Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 53/5/2023 z dnia 29 maja 2023 roku

Sprawozdanie Nr 53/5/2023
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 29 maja 2023 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Krzysztof Szatan – radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Tadeusz Dusak – Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 2. Daria Mirowska - Bryła – Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Dariusz Kozieja – pracownik PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu;
 4. Michał Guzin – Radny Miasta Sandomierza.

Mieszkańcy:

 1. K. G.* – mieszkanka Sandomierza;

Ad. 1.
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sandomierz;
 4. Omówienie kwestii:
 • odbioru ścieków z przydomowych zbiorników i osadników w tym przedstawienie kalkulacji kosztów,
 • planów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przedstawieniem mechanizmu kształcenia ceny za wodę i ścieki;
 1. Sprawy różne, wnioski komisji;
 2. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sandomierz;

Daria Mirowska - Bryła – Inspektor Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska i Klimatu. Uchwała określa wymagania i warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca chcący odbierać na terenie Gminy Sandomierz ścieki.  

Następnie przedstawiła szczegółowe warunki określone w projekcie uchwały.

W toku dyskusji radni poruszali kwestie monopolu rynku przez PGKiM, warunków jakie ma spełnić przedsiębiorca oraz braku negatywnych skutków dla mieszkańców korzystających z usług tego typu firm.   

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4
Omówienie kwestii:

 • odbioru ścieków z przydomowych zbiorników i osadników w tym przedstawienie kalkulacji kosztów,

Dariusz Kozieja – pracownik PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu powiedział, że określona górna stawka za odbiór i transport odbioru ścieków, zgodnie z uchwałą, wynosi 21 zł brutto za 1 m3. PGKiM obsługuje jedynie 10% lokalnego rynku w kontekście osób korzystających z szamb. Biorąc pod uwagę koszty przedsiębiorstwa realne staje się zrezygnowanie z tej gałęzi świadczenia usług przez przedsiębiorstwo. Dariusz Kozieja przedstawił stawki odbioru nieczystości z szamb i przydomowych oczyszczalni w innych gminach, które są wielokrotnie większe. Dodał, że dotychczasowy wóz wymaga wymiany. Minimalna stawka powinna wynosi co najmniej 28 zł.

W toku dyskusji radni wskazywali na konieczność zapewnienia transportu tego typu nieczystości w sytuacjach awarii sieci, kosztów transportu nieczystości, kalkulacji kosztów oraz wysokości stawek odbioru. Ponadto radni poruszyli konieczność pozyskiwania przez przedsiębiorstwo środków zewnętrznych na budowę kanalizacji. Radny Jacek Dybus podkreślił konieczność utworzenia listy priorytetowych inwestycji w tym zakresie. 

Radni przypomnieli o możliwości składania wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Andrzej Kalczewski zasugerował konieczność przygotowania planu rozwoju i modernizacji sieci kanalizacji na terenie miasta, który będzie konsekwentnie realizowany i w którym określne będą zadania i koszty. 

Dariusz Kozieja – pracownik PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu przedstawił stopień skanalizowania miasta w obrębie tzw. aglomeracji i poza nią. Następnie przestawił dotychczasowe działania jakie podejmuje przedsiębiorstwo w korzystaniu ze środków zewnętrznych oraz o inwestycjach jakie zostały zrealizowane w latach 2019-2022.

Dariusz Kozieja przedstawił również wzrost kosztów jakie ponosi przedsiębiorstwo w kontekście świadczenia usług.

Rozgorzała dyskusja na temat ekonomicznych aspektów i opłacalności budowy sieci kanalizacyjnej w poszczególnych częściach miasta.

Radny Marek Strugała w kontekście budowy sieci kanalizacji sanitarnej poruszył kwestie opłaty adiacenckiej jaka została nałożona na cześć mieszkańców miasta. Dodał, że jest to niesprawiedliwe, że karze się mieszkańców w związku z wyrażeniem zgody na budowę kanalizacji po swoich działkach,  z tytułu wzrostu wartości działki. Na koniec zapowiedział złożenie projektu uchwały dot. zmniejszenia opłaty adiacenckiej.

Radny Andrzej Kalczewski złożył wniosek, by Urząd Miejski we współpracy z PGKiM pod nadzorem ww. komisji opracowali koncepcję budowy kanalizacji na terenie miasta, która będzie obejmowała potrzeby, zakres merytoryczny oraz wymagane nakłady finansowe.

W związku z powyższym radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Kalczewskiego.

Wynik głosowania:

„za” –9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie wniosku radnego Andrzeja Kalczewskiego.

 • planów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przedstawieniem mechanizmu kształcenia ceny za wodę i ścieki;

Dariusz Kozieja – pracownik PGKiM sp. z o. o. w Sandomierzu powiedział, że na cenę wody wpływ mają m.in. opłaty środowiskowe za wydobycie wody, podatki, wynagrodzenia pracowników. Taryfa jest pozytywnie zaakceptowana przez PGW Wody Polskie. 

Radny Andrzej Kalczewski poprosił, by na następne posiedzenie komisji, PGKiM przygotowało kalkulację kosztów 1 m3 wody i ścieków.

Radny Piotr Chojnacki przedstawił specyfikę zbiorników wodnych na Romanówce, wyzwań z dostarczaniem i zabezpieczaniem miasta w dostęp do wody pitnej oraz planowanych inwestycjach w zakresie sieci. Dodał, że zauważalne jest zjawisko oszczędzania wody przez mieszkańców. Poruszył kwestie dobrej jakości wody dla Sandomierza a także przyszłości w kontekście ochrony środowiska oraz zabezpieczenia ujęć przed ewentualnym zanieczyszczeniem.   

Radny Jacek Dybus zaapelował o przygotowywanie przez urząd dokumentacji projektowej do inwestycji w zakresie infrastruktury miejskiej w kontekście pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych na ten cel w wysokości 95% dofinansowania.  

Ad. 5
Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że nie ma bieżących pism skierowanych do komisji. Następnie poruszył kwestie powołania Sandomiersko – Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego mówiąc, że w tej kwestii jest wiele pytań a mało odpowiedzi. Podkreślił konieczność jednomyślności gmin na terenie których funkcjonować miałby park. Z uzyskanych informacji wynika, że 3 gminy nie wyraziły zgody tj.: Miasto i Gmina Ożarów, Miasto i Gmina Zawichost i Gmina Dwikozy.

W toku dyskusji przytaczano pozytywne i negatywne aspekty powołania ww. parku. 

Radny Jacek Dybus powiedział, że Miasto Sandomierz powinno pozytywnie odnieść się do tej idei pod specjalnymi warunkami, wyłączającymi znaczną cześć miasta spod jurysdykcji tego parku.

K. G.* – mieszkanka Sandomierza poprosiła o informacje w kontekście powołania przez Burmistrza Miasta specjalnego zespołu ds. opracowania działań i przygotowanie rozwiązań dot. wysokości cen i sposobu rozliczeń za centralne ogrzewanie. Ponadto mieszkanka w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zaprezentowała projekt uchwały dot. przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z. o. o. w samorządowy zakład budżetowy. Podkreśliła, że inicjatywa obywatelska zebrała wymagane 300 podpisów i w dniu 31 maja 2023 roku złoży stosowne dokument do Urzędu Miejskiego.     

Rozgorzała dyskusja na ten temat, w której poruszano konieczność powołania specjalnej komisji oraz dokonania dogłębnych analiz.  

Ad. 6
Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz

Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.