Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.pdf

DOCXUzasadnienie XXVIII/316/2020.docx

PDFZalacznik1 XXVIII/316/2020.pdf

PDFZalacznik2 XXVIII/316/2020.pdf