Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 49/2/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Sprawozdanie Nr 49/2/2023
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

w dniu 30 maja 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek,  Pan Marcin Świerkula, Pan Marek Strugała.

Zaproszeni:

Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,

Pan Paweł Wierzbicki- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu (czyt.: MOSIR),

Ad. 1
Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

4.Sprawy różne. Wnioski komisji.

5.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5„za”- jednogłośnie.

Ad. 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Pawła Wierzbickiego w celu przedstawienia uzasadnienie do projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Zmiana
w Statucie MOSIR polega na dopisaniu w §5 ust.2 pkt. 6. Kontrola opłat parkingowych.

Radna Ewa Gracz oznajmiła, że w uzasadnieniu dokumentu należy poprawić omyłkę pisarską „działalność” zmienić na „działalności”.

Pani Aneta Przyłucka oznajmiła, że ww. zapis pozwoli rozszerzyć działalność MOSIR i w razie potrzeby umożliwi zagospodarowanie pracowników krytej pływalni w czasie remontu basenu na np. prowadzenie kontroli opłat parkingowych.

Radny Marek Chruściel zasugerował, aby pracownicy MOSIRU  na czas remontu basenu byli zatrudnieni do obsługi centrali monitoringu miejskiego. Zdaniem mówcy, Straż Miejska powinna w dalszym ciągu prowadzić  kontrolę opłat parkingowych ze względu na uprawnienia do wystawiania mandatów.  

Radny Andrzej Lebida zapytał o termin rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę remontu basenu miejskiego. Sekretarz Sandomierza powiedziała, że potencjalni wykonawcy mają czas składania ofert do urzędu do dnia 12 czerwca br. Dopiero po wyłonieniu wykonawcy można będzie określić kiedy kryta pływalnia zostanie zamknięta na czas remontu.

Radni Marek Chruściel i Jerzy Żyła poruszyli istotny problem związany z niepewnością organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci, młodzieży w okresie wakacyjnym. 

Radny Robert Kurosz poddał pod rozwagę dopisanie w omawianym statucie MOSIRU w §5 ust.2 punktu 7. o treści: „wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo- rekreacyjnym oraz prowadzenie działalności
w zakresie świadczenia usług o charakterze komunalnym, wynajmu sprzętu, transportowych, gastronomicznych”.

Pan Paweł Wierzbicki odpowiedział, że obowiązujący cennik MOSIR umożliwia wynajem sprzętu, środków transportu i urządzeń, powierzchni użytkowej i reklamowej.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania. Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.4
Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Jerzy Żyła oznajmił, że miasto nie posiada alternatywnego basenu otwartego, który funkcjonowałby w sezonie letnim. Radny Marek Chruściel zwrócił uwagę na zły stan techniczny prawie wszystkich obiektów sportowych. Wśród członków komisji rozgorzała dyskusja na temat złej kondycji technicznej stadionu miejskiego na ul. Koseły oraz zaangażowania dyrekcji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w pomoc utworzenia boisk treningowych w Mokoszynie.

Radny Robert Kurosz oświadczył, że złożył interpelację do burmistrza
w sprawie gruntów pod budowę ulicy Okrzei. Zdaniem mówcy gmina powinna postarać się o bez kosztowe przejęcie działek.

Ad.5
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Robert Kurosz- Przewodniczącego Komisji

Protokołowała: Marlena Lasek Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu