

Radny Robert Kurosz odparł, że Pani Katarzyna Radziwiłko może ewentualnie odwołać się do sądu pracy oraz sądu administracyjnego. 

Pan Janusz Stasiak oznajmił, że sąd zdecyduje o ewentualnym wypłaceniu lub niewypłaceniu odszkodowania. Dodał, że zawsze należy brać pod uwagę takie ryzyko przy rozwiązywaniu stosunków pracy.

Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek wyraziła swoje zdanie nt. odwołania dyrektor SCK i zaapelowała o ponowne przeanalizowanie decyzji.

Ad.5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Robert Kurosz powiadomił o piśmie Pani A.G.*
w sprawie wydzierżawienia budynku stanowiącego własność gminy na ul. Parkowej. Mieszkanka była obecna podczas posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 21 czerwca br. jednak ze względu na brak quorum pismo nie zostało rozpatrzone. Przewodniczący komisji zwrócił się do zastępcy burmistrza z pytaniem, czy Sekretarz Miasta biorąca udział w rozmowie z autorką dokumentu przedyskutowała ww. kwestię? Czy zostanie przygotowany projekt uchwały wyrażający zgodę na dzierżawę budynku na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza?

Członkowie komisji wyrazili aprobatę wobec adaptacji budynku po filii przedszkola samorządowego Nr 1 na ul. Parkowej na prywatny żłobek.

Pan Piotr Wójtowicz oznajmił, że pomysł jest trafny i docelowo będzie służyć mieszkańcom jednak presja szybkiego terminu do podjęcia decyzji przez burmistrza i radę jest niewłaściwa. Pan Janusz Stasiak dodał, że widzi zapotrzebowanie wśród Sandomierzan na utworzenie dodatkowego żłobka w mieście. 

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Robert Kurosz- Przewodniczącego Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu