Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 46/6/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie Nr 46/6/2023
Komisja Praworządności

z dnia 23 czerwca 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 13:50

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Miejsce posiedzenia: Miejskie Centrum Monitoringu w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 39.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest
4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radni nieobecni: Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Marcin Świerkula.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 3. Agnieszka Sałapa – Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej
i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Omówienie Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2022 rok;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu;
 5. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Sandomierza w kontekście funkcjonowania monitoringu miejskiego;
 6. Sprawy różne. Wnioski komisji;
 7. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Omówienie Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2022 rok;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie uwag i zapytań, co do treści Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2022 rok.

Radny Piotr Chojnacki zwrócił uwagę na brak zapisów, że Gmina Sandomierz graniczy z terenami gmin: Gorzyce i Tarnobrzeg po prawej stronie miasta. Dodał, że nieścisłość ta była wskazywana już w roku ubiegłym. Następnie powiedział, że w raporcie nie ma mowy o mapach zagrożenia i ryzyka powodziowego, które cześciowo blokują rozwój miasta. Na koniec radny poruszył kwestie zrównoważonego rozwoju miasta, o którym mowa jest we wstępie do ww. raportu. Radny zauważył, że od 2019 roku nie ma ani jednej inwestycji drogowej w prawobrzeżnej części miasta. Jedyną inwestycją było utworzenie Dziennego Domu Seniora.

 

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że w raporcie jest mowa o współpracy Miasta Sandomierza w ramach czwórporozumienia do którego należą obok Sandomierza również: Tarnobrzeg, Stalowa Wola i Nisko.

Dodała, że w raporcie na prośbę radnego Piotra Chojnackiego znajduje się również zestawienie inwestycji drogowych w latach 2019 – 2022.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2022 rok.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu;

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały wynika z przepisów ustawowych. Projekt zakłada powołanie zespołu, który będzie miał za zadanie opiniowanie kandydatur na ławników sądowych na kadencję 2024-2027. Możliwość zgłaszania kandydatów trwa do 30 czerwca 2023 roku.  

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5

Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego Miasta Sandomierza w kontekście funkcjonowania monitoringu miejskiego;

Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu przedstawił najnowocześniejszą inwestycję samorządu w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Fizyczne uruchomienie Miejskiego Centrum Monitoringu nastąpiło 1 kwietnia 2023 roku. Wcześniej prowadzone były szkolenia pracowników, próby uruchomienia systemu oraz przygotowywana była stosowna dokumentacja w tej kwestii. Następnie komendant oprowadził członków komisji po pomieszczeniach centrum monitoringu. Aktualnie do systemu podłączonych jest 58 kamer. W najbliższym czasie, do końca czerwca, zostanie podłączonych kolejne 11 kamer. Obsługa systemu trwa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Obsługą zajmują się dwie osoby.

Następnie Adam Piskor przedstawił zasady funkcjonowania systemu, jego zalety oraz wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. W ciągu niecałych 3 miesięcy funkcjonowania systemu zgłoszono 160 wyjazdów interwencyjnych na policję i Straż Miejską oraz prowadzonych jest 140 postepowań. Zapis monitoringu przechowywany jest 35 dni. Po zakończeniu remontu Placu Targowego zostaną uruchomione dodatkowe 4 kamery. Zgodnie z przepisami w czasie trwania dyżuru obowiązkowo musi być przynajmniej jeden strażnik.

Ad. 6

Sprawy różne. Wnioski komisji;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił pismo Obywatelskiej Grupy Inicjatywnej ds. Nadania Nowych Nazw Ulic, w którym komitet proponuje nadać nazwę „św. Andrzeja Boboli” zaułkowi prowadzącemu od ulicy Jana Długosza do ul. Katedralnej pomiędzy Kanonią a Sufraganią.

Agnieszka Sałapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że zgodnie z metryką z 1986 roku ulica Długosza przebiega od ulicy Sokolnickiego do ulicy Katedralnej - na całej działce ewidencyjnej nr 1196/1 obręb Sandomierz Lewobrzeżny. W związku z tym wnioskodawcy powinni znaleźć inną lokalizację.

W toku dyskusji członkowie zdecydowali, że na obecną chwilę nie ma możliwości wydzielenia i nazewnictwa tego miejsca. Wskazana lokalizacja ma już swoją nazwę jako ul. Długosza. 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji po raz kolejny złożył wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Flisaków i Powiśle.  

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja przyjęła ww. wniosek.

Ad. 7

Zamknięcie obrad;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz