Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 34/2/2023 z dnia 26 maja 2023 roku

Sprawozdanie Nr 34/2/2023
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
Posiedzenie w dniu 26 maja 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecni: radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek, radny Tomasz Malinowski.

Zaproszeni:

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI).

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

4.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Zapoznanie się z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta (kierunki rozwoju miasta)”.

5.Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Środki zewnętrzne jako element rozwoju miasta”.

6.Sprawy różne. Wnioski komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Przewodniczący komisji poprosił Pana Piotra Wójtowicza o przedstawienie uzasadnienia ww. projektu uchwały.

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę na czytelne zestawienie tabelaryczne przyznanych dotacji celowych dla stowarzyszeń i klubów sportowych realizujących zadania publiczne na terenie Gminy Sandomierz w latach 2018-2022. 

Radny Wojciech Czerwiec zasugerował, aby zaktualizować Uchwałę
Nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września 2010 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ponieważ do Urzędu Miejskiego nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i informacje od organizacji pozarządowych.

Mówca zapytał, czy nie warto było by zwiększyć dotację dla Związku Harcerstwa Polskiego  Komenda Hufca w Sandomierzu?

Dodał, że wycieczki dla dzieci i młodzieży do Przebrna cieszą się wielką popularnością jednak bieżące koszty turnusu są znacznie wyższe
w porównaniu do poprzednich sezonów.

Z kolei, radny Janusz Poński zauważył, że stowarzyszeń jest coraz więcej, które ubiegają się o środki z budżetu gminy. Wobec powyższego, poddał pod rozwagę aktualizację regulaminu założycielstwa  stowarzyszeń i przyjęcia
w nich kryterium oceny na podstawie kilkuletniego stażu oraz dorobku działalności.

Wobec braku pytań i uwag przewodniczący komisji przystąpił do głosowania projektu uchwały.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie. 

Ad.4

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Zapoznanie się z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta (kierunki rozwoju miasta)”.

Radny Janusz Poński poprosił o ponowną wypowiedź Naczelnika Wydziału RPI w celu przybliżenia prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta.  Pan Piotr Wójtowicz oznajmił, że burmistrz na początku bieżącego roku w porozumieniu z pracownikami zdecydował o jej aktualizacji. Ceny opracowania strategii są zróżnicowane na rynku. Wykonawcą dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie Ośrodek Promowania i Wspierania  Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Termin wykonania strategii  wraz z perspektywą na siedem lat przypadałby na III. kwartał 2023 r. Naczelnik Wydziału RPI szczegółowo zreferował zakres i formę dokumentu.  Z kolei, pod koniec 2023r. zostanie przedstawione Sprawozdanie z obowiązującej strategii na lata 2015-2025.

Ad.5

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Środki zewnętrzne jako element rozwoju miasta”.

         Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Piotrowi Wójtowiczowi, który omówił wszystkie zadania, na które gmina otrzymała fundusze zewnętrzne. Członkowie komisji poruszyli temat złej kondycji technicznej stadionu miejskiego na ul. Koseły. Radny Wojciech Czerwiec zapytał czy miasto posiada gotową ofertę inwestycyjną dla prywatnych przedsiębiorców?

Przewodniczący komisji poparł pytanie przedmówcy dodając, że należy zrobić inwentaryzację terenów przewidzianych pod inwestycje w mieście. Radny Mariusz Prezgot uznał, że wspomniane partnerstwo publiczno- prywatne powinno być możliwe  wyłącznie poza terenem Starego Miasta.

Ad.6

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji zapytał o termin otwarcia ofert na wykonawcę modernizacji krytej pływalni oraz o zakres prac związany z remontem Kamienicy Oleśnickich. 

Radny Janusz Poński odczytał treść pisma skierowanego do komisji przez Panią Katarzynę Batko – Dyrektor biura zarządu LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej w sprawie  planowanego utworzenia parku krajobrazowego.

Radny Mariusz Prezgot poddał pod rozwagę myśl dotyczącą narzuconych przez park zakazów dla mieszkańców.

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu