Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 63 z LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 31 maja 2023 r.

Protokół Nr 63
z LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 31 maja 2023 roku

Ratusz
Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 12:30

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.  Ponadto uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 3. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 4. Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza;
 5. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego urzędu Miejskiego w Sandomierz;
 6. Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyczno – Architektonicznego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 7. Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 8. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 9. Wojciech Dumin – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu;
 10. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 11. Piotr Sołtyk – prezes PGKiM w Sandomierzu;
 12. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 13. dr Zygmunt Hara – Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta Sandomierza udział bierze 17 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Janusz Poński, Krzysztof Szatan.

Radni usprawiedliwieni.  

W związku z tym stwierdził quorum.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sandomierz;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani R.P.-K.* na bezczynność Burmistrza Sandomierza;
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza;
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza
  z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 14. Przyjęcie Protokołu z LXI sesji Rady Miasta Sandomierza;
 15. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 17. Zamknięcie obrad.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad dotychczasowego pkt. 7 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego” i wprowadzenie w jego miejsce nowego projektu uchwały tj. „w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”.

Swój wniosek Burmistrz uzasadnił potrzebą prowadzenia dalszych rozmów i konsultacji w obszarze możliwości utworzenia na terenach nadwiślańskich Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Dodał, że otrzymana w tej kwestii uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego rodzi wiele pytań i wątpliwości. Pierwotny projekt uchwały zaprezentowany na Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odmawiał uzgodnienia zapisów uchwały sejmiku, co mogło sugerować, że rada jest przeciwna jego powstaniu. Pojawiające się pytania i wątpliwości dot. przyszłego rozwoju miasta i o potencjalne zakazy, które mogłyby ten rozwój miasta utrudnić.

W związku z powyższym Burmistrz wnioskuje o wprowadzenie nowego projektu uchwały, w którym czytamy, że uzgadnia się z uwagami zapisy uchwały sejmiku o powstaniu Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Dodał, że jako samorząd powinniśmy być obecni na każdym etapie jego tworzenia. Następnie włodarz miasta zasugerował, że powstanie parku może przyczynić się do łatwiejszego pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach szeroko rozumianej ochrony środowiska.   

Decyzja o utworzeniu parku jest decyzją, która może rzutować na przyszłość Sandomierza na wiele lat.

Burmistrz zaznaczył, że trzy gminy nie uzgodniły już zapisów o utworzeniu parku, w związku z tym on na obecną chwile nie powstanie, gdyż wymagana jest jednomyślność.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał wniosek Burmistrza Miasta o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie ww. wniosku.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie nowego pkt. 7 do porządku obrad tj. „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie ww. wniosku.

Następnie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał pod głosowanie całość porządku obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

 

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie dochodów w budżecie miasta o kwotę 196.906,65 zł z tytułu zmian budżetowych w obrębie wieloletniego programu rewitalizacji. Z kolei zwiększa się dochody w budżecie gminy na kwotę 452.495,40 zł z tytułu opłaty adiacenckiej, dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki na realizacje zadania pn. „Poznaj Polskę”, sprzedaży praw majątkowych wynikających z przyznanych świadectw efektywności energetycznej, wynikających z dwóch zrealizowanych zadań: modernizacji oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków.

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 385.000,00 zł z tytułu remontu Kamienicy Oleśnickich. Środki te zostaną przekazane na remont Przedszkola Samorządowego Nr 3 oraz na realizację zadnia „Transport Przyjazny Środowisku”. W ramach tego zadania modernizacji ulegną wiaty przystankowe.

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 42.000,00 zł z tytułu dotacji celowej pod nazwą „Warsztaty rozwoju osobistego dla mieszkanek Sandomierza borykających się z uzależnieniem od alkoholu”, w ramach którego wpłynęły dwie oferty nie spełniające merytorycznych wymogów. Środki te zostaną przesunięte na realizację zadnia pn.  „Podwórkowy wychowawca”. Zmniejsza się również wydatki o kwotę 45.673,00 zł jako poręczenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Środki te zostaną przekazane na odsetki od obligacji. Na koniec Skarbnik Miasta przedstawiła zwiększenie wydatków w budżecie gminy na kwotę 1.827.297,40 zł.

Radny Piotr Chojnacki wyraził słowa zadowolenia z tytułu realizacji zadania dot. modernizacji wiat przystankowych. Dodał, że ramach tego zadania powstaną dwie nowe wiaty na ul. Powiśle i na ul. Piaski. W związku z powyższym zaapelował o rozważenie możliwości uruchomienia na tych ulicach linii komunikacji miejskiej z dniem 1 września tego roku lub z dniem 1 stycznia roku przyszłego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że wniosków o uruchomienie dodatkowych linii lub kursów komunikacji miejskiej jest kilka. Dodał, że uruchomienie dodatkowej linii o której mówi radny Piotr Chojnacki z punktu widzenia społecznego jest uzasadniony ale istnieje również czynnik finansowy, gdyż uruchomienie dodatkowej linii wiąże z olbrzymimi kosztami. Następnie Burmistrz Miasta przedstawił realizowany przez miasto projekt  „Transport przyjazny środowisku”, który polegał na zakupie 6 nowych autobusów i modernizacji wiat przystankowych.

Za 2022 rok samorząd musi dopłacić PGKiM za realizacje zadania dot. transportu publicznego kwotę 800.000,00 zł.

Radna Kazimiera Bednarska zasugerowała po rozmowach z mieszkańcami ul. Westerplatte i Kochanowskiego o możliwości likwidacji linii komunikacyjnej, gdyż Ci mieszkańcy z niej nie korzystają.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w dniu 6 czerwca odbędzie się posiedzenie Komisji ds. przeglądu linii tras komunikacji miejskiej, która będzie analizowała przebieg tras i częstotliwość kursów.

Radny Jacek Dybus odniósł się do słów radnej Kazimiery Bednarskiej mówiąc, że wspomniana linia autobusowa powinna biec do Szpitala, wówczas byłaby uzasadniona ekonomicznie.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:


Uchwała Nr LXII/624/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXII/625/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystki i Promocji.

Radny Tomasz Malinowski zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystki i Promocji powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:


Uchwała Nr LXII/626/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sandomierz;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/627/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sandomierz;

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja w tej sprawie odbyła dwa posiedzenia. Dodał, że na pierwszym posiedzeniu opiniując pierwotny projket uchwały komisja nie zajęła stanowiska ze względu na liczne pytania i wątpliwości w tej sprawie. Z kolei na kolejnym posiedzeniu opiniując nową wersje projektu uchwały, komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Na koniec przewodniczący komisji zwrócił uwagę na błędy pisarskie w projekcie uchwały tj.

 1. w § 1 jest „w psrawie” a winno być „w sprawie”;
 2. w uzasadnieniu w akapicie trzecim jest „zmianą” w winno być „zmianę”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza poprosił o potraktowanie ww uwag jako autopoprawkę wnioskodawcy.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/628/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Radny Robert Kurosz przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodał, że projket uchwały zakłada dopisanie do Statutu MOSiR – u możliwości kontroli opłat parkingowych.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/629/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani R.P.-K.* na bezczynność Burmistrza Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała treść uzasadnienia do projektu uchwały, jak niżej:

„W dniu 19 kwietnia 2023 roku do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęła skarga Pani R.P.K. na bezczynność Burmistrza Sandomierza w sprawie odzyskania nieruchomości Opatowska 3. Skarżąca podniosła w niej szereg zarzutów dotyczących bezczynności Burmistrza Sandomierza w wyżej wymienionej kwestii. Większość z nich była już rozpatrywana przez Radę Miasta Sandomierza Uchwałami numer XIX/230/2020 18 marca 2020 i uchwałą XXVI/306/2020 28 października 2020 roku. W związku z powyższym, w trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi ustosunkowano się do zarzutów dotyczących braku odpowiednich działań podjętych przez Burmistrza Sandomierza od dnia 12 stycznia 2023 roku, kiedy to Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez panią B.P. od postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 27 marca 2019. Sygnatura akt CA 27/19. Z informacji oraz dokumentów przedstawionych (…) wynika, iż w dniu 28 lutego 2023 roku burmistrz reprezentujący Gminę Sandomierz złożył do Sądu Rejonowego w Sandomierzu wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania dotyczącego wydania nieruchomości Opatowskiej 3 w Sandomierzu oraz zasądzenia na rzecz gminy kosztów za bezumowne korzystanie z nieruchomości wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia zapłaty. W tym miejscu należy podkreślić, iż gmina dopiero w dniu 8 marca 2023 roku otrzymała odpis postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2023 roku, a oddalenie skargi kasacyjnej wraz z uzasadnieniem, który został przesłany przez Sąd Okręgowy w Kielcach, II Wydział Cywilny Odwoławczy. W związku z powyższym nie można tu mówić o bezczynności Burmistrza. Niezależnie od tego, pismem z dnia 27 marca 2023 roku Burmistrz wezwał panią B.P. do dobrowolnego wydania i opuszczenia nieruchomości. Przedmiotowe pismo zostało doręczone stronie po dwukrotnym awizowaniu przez Straż Miejską w dniu 21 kwietnia 2023 roku. Do dnia 16 maja 2023 Pani B.P. nie ustosunkowała się do powyższego wezwania. Podniesiony przez skarżącą wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym został dokonany z urzędu w dniu 12 kwietnia 2023 bez zgody Gminy Sandomierz i na wniosek Gminy Sandomierz został wykreślony w dniu 20 kwietnia 2023 jako bezzasadny. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, jak w § 1 do niniejszej uchwały”.

Radny Jacek Dybus: „Kto jest ostatecznie właścicielem tych obiektów?”. Radny dodał, że swoje zasługi w kwestii uregulowania własności kamienicy Opatowska 3 ma skarżąca.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza: „Gmina Sandomierz jest właścicielem budynku, natomiast o grunty, które są pod budynkiem, będziemy jeszcze się dochodzić w latach następnych”.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXII/630/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie skargi Pani R.P.-K.* na bezczynność Burmistrza Sandomierza

Ad. 10

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/631/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

 

Uchwała Nr LXII/632/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia
7 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza

Ad. 12

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/633/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;

Wojciech Czerwiec przewodniczącego rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności.

Radna Kazimiera Bednarska zastępca przewodniczącego Komisji Praworządności powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXII/634/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;

Ad. 14

Przyjęcie Protokołu z LXI sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do ich treści. W związku z powyższym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 17;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z LXI sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 15

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1.  „27 kwietnia 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie w Szklarni Społecznej znajdującej się przy dworku Koćmierzów. To jest szklarnia pozyskana ze współpracy z naszą firmą sandomierską NSG Pilkington. W ramach dobrej współpracy została ufundowana przez tą firmę i w tym wydarzeniu wzięło 9 osób (...).
 2. 28 kwietnia odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone książce „Immortaliści”, autorstwa Chloe Benjamin.
 3. 29 kwietnia bieżącego roku na Rynku Starego Miasta odbyła się uroczysta inauguracja sezonu turystycznego (...). Tradycyjnie, jak co roku na płycie Starego Miasta zaprezentowała się Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, tym razem z inscenizacją wjazdu do Sandomierza króla Władysława Jagiełły i królowej Anny z rycerzami weteranami bitwy pod Grunwaldem.
 4. We wtorek 2 maja w sandomierskim Ratuszu odbyły się warsztaty artystyczno-patriotyczne pod nazwą „Kto ty jesteś?”.
 5. 2 maja odbył się Festiwal Jabłonki Swawole, współorganizowany z Fundacją State of Poland. To druga odsłona tego festiwalu. Naprawdę jest to bardzo myślę takie pocieszające, że ta fundacja widzi takie możliwości, chce z nami współpracować po raz drugi, bo inne festiwale organizowane na terenie Polski to są lokalizacje, które się zmieniają, rzadko kiedy jest powtarzana ta sama, a jednak wracają do Sandomierza i mamy zapewnienia, że chcą wrócić w przyszłym roku. Wspaniale zorganizowane, bardzo profesjonalnie widowisko muzyczne, ale i kulinarne. Też nie mogłem uczestniczyć, ale z przekazów od moich współpracowników, z przekazów od mieszkańców Sandomierza naprawdę mnóstwo, bardzo pochlebnych słów. Tak że cieszymy się, że tak profesjonalne widowiska odbywają się w naszym mieście i to myślę, że to też jest dobry kierunek na przyszłość, na rozwój Sandomierza.
 6. 3 maja odbyły się uroczyste obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjne obchody rozpoczęte mszą świętą w Bazylice Katedralnej oraz przemarszem na płytę Rynku Starego Miasta.
 7. 8 maja bieżącego roku na Cmentarzu Katedralnym odbyły się sandomierskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa.
 8. W dniach od 8 do 15 maja przypadł XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym okresie Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała oraz zrealizowała następujące wydarzenia: spotkanie autorskie z A. Z.*, spotkanie autorskie z W. K. – G.* oraz film niespodzianka w ramach cyklicznej akcji „Noc Muzeów”. W bibliotece, na sali konferencyjnej 13 maja odbyła się projekcja filmu niespodzianka z cyklu „Literatura na ekranie”.
 9. 11 maja zawarłem umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Sambet” Benita Berezowska, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi - ulicy Pallotyńskiej i Kwiatkowskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych”. Koszt realizacji tego zadania to 140.888,38 zł. Termin wykonania zamówienia – 40 dni od daty podpisania umowy, czyli do 20 czerwca ten chodnik powinien być wykonany.
 10. W dniach 12-13 maja bieżącego roku odbyły się XI Sandomierskie Biegi Kwitnących Sadów, których ambasadorem był medalista Polski w biegach przełajowych, młody człowiek pochodzący z Sandomierza – A. K.*, który tak jak powiedziałem podczas tego wydarzenia no jest jakby takim kontynuatorem tych wielkich dokonań naszych trzech olimpijczyków, naszych sportowców, takich jak K.K.*, K. B. * czy W. Ch.*. To są osoby, to są sandomierzanie, którzy reprezentowali kraj i Polskę na Igrzyskach Olimpijskich i życzyłem tego również Adamowi, żeby (...) takie powołanie do reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie uzyskał.
 11. 13 maja bieżącego roku odbyła się kolejna edycja Sandomierskiej Nocy Muzeów.
 12. Dnia 15 maja ogłoszono I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż 10 nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Piaski.
 13. 15 maja o godzinie 10:30 zostały otwarte oferty na realizację robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa infrastruktury przystankowej w Sandomierzu”, w ramach projektu „Transport Miejski Przyjazny Środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”. Wpłynęła jedna oferta. (...)
 14. W czwartek 18 maja w sali ekspozycyjnej Ratusza miał miejsce wernisaż wystawy pod nazwą „Historia Biblii”.
 15. 18 maja uczestnicy Dziennego Domu Pobytu Seniora mieli zorganizowane spotkanie z Panem M. W.*, prawnikiem ze Stowarzyszenia Fidei Defensor, które dotyczyło udzielania informacji w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pan Mateusz wyjaśnił, jak działają mechanizmy oszustów wskazywał, co zrobić i gdzie się zgłosić po ewentualną pomoc. Wiemy, że ten temat jest ciągle żywy, ciągle otrzymujemy takie informacje, że są oszuści, którzy skutecznie naszych seniorów naciągają na pieniądze na różne metody, na policjanta, na wnuczka. (...)
 16. 18 maja Seniorzy z DDP Senior + wraz z personelem byli w Kinie Starówka. Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości PCK Oddział Sandomierz. (...)
 17. W dniu 19 maja w Dziennym Domu Pobytu Seniora zostało zrealizowane spotkanie profilaktyczno-informacyjne dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów.
 18. 25 maja seniorzy wraz z pracownikami wzięli udział w ognisku integracyjnym zorganizowanym przez PCK Oddział Sandomierz. Spotkanie integracyjne było finałem zadania publicznego Gminy Sandomierz „Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych”.
 19. 25 maja odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etap projektu pod tytułem „Podziel się pomysłem, sposób na diagnozę w Sandomierzu”, podczas którego zostały zaprezentowane najważniejsze obszary działań w kulturze, wskazane w badaniach przez mieszkańców Sandomierza.
 20. 26 maja na Placu 3 Maja odbyła się VIII edycja Sandomierskich Senioralii połączona z festiwalem organizacji pożytku publicznego oraz piknikiem rodzinnym.
 21. Z okazji dnia matki wszystkie mamy wraz z pociechami mogły wejść na Bramę Opatowską – jedyny taki taras widokowy w mieście oraz do Podziemnej Trasy za symboliczną złotówkę. Z wejścia na bramę skorzystały 42 mamy, a do trasy podziemnej 46 mam.
 22. Zakończono prace mające na celu odbudowę infrastruktury w parku Piszczele w Sandomierzu, po uszkodzeniach powstałych wskutek ulewnego deszczu.
 23. Wykonano remonty cząstkowe dróg o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej.
 24. Dokonano wymiany 150 szt. znaków drogowych na drogach gminnych w Sandomierzu w ramach bieżącego utrzymania oznakowania poziomego.
 25. Przeprowadzono kontrolę firmy SanTa-EKO (podmiot odbierający odpady komunalne) w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przeprowadzono kontrolę segregowania odpadów komunalnych przez właścicieli, najemców lokali z budynków wielorodzinnych ul. Maciejowskiego, ul. Koseły.
 26. Wystawiono 92 tytuły wykonawcze i przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 27. Do zalegających ze spłatą należności cywilnoprawnych wysłano 34 przedsądowe wezwania do zapłaty.
 28. 29 maja tego roku o godzinie 9:00 i o godzinie 16:30 przy drodze krajowej nr 79 na ulicy Krakowskiej, parking obok Spichlerza odbył się kolejny etap akcji profilaktycznej pod hasłem „Trzeźwy kierowca – bezpieczna droga”, który polegał na kontroli trzeźwości kierowców. Pierwszym etapem akcji profilaktycznej było opracowanie prac plastycznych przez uczniów sandomierskich szkół podstawowych oraz podopiecznych Świetlicy Środowiskowej, Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” w Sandomierzu oraz napisanie apeli do kierowców pojazdów mechanicznych promujących trzeźwość za kierownicą. Podczas kontroli trzeźwości uczniowie mogli zaobserwować pracę policji, a także wręczać kierowcom kopię swoich prac plastycznych i apeli, listów do kierowców, a także pakiety edukacyjne. Podsumowanie tej akcji odbędzie się 2 czerwca o godzinie 13:30 podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka na placu zabaw przy ulicy Żółkiewskiego”.

Na koniec Burmistrz Miasta zachęcił radnych do uczestnictwa w miejskich wydarzeniach kulturalnych oraz zaapelował o finansowe wsparcie na zakup smakołyków z grilla podczas Dnia Dziecka.

Następnie przypomniał, że 27 maja obchodzony był Dzień Samorządowca. Z tej okazji złożył wszystkim radnym serdecznie życzenia i zaapelował o dalszą współprace na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Radny Piotr Chojnacki w ramach informacji Burmistrza Miasta przypomniał o sportowym wydarzeniu z okazji Dnia Samorządowca tj. I Międzygminnym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w Obrazowie 28 maja. Radny za udział w turnieju podziękował radnym: Robertowi Kuroszowi, Tomaszowi Malinowskiemu oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.   

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza zgodził się ze słowami radnego Piotra Chojnackiego. Również podziękował wszystkim za uczestnictwo i za zajęcie drugiego miejsca.

Radna Kazimiera Bednarska podziękowała za remont ul. Pallotyńskiej. Ponadto poruszyła kwestie zasłaniania przez konary drzew kamer na osiedlu Baczyńskiego.

Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że sprawa monitoringu na osiedlu Baczyńskiego jest znana i trwają uzgodnienia dot. możliwości podwyższenia kamer celem uniknięcia przycinania drzew.

Ad. 16

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego od 26 kwietnia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku, jak niżej:

 1. „Wojewoda Świętokrzyski przekazał zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego dot. Uchwały Nr LXI/608/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2023. Stosowna odpowiedź została przekazana w dniu 2 maja 2023r. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 5 maja 2023 roku stwierdził nieważności ww. uchwały.
 2. Dr P. S. mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w ramach dostępu do informacji publicznej w kwestii procedury nadawania i zmiany nazw ulic w Sandomierzu oraz w sprawie wnioskodawców zmiany tych nazw po 1989 roku.
 3. W dniu 2 maja 2023 roku wpłynęło pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dot. uzgodnienia projektu uchwały w sprawie utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazała postanowienie nr 41/2023 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Sandomierza do stanu faktycznego.
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył odpis wyroku postanowienia  w sprawie skargi Państwa E. i P. S. na uchwałę nr XXVII/288/2013 Rady Miasta Sandomierza w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skarga został odrzucona.
 6. W dniu 10 maja 2023 roku złożyłem do Burmistrza Miasta pismo z postulatami mieszkańców, jakie zostały zgłoszone w czasie dyżurów radnych.
 7. Wojewoda Świętokrzyski złożył pismo w sprawie konieczności weryfikacji podjętych uchwał w przedmiocie wysokości i zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w zakresie zamieszczenia w nich postanowienia o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
 8. Pani K. G. mieszkanka Sandomierza złożyła pismo w sprawie udostepnienia uzasadnień do 3 uchwał dot. przekształcenia PEC. 
 9. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach doręczył prawomocne orzeczenie i zwrócił akta dot. Uchwały Nr LII/404/2002 z dnia 19.09.2002 roku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sąd stwierdził nieważność § 12 ust. 1 ww. uchwały.
 10. Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej złożyło pismo w sprawie ponownego przeanalizowania argumentów za powołaniem Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego”. 

Następnie przedstawił interpelacje i zapytania jakie zostały złożone przez radnych w okresie międzysesyjnym, jak niżej:

 1. „W dniu 8 maja 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Piotra Chojnackiego w sprawie utwardzenia podłoża przystanku przy skrzyżowaniu ul. Flisaków i Powiśle.
 2. W dniu 9 maja 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnych: Marka Chruściela i Jerzego Żyły w sprawie zamknięcia pływalni krytej „Błękitna Fala”.
 3. W dniu 20 kwietnia 2023 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie raportów czystości (formularz kontroli) toalet i szatni na obiektach orlików miejskich. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 4. W dniu 26 kwietnia 2023 roku radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie monitoringu miejskiego. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 5. W dniu 26 kwietnia 2023 roku radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie odnowienia sandomierskich zabytków oraz Parku Piszczele. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 6. W dniu 26 kwietnia 2023 roku radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 7. W dniu 26 kwietnia 2023 roku radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie oświetlenia ulicznego w mieście. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 8. W dniu 26 kwietnia 2023 roku radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie wjazdu na Stare Miasto, otrzymanych przez miasto środków zewnętrznych. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 9. W dniu 2 maja 2023 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelacje w sprawie naprawy pobocza i drogi na skrzyżowaniu ul. Ostrówek i Holowniczej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 10. W dniu 12 maja 2023 roku radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie programu „Zielony transport publiczny” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odpowiedź w tej sprawie nie została udzielona.
 11. W dniu 18 maja 2023 roku radny Piotr Chojnacki złożył interpelacje w sprawie wykonania przejść dla pieszych. Odpowiedź w tej sprawie nie została udzielona.
 12. W dniu 18 maja 2023 roku radny Marek Chruściel  złożył interpelacje w sprawie odprowadzenia wody opadowej na ul. Bosmańskiej przy posesji nr 10. Odpowiedź w tej sprawie nie została udzielona.
 13. W dniu 24 maja 2023 roku radna Agnieszka Frańczak – Szczepanek złożyła interpelacje w sprawie Kurhanu Salve Regina, Parku Piszczele oraz murów obronnych. Odpowiedź w tej sprawie nie została udzielona”.

Na koniec przewodniczący rady poruszył kwestie: trwających konsultacji społecznych dot. zasadności utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, organizacji przez gminę we współpracy z radą w dniu 2 czerwca Miejskiego Dnia Dziecka oraz o wystawie czasowej w Muzeum Zamkowym pn. „Jerzy Ossoliński – magnat Sandomierza”.

Radny Marcin Świerkula poruszył kwestię ubytków w jezdni na ul. Zarzekowice, które zgłaszane były przez mieszkańców na dyżurze radnych oraz o ubytkach na ul. Portowej, które są wynikiem prowadzonych prac przy zabezpieczeniu powodziowym Miasta Sandomierza. W związku z tym radny zaapelował o interwencje w tej sprawie u wykonawcy robót, gdyż inwestycja nie został jeszcze formalnie odebrana. Ponadto radny zwrócił uwagę na konieczność zwrócenia się przez samorząd do PGW Wody Polskie o umożliwienie mieszkańcom poruszania się nad powstałymi wrotami do sandomierskiego portu po istniejącej kładce, co przyczyni się do powstania ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż wałów powodziowych. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w kwestii poruszanej przez radnego Marcina Śwerkuli samorząd prowadził rozmowy. Dodał, że im więcej będzie tego typu głosów tym bardziej PGW Wody Polskie będą skłonne umożliwić swobodne poruszanie się wokół inwestycji przeciwpowodziowej, po jej odbiorze przez merytoryczne służby. Na koniec dodał, że do tego tematu samorząd będzie powracał w rozmowach z beneficjentem inwestycji.   

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza również zadeklarował czujność i gotowość samorządu w tej kwestii w rozmowach z PGW Wody Polskie.

Radny Marek Strugała zaapelował do władz samorządowych o przystąpienie do postepowania prowadzonego przez starostwo powiatowe dot. wyłonienia podmiotów, które są uprawnione do własności nieruchmości określonej w ewidencji numerami: 1079, 1080 i 1081 wzdłuż ul. Żwirki i Wigury. Radny dodał, że przez te tereny biegnie kanał wód opadowych.

Radna Kazimiera Bednarska poruszyła dwie kwestie: konieczności wystąpienia do GDDKiA o poprawę drogi dojazdowej do dwóch posesji zlokalizowanych przy ul. Kwiatkowskiego na wysokości Kościoła Pallotynów ze względu na trudności z wyjazdem oraz przystąpienia do realizacji utworzenia drugiego Domu Dziennego Pobytu Seniora, który zlokalizowany byłby w lewobrzeżnej części miasta. Radna dodała, że ze względu na starzejące się społeczeństwo więcej osób jest chętnych do korzystania z tego typu form pomocy.   

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że 11 maja bieżącego roku Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług zwróciła się z wnioskiem  o powołanie przez burmistrza zespołu ds. kompleksowego opracowania rozwiązań w zakresie ogrzewania terenu Starego Miasta. W związku z tym poprosił o podanie szczegółowych w tej kwestii.

Radny Jacek Dybus poruszył następujące kwestie: wysokości dochodów do budżetu gminy z tytułu umieszczenia anten na Wieży Ciśnień zlokalizowanej przy ul. Szkolnej, remontu ul. Wojska Polskiego, gdzie następuje wymiana chodników i pozostawia się niewielki pas zieleni wzdłuż posesji prywatnych. Radny uznał to za rozwiązanie chybione i nie praktyczne ze względu na większe koszty oraz trudności z utrzymaniem należytego porządku w przyszłości.

Następnie radnych zauważył brak luster i oznakowania na ul. Różanej, które pomagały kierującym pojazdy wyjeżdżać z bocznych ulic oraz zaapelował o częstsze mycie ławeczek i ciągów pieszych w Parku Saskim przy ul. Mickiewicza. Ostatnią poruszoną kwestią była sprawa utworzenia Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Radny powiedział, że nad tą propozycją samorząd powinien się pochylić w sposób dogłębny i kompleksowy.     

Radny Andrzej Lebida odniósł się do remontu ul. Emmendingen po zeszłorocznej nawałnicy. Radny powiedział, że choć ulica odzyskała dawny blask to nie został rozwiązany problem jakim jest spiętrzanie się wody przy przepuście. W związku z tym przedstawił ewentualne rozwiązania tej kwestii. Na koniec radny zasugerował konieczność zamontowania znaku drogowego  z ograniczeniem prędkości do 20 km/h na ul. Staromiejskiej, 

Radny Robert Kurosz powiedział że zwrócił się w formie interpelacji aby na Orlikach Miejskich wprowadzić raporty dot. czystości, w których określony byłby termin sprzątania oraz jaka osoba jest za to odpowiedzialna. Ponadto poprosił o informacje w kwestii sprzątania pozimowego ulic będących w zarządzie miejskim w związku z pisanymi wcześniej interpelacjami w tej sprawie. Na koniec poruszył kwestię odwołania dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury.

Radny Piotr Chojnacki poruszył kwestie bezpieczeństwa ze względu na brak przejść dla pieszych oraz braku monitoringu na skrzyżowaniu ulic: Trześniowskiej, Lwowskiej i Żaglowej w kontekście budowy sklepu wielopowierzchniowego. W związku z tym zaapelował o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami GDDKiA, policji i inwestora w tej kwestii.  

Następnie radny poruszył kwestie braku koszenia placów zabaw m.in. na ul. Wielowiejskiej, gdzie trawa przysłoniła umieszczone tam zabawki i ławki oraz zniszczyła wcześniej posadzone krzewy ozdobne. Dodał, że wysoka trawa zwiększa ryzyko wystąpienia kleszczy i rodzi problem z powstałym sianem po jej skoszeniu.

W tym miejscu radny dodał, że sami mieszkańcy się organizują i przycinają te trawy. Ponadto radny zauważył brak koszenia poboczy ulic m.in.: Zaleśnej, Piaski, Koćmierzów, Ostrówek, Prostej, Sieleckiej, co negatywnie przekłada się na bezpieczeństwo osób korzystających z tych ciągów komunikacyjnych. Na koniec radnych poruszył kwestie odkomarzania miasta oraz zwrócenia się do PGW Wody Polskie o koszenie cieku wodnego – Struga A. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Roberta Kurosza w sprawie odwołania dyrektora SCK mówiąc, że: „dzisiaj zaprosiłem panią dyrektor Katarzynę Radziwiłko na spotkanie przed sesją i wręczyłem wypowiedzenie z pracy, proponując równocześnie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Proponowałem za jednomiesięcznym i dwumiesięcznym. Po krótkiej rozmowie spokojnej, normalnej, merytorycznej, że pani dyrektor złoży jednak wniosek do sądu. Stwierdziłem, że w takim razie w tej chwili, jeżeli cokolwiek powiem, może być wykorzystane przeciwko mnie w sądzie, więc na tym się nasze spotkanie skończyło i nic więcej w tej chwili ani Państwu, ani dziennikarzom nie mam do dodania. Poczekamy na rozstrzygnięcia sądowe”.

Następnie Burmistrz poruszył kwestie odkomarzania i koszenia traw na terenie miasta. Dodał, że miasto w tej kwestii również dokonuje oszczędności a zabiegi odkomarzania są wtedy skuteczne, gdy temu zabiegowi poddane będą nie tylko tereny miejskie ale również prywatne i spółdzielcze. Następnie powiedział, że samorząd dbając o środowisko naturalne nie dokonuje częstszych koszeń traw. Zgodził się, że wzdłuż ulic, placów zabaw i w parkach takie zabiegi są konieczne i samorząd będzie miał to na uwadze.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w pełni zgadza się ze słowami Burmistrza Miasta oraz radnych w kwestii utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Dodała, że koszenie traw rozpoczęło się 4 maja z chwilą zatrudnienia w ramach grupy interwencyjnej 14 osób. Grupa ta codziennie wykonuje zadania polegające na koszeniu traw i dbania o czystość w mieście a harmonogram prac ustalany jest na dwa miesiące do przodu. Przy tworzeniu tego harmonogramu obowiązuje zasada od centrum do terenów zewnętrznych miasta. Dodał, że harmonogram ulega częstszym zmianą ze względu na warunki atmosferyczne i inne działania, do których kierowani są pracownicy grupy. Na koniec dodała, że w najbliższym czasie grupie pomoże sprzęt i pracownicy z PGKiM.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że sprawa ciepłownictwa na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenu Starego Miasta jest bardzo poważnie traktowana przez samorząd. W tej sprawie odbywają się spotkania na których analizuje się różne warianty rozwiązania zaistniałej sytuacji. Burmistrz zauważył, że na rynkach giełdowych ceny gazu znacznie spadły w związku z tym pod znakiem zapytania jest odbieranie ciepłowni Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej. Głównym problemem jest pytanie czy gmina może sprzedawać ciepło takim instytucjom jak Urząd Skarbowy, PGW Wody Polskie czy Archiwum Państwowe, które swoje siedziby mają na terenie Starego Miasta. Od nowego okresu rozliczeniowego gmina przejdzie ponownie na system zaliczkowy, o który wnioskowali mieszkańcy. Dotychczasowa umowa na dostawy gazu obowiązuje do końca bieżącego roku. Mając na względzie aktualne ceny gazu od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy powinni płacić mniej.     

Radny Jacek Dybus powiedział, że zasadne jest utworzenie specjalnego zespołu złożonego z fachowców, o który wnioskuje Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że: „Nie ma takiego obowiązku, żeby monopolista był jednocześnie spółką prawa handlowego i generował zyski.  To jest firma, która ma świadczyć usługi, ma być służebna wobec mieszkańców”.

Radny dodał, że z tego właśnie względu pojawiła się propozycja by przekształcić PEC w zakład budżetowy, którego funkcjonowanie byłoby przejrzyste. Wprowadzenie ponownie systemu zaliczkowego niczego nie zmieni, gdyż w dalszym ciągu rachunki będą wysokie, gdyż ciepło dostarczone, a ciepło faktycznie zużyte, to nie jest to samo ciepło. Ponadto powiedział, że kamienice wymagają przeprowadzenia audytu energetycznego i termomodernizacji celem zmniejszenia strat ciepła. Następnie przypomniał postulat opomiarowania indywidualnego oraz możliwości odłączenia się od PEC – u.   

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jeżeli jest jakikolwiek podmiot chętny przejąć kotłownie gazowe to PEC jako przedsiębiorstwo nie widzi żadnych przeciwskazań.

Burmistrz dodał, że spółkę obowiązuje umowa na dostawy gazu do końca bieżącego roku a spółka nie jest nastwiona na zarobek a jej koszty, które musi ponieść są ukierunkowane na to, żeby odzyskać środki przekazane na zakup gazu do celów ciepłowniczych.

Następnie Burmistrz przypomniał o systemie zaliczkowym, o który wnioskowali mieszkańcy i o możliwości zakupu przez PEC gazu po niższych stawkach od stycznia 2024 roku. Zarząd spółki jest otwarty na merytoryczną dyskusję.

Ad. 17

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXIII sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miasta

 • Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.