Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 48/6/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Protokół Nr 48/6/2023
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 28 czerwca 2023 roku

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Renata Kraska- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1
Radna Renata Kraska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Janusz Poński);

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Mariola Stępień);

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Marek Chruściel);

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Jerzy Żyła);

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Piotr Chojnacki);

8.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Mariusz Prezgot);

9.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Michał Guzin);

10.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek);

11.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi radnego Roberta Kurosza;

12.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Janusz Poński);

         Przewodnicząca komisji przypomniała, że każdy indywidualny zarzut na radnego wynikający z treści skargi Pana J.K.* z dnia 23.05.br.   był dokładnie omawiany i weryfikowany na poprzednich posiedzeniach komisji. Wobec powyższego, komisja wydała stosowną rekomendację co do treści projektu uchwały. Radna Renata Kraska wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 2 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Skarga na radnego Janusza Pońskiego uznaje się za zasadną.

Ad.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Mariola Stępień);

         Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Skarga na radną Mariolę Stępień bezzasadna.

Ad.5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Marek Chruściel);

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Skarga na radnego Marka Chruściela bezzasadna.

Ad.6
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Jerzy Żyła);

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Skarga na radnego Jerzego Żyłę bezzasadna.

Ad.7
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Piotr Chojnacki);

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Skarga na radnego Piotra Chojnackiego bezzasadna.

Ad.8
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Mariusz Prezgot);

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Skarga na radnego Mariusza Prezgota bezzasadna.

Ad.9
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radny Michał Guzin);

Przewodnicząca komisji oznajmiła, że w uzasadnieniu należy poprawić błąd pisarski i zastąpić w wersie drugim „Marka Chruściela” na „Michała Guzina”.

Mówczyni wobec braku pytań przystąpiła do głosowania z powyższą autopoprawką.

Głosowano- 2 „za”,  0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Skarga na radnego Michała Guzina bezzasadna.

Ad.10
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia pisma Pana J. K.* przekazanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego (radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek);

Przewodnicząca komisji wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Skarga na radną Agnieszkę Frańczak- Szczepanek bezzasadna.

Ad.11
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi radnego Roberta Kurosza;

Przewodnicząca komisji odczytała w całości treść projektu uchwały. Wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Ad.12
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Renata Kraska- Przewodnicząca Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu