Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 35/3/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie Nr 35/3/2023
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecna: radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA)

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI).

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

4.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Bieżąca informacja nt. kluczowych inwestycji – budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis oraz stanu realizacji inwestycji miejskich.”

5.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Analiza aktualnej oferty terenów miejskich pod kątem możliwości inwestycyjnych”.

6.Sprawy różne. Wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Omówienie raportu o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Anecie Przyłuckiej w celu omówienia raportu o stanie gminy za ubiegły rok. Sekretarz Sandomierza oznajmiła, że zgodnie z dyspozycją art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 01.05.2023) burmistrz co roku przedkłada radzie ww. dokument. 

W dniu 8 marca br. włodarz miasta zwrócił się z pismem do radnych o przesłanie propozycji dodatkowych elementów bądź informacji  jakie powinny zostać zawarte w raporcie. Swoje spostrzeżenia zgłosił tylko radny Piotr Chojnacki w postaci umieszczenia wykazu realizowanych przez gminę inwestycji branży drogowej(ulice, drogi, chodniki, ścieżki itp.)
z porównaniem od 2018r. wraz z kosztami w podziale na środki własne i zewnętrzne.

Radny Janusz Poński wobec braku pytań przystąpił do głosowania  powyższego punktu porządku obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Bieżąca informacja nt. kluczowych inwestycji – budowa nowego mostu i Lwowskiej Bis oraz stanu realizacji inwestycji miejskich.”

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Piotra Wójtowicza w celu przybliżenia informacji związanych z powyższym punktem porządku obrad. Naczelnik Wydziału RPI oświadczył, że odbył rozmowę telefoniczną przed komisją z Urzędem Marszałkowskim oraz Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu otrzymania aktualnych informacji, o których szczegółowo poinformował zgromadzonych.

Radny Janusz Poński oznajmił, że członkowie komisji otrzymali drogą mailową zestawienie stanu realizacji oraz planowanych  do realizacji inwestycji miejskich na dzień 19.06.2023r. sporządzone przez Pana Krzysztofa Kwiecińskiego z Referatu Techniczno- Inwestycyjnego, tj.:

1.Remont i rozbudowa ul. Mokoszyńskiej,

2.Budowa chodnika na ul. Pallotyńskiej i ul. Kwiatkowskiego,

3.Remont II Pułku Piechoty Legionów,

4.Budowa ul. Okrzei,

5.Remont ul. Zamkowej i ul. Milberta,

6.Remont nawierzchni fragmentu ul. Krukowskiej,

7.Budowa chodnika przy ul. Długiej,

8.Remont drogi powiatowej na ul. Wojska Polskiego,

9.Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej,

10.Przebudowa przystanków,

11.Remont i przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i oficyny,

12.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1,

13.Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 3,

14.Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1.

Radni poruszyli temat przebiegu drogi S74, budowy planowanej drogi na ul. Okrzei, złego stanu technicznego stadionu miejskiego, remontu krytej pływalni, a także remontu ul. Westerplatte i niezbędnej modernizacji nawierzchni uliczek na Starym  Mieście.

Ad.5

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Analiza aktualnej oferty terenów miejskich pod kątem możliwości inwestycyjnych”.

Przewodniczący komisji poinformował, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotował krótką analizę terenów inwestycyjnych w gminie tj.:

- niezabudowany obszar „Gęsiej Wólki” położony między ulicami: Holowniczą- Trześniowską- Zaleśną,

- „Mokoszyn” teren przy ul. Lubelskiej,

-„Zarzekowice” teren przy ul. Portowej,

- „Holownicza”,

-„Piaski”.

Pan Piotr Paszkiewicz zwrócił uwagę na fakt, iż teren prawobrzeżnej części miasta był ujęty mapami zagrożenia ryzyka powodziowego. Po dokonanej weryfikacji we wrześniu 2022r. wspomniana część Sandomierza została częściowo odblokowana inwestycyjnie.

Z kolei, Pan Piotr Wójtowicz dodał, że gmina nie ma przygotowanej profesjonalnej oferty inwestycyjnej chociażby z powodu braku odpowiedniego uzbrojenia gruntów oraz dojazdu.

Radny Wojciech Czerwiec przypomniał o pilnej zmianie organizacji ruchu drogowego na Starym Mieście.

Ad.6

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Wojciech Czerwiec odbył rozmowę z Panią Kingą Kędziorą – Palińską – zastępcą dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, która zaproponowała adaptację budynku Iwaszkiewiczówki na tzw. zaplecze muzeum w postaci przeniesienia urzędników, magazynów oraz pracowni, a funkcjonujący tam Środowiskowy Dom Samopomocy po konsultacji z Panią kierownik -Małgorzatą Bęczkowską usytuować w budynku po dawnym „Duecie”. Ponadto, mówca poinformował, że istnieje szansa, aby potencjalny inwestor odrestaurował budynek na ul. Parkowej po przedszkolu Nr 1 i przekształcił w prywatny żłobek.

Pan Piotr Wójtowicz odparł, że powyższe propozycje są atrakcyjne, ale wymagają dogłębnej analizy.  

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.
Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu