Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 47/5/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Protokół Nr 47/5/2023
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 19 czerwca 2023 roku

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Renata Kraska- Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Obecni radni: Pan Michał Guzin, Pan Mariusz Prezgot, Pan Marek Chruściel, Pan Wojciech Czerwiec.

Ad. 1
Radna Renata Kraska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2
Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Kontynuacja rozpatrzenia pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.160.11.2023 z dnia 29.05.2023 roku.

4.Rozpatrzenie skargi radnego Roberta Kurosza na działanie Burmistrza Miasta Sandomierza w związku z odwołaniem dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury. 

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Kontynuacja rozpatrzenia pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.III.160.11.2023 z dnia 29.05.2023 roku.

Przewodnicząca komisji nawiązała do ustaleń z poprzedniego posiedzenia komisji.  Mówczyni zapoznała zgromadzonych z dodatkowymi wyjaśnieniami radnego Michała Guzina oraz treścią postanowienia sądowego z dnia 19.04.br. W świetle przedstawionych dokumentów członkowie uznali, że skarga jest bezzasadna.

Radna Renata Kraska odczytała  zarzut ujęty w skardze na radnego Marka Chruściela: „prowadzi na basenie w Sandomierzu- basenie miasta- naukę pływania i bierze pieniądze za to. A łódka jego, którą wozi turystów- za pieniądze, stoi sobie w starym porcie w Sandomierzu pod jego troskliwym okiem. W końcu jest kierownikiem tego portu. Ciekawe czy za cumowanie odprowadza pieniądze do miasta. Teraz podobno przerejestrował i łódkę
i działalność na córkę. Proponuję sprawdzić historię działalności gospodarczej tego pana” oraz oświadczenie radnego z dnia 13.06.br.

Pani Aneta Przyłucka powiedziała, że Pan Paweł Wierzbicki- Dyrektor MOSIR na prośbę komisji udostępnił w ramach informacji publicznej kopię umów
z ośrodkiem na prowadzenie zajęć nauki pływania na miejskim basenie oraz na cumowanie łodzi na terenie bulwaru.

Przewodnicząca komisji zapoznała członków z opinią Pana Zygmunta Hary- radcy prawnego Urzędu Miejskiego na pytanie: „Czy radny Marek Chruściel narusza art. 24F ust.1 ustawy o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm. w związku z zawartymi umowami z MOSIR na prowadzenie nauki pływania na miejskim basenie oraz na cumowanie łodzi na terenie bulwaru?” Członkowie komisji uznali, że ww. przepis prawny nie został naruszony. Wobec powyższego, skarga na radnego Marka Chruściela jest bezzasadna.

Radny Marek Chruściel zapytał, czy Urząd Miejski podjął działania weryfikujące autora skargi?

Radna Renata Kraska odparła, że komisja na podstawie przedstawionych dokumentów musi wypracować opinię. Powtórzyła jeszcze raz, że pismo zostało przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w celu powiadomienia go do 30 czerwca br. o poczynionych ustaleniach i wyniku załatwienia sprawy. Przedmówca poprosił, aby podczas obrad LXIV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 28.06.br. w Ratuszu powiadomić wszystkich o fakcie rozpatrywania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi złożonej przez osobę fikcyjną.

         Sekretarz Sandomierza dodała, że skarżący przekazał omawianą korespondencję do CBA Departamentu Postepowań Kontrolnych
w Warszawie, który wezwał Wojewodę Świętokrzyskiego do przedłożenia do dnia 31.07.br.  informacji o poczynionych ustaleniach i wyniku załatwienia sprawy.

Radna Renata Kraska zapoznała członków z opinią Pana Zygmunta Hary- radcy prawnego Urzędu Miejskiego na pytanie: „Czy radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek zasiadająca w Komisji Rewizyjnej do 2021r. (zgodnie z KRS do 2022r.) w Sandomierskim Klubie Sportowym "Wisła" narusza art. 24F ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tj,.Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.?”

Członkowie komisji uznali, że ww. przepis prawny nie został naruszony. Wobec powyższego, skarga na radną Agnieszkę Frańczak- Szczepanek jest bezzasadna.

         Przewodnicząca komisji podsumowała wszystkie przeanalizowane zarzuty wobec poszczególnych radnych. Nadmieniła, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28.06.br. o godz. 8.30 w Ratuszu, podczas którego zostaną zaopiniowane projekty uchwał ww. zakresie.

Radny Wojciech Czerwiec zasugerował zajęcie stanowiska komisji wobec zarzutów w skardze na burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza. Członkowie oświadczyli, że nie widzą konkretnych, merytorycznych przesłanek w treści skargi. Jednakże w piśmie przewodnim do wojewody zostanie uwzględnione stosowne wyjaśnienie w ww. zakresie.

Ad.4
Rozpatrzenie skargi radnego Roberta Kurosza na działanie Burmistrza Miasta Sandomierza w związku z odwołaniem dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury. 

Przewodnicząca komisji odczytała treść skargi z dnia 07.06.br. radnego na działanie burmistrza.

Pan  Janusz Stasiak powiedział, że w ww. kwestii wystarczyłaby interpelacja/ zapytanie radnego Roberta Kurosza, na którą burmistrz udzieliłby odpowiedzi. 

Pani Aneta Przyłucka oznajmiła, że Rada Miasta Sandomierza nie jest organem właściwym do rozpatrywania tego typu skarg, a burmistrz ma pełne prawo do kształtowania własnej polityki kadrowej. Dodała, że jedynym organem, do którego dyrektor SCK może się odwołać od decyzji burmistrza jest sąd.

Radna Renata Kraska przytoczyła zapis art. 221 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego cyt.: „Skargi
i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”  oraz art. 15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Po zapoznaniu się z przedłożoną skargą oraz załącznikiem w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07.09.2016 r. członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oświadczyli, że należy ją pozostawić bez rozpoznania. 

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Renata Kraska- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu