Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 27/3/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.

PROTOKÓŁ 27/3/2023

KOMISJA REWIZYJNA

Posiedzenie w dniu 2 czerwca 2023 r.

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Pan Marek Chruściel.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza.

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pan Sylwester Łatka powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący mając quorum wśród Państwa radnych odczytał porządek obrad i przystąpił do głosowania.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Omówienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.

4.Omówienie Sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok z uwzględnieniem korekty Nr 1 z dnia 18.05.2023 roku.

5.Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2022 rok.

6.Zamknięcie obrad

Głosowano – 7za” - jednogłośnie.

Ad. 3

Omówienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.

Przewodniczący komisji przypomniał, że powyższy dokument został rozesłany drogą elektroniczną w dniu 26.05 br. przez pracownika biura rady na skrzynki mailowe radnych w celu wcześniejszego zapoznania się z obszerną treścią.

Radny Sylwester Łatka poprosił o omówienie ww. dokumentu Panią Anetę Przyłucką, która oznajmiła, że w dniu 8 marca br. burmistrz zwrócił się
z pismem do radnych o przesłanie propozycji dodatkowych elementów bądź informacji  jakie powinny zostać zawarte w raporcie. Swoje spostrzeżenia zgłosił tylko radny Piotr Chojnacki w postaci umieszczenia wykazu realizowanych przez gminę inwestycji branży drogowej( ulice, drogi, chodniki, ścieżki itp.) z porównaniem od 2018r. wraz z kosztami w podziale na środki własne i zewnętrzne. Radne Ewa Gracz i Renata Kraska doceniły wkład pracy osób zaangażowanych w przygotowanie dokumentu.

Wobec braku uwag radny Sylwester Łatka przystąpił do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Omówienie Sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok z uwzględnieniem korekty Nr 1 z dnia 18.05.2023 roku.

Radny Sylwester Łatka poprosił omówienie ww. dokumentu Panią Barbarę Grębowiec. Skarbnik Sandomierza rzetelnie i szczegółowo zreferowała powyższy dokument (rozesłany drogą elektroniczną do członków komisji w dniu 04.05 br.) pod względem:

a)bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,

b)bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022,

c)zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022r.,

d)rachunku zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Skarbnik Sandomierza omówiła metodę i tryb przygotowywania ww. dokumentu oraz wyjaśniła na czym polega Korekta Nr 1 z dnia 18.05.2023r.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag przystąpił do głosowania sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok  wraz z uwzględnieniem Korekty Nr 1 z dnia 18.05.2023roku.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2022 r.

Radny Sylwester Łatka odczytał:

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za 2022 r.

Na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sandomierza po analizie:

- sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2022 rok,

- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2022 r.,

- sprawozdań finansowych  Gminy  Sandomierz za 2022 rok,

i zapoznaniu się z Uchwałą Nr 56/2023 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2022 rok oraz przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2022 rok

wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza
z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

         Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do formalnego przekazania wniosku na drogę legislacyjną Radzie Miasta Sandomierza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierz za 2022 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2022 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Sandomierza  za 2022 rok przedłożonymi przez Burmistrza Miasta  wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach oraz  po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta, oceniła wykonanie budżetu za 2022 r. następująco:

Zaplanowane  dochody  budżetowe na kwotę 149.951.139,80 zł zostały wykonane w 95,84% co stanowi 143.705.742,72 zł. Dochody własne Gminy  zrealizowano na kwotę 79.867.967,97 zł  stanowią  one  56%   dochodów  ogółem  wykonanych w 2022 roku.  Zaległości  z tytułu  podatków i opłat  oraz innych  należności  niepodatkowych (wraz z odsetkami i pozostałymi  należnościami  ubocznymi)   stanowią  kwotę  19.400.555,51 zł i wzrosły 
w stosunku  do  analogicznego  okresu roku poprzedniego  o kwotę  1.106.811,73 zł.

W strukturze dochodów najwyższą pozycję stanowią wpływy z podatków
i opłat – 58.457.001,17 zł,  co  stanowi  40,68 % do dochodów ogółem w tym:

1.podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych –  wykonanie   27.247.825,22 zł,  w tym wpływy z podatku od nieruchomości   – 18.592.600,11 zł, (wpływy wyższe  o 1.973.012,19 zł w stosunku do roku 2021)

2.udziały we wpływach  z podatku dochodowego (od osób fizycznych
i prawnych) stanowiącego dochód budżetu państwa – wykonanie 29.273.798,73 zł, ( wpływy wyższe o 337.139,03 zł w stosunku  do 2021 roku) oraz

3.dotacje przeznaczone na cele bieżące i inwestycje w tym  dotacje dla OPS – 46.819.126,28 zł, co stanowi  32,58%  ogólnego wykonania dochodów, (dochody  niższe  o  2.347.007,97 zł w stosunku do 2021 roku )

4.subwencja ogólna– 17.200.317,00 zł, niższa niż w roku 2021 o kwotę 2.271.378 zł

W 2022 roku Gmina Sandomierz pozyskała, w formie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, fundusze na realizację własnych zadań w wysokości  9.145.699,89  zł

Komisja Rewizyjna stwierdza, że podejmowane działania na rzecz osiągnięcia planowanych dochodów budżetowych oraz czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych były właściwe, a dochody według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zrealizowano na poziomie ogólnego wskaźnika realizacji dochodów.

Zaplanowane  wydatki na kwotę 156.962.976,70 zł, wykonano w kwocie  146.833.366,63 zł, co stanowi  93,55 % planu.

Wydatki  majątkowe  zostały  zrealizowane  w kwocie 21.659.831,99 zł i stanowiły 14,75%  ogólnych  wydatków, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło 125.173.534,64 zł  i stanowiło 85,25%  ogólnej  kwoty  wydatków.

Wykonane wydatki  bieżące  nie przekroczyły kwoty wykonanych dochodów  bieżących, co spełnia  wymogi  z art. 242 ust. 2  ustawy o  finansach  publicznych.

W strukturze  wydatków   największy udział  stanowią wydatki:

1.na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota wydatków wykonanych  39.065.403,45 zł

2.na Pomoc  społeczną i  Rodzinę – łączna  kwota wydatków wykonanych  30.006.400,84 zł

Gmina Sandomierz w 2022 roku udzieliła dotacji celowych i podmiotowych z budżetu na łączną kwotę 7.360,960,77 zł.                    

Gmina Sandomierz   z kwoty 21.659,831,99 zł wydatków majątkowych zrealizowała  szereg inwestycji, między innymi;

-Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej  Nr 4 

-Przebudowano przejścia  dla pieszych przy ul. Schinzla i Dobkiewicza 

-Budynek  mieszkalny jednorodzinny przy ul. Lubelskiej

-Inwestycje w ramach  zadania  Rewitalizacja Miasta Sandomierza

-Kanalizacja i remont ul. Rokitek

-Modernizacja oświetlenia ulicznego , które przyniosły  ok. 50% oszczędności jeżeli chodzi o wydatki na energię

Gmina udzieliła dotacji  Starostwu Powiatowemu w Sandomierzu w kwocie  - 453.179,33 zł na:

- przebudowę ul. Różanej i Wojska Polskiego 

- przebudowa drogi powiatowej ul. Koseły i Mickiewicza

- przebudowa przejść dla pieszych  w ciągu ul. Różanej 

Zgodnie  z opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej    nie  stwierdzono  przekroczeń  planowanych  wydatków budżetowych  stosownie z zapisami   art. 254 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie budżet  zamknął się  deficytem w kwocie  3.127.623,91 zł  przy planowanym  deficycie  w wysokości  7.011836,90 zł.

Stan  zadłużenia  Gminy  na  31 grudnia 2022 roku  wynosi 36.534.277,60 zł. 

Należności Gminy Sandomierz  na koniec 2022 roku wynoszą 23.052.624,73 zł w tym  należności wymagalne – 19.400.555,51 zł – są to w szczególności zaległości z tytułu podatków i opłat, a także niezwrócone świadczenia z funduszu  alimentacyjnego. Pozostałe należności (niewymagalne) stanowią kwotę 3.652.069,22 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku  Miasto Sandomierz nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując uzasadnienie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sandomierza za realizację budżetu za 2022 r. stwierdza się, że przy realizacji kierowano się zasadą celowości i gospodarności w wydatkach. Nie stwierdzono naruszenia kryterium legalności i rzetelności przy gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Na tle powyższego, wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium jest w pełni uzasadniony.

Pan Sylwester Łatka  poprosił o głosowanie. Zapytał, kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku?

Wniosek wraz z uzasadnieniem został przyjęty w głosowaniu jawnym przez 7 (siedmiu) członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza. Komisja Rewizyjna składa się z 12 (dwunastu) radnych.

Głosowano:  6 (sześć) „za”, 0 (zero) „przeciw”,  1 (jeden ) „wstrzymujących się”.

Struktura głosowania:

Głosy  6 „za” (sześć) :

1.Sylwester Łatka

2.Kazimiera Bednarska

3.Ewa Gracz

4.Renata Kraska

5.Tomasz Malinowski

6.Mariola Stępień

Głosy  1  „wstrzymujących się”  (jeden):

1.Mariusz Prezgot

Radni nieobecni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej:

1.Agnieszka Frańczak- Szczepanek

2.Marek Chruściel

3.Andrzej Lebida

4.Marek Strugała

5.Marcin Świerkula

Ad. 6

Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął

posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka  – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Podinspektor

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu