Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie nr 42/3/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

SPRAWOZDANIE NR 42/3/2023
KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA

posiedzenie w dniu 24 maja 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji.

Radni obecni jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Andrzej Lebida.

Radna nieobecna: Pani Kazimiera Bednarska.

Zaproszeni:

Pan Marcin Marzec- Burmistrz Sandomierza,

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Paszkiewicz- Naczelnik Wydziału Urbanistyczno- Architektonicznego (czyt.:UA),

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.:RPI),
Pan Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pani Małgorzata Płaza- Skowron- Redaktor gazety „Tygodnik Nadwiślański”,

Obecni: Pan P.Ż.*- Mieszkaniec Sandomierza, Pan P.M.*- Mieszkaniec Gminy Dwikozy.

Ad. 1
Pan Tomasz Malinowski powitał obecnych, stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Ad. 2
Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad
i poprosił o jego przyjęcie:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.
  4. Przyjęcie informacji na temat planowanej budowy drogi ulicy Okrzei
    w Sandomierzu.
  5. Sprawy bieżące, wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.  

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

Do obrad komisji dołączyła spóźniony radny Andrzej Lebida.

Radny Tomasz Malinowski poprosił o wypowiedź Pana Piotra Paszkiewicza w celu zreferowania uzasadnienia do projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Naczelnik Wydziału UA na podstawie map stanowiących załącznik do uchwały sejmiku wskazał obszar powierzchni przewidziany na przytoczony wyżej park.

Na początku dyskusji głos zabrał Pan Marcin Marzec oświadczając, że pismo wraz z uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wpłynęło w dniu 2 maja br. do Pana Wojciecha Czerwca- Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza, który przekazał go z dniem 4 maja br. do tut. urzędu w celu wypracowania stanowiska przez merytoryczny wydział. Pan Piotr Paszkiewicz w przedłożonej uchwale przekazuje swoje zastrzeżenia i propozycje.

Burmistrz Sandomierza dodał, że powyższą uchwałę traktuje jako wstęp do dalszych rozmów i negocjacji o finalnym kształcie parku krajobrazowego. Na podstawie szeregu spotkań, wizyt studyjnych, a także prezentowanej wizualizacji podczas sesji przez dyrekcję parku można stwierdzić, że miasto wyraża chęć utworzenia  grodu jednak z uwzględnieniem istotnych dla Sandomierza aspektów. Zwrócił się do Zgromadzonych mówiąc, że wiele pytań wymaga wyjaśnień np. czy powierzchnia przeznaczona pod park uwzględniająca osiedla lewej strony miasta jest właściwa? Czy mieszkańcy będą musieli uzyskać jeszcze jedną zgodę na budowę domu, inwestycji poza decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wód Polskich, konserwatora zabytków? Ponadto, Rada Miasta Sandomierza ma 30 dni od daty wpływu pisma sejmiku na ustosunkowanie się do zapisów w przedłożonej uchwale.  Brak zajęcia stanowiska przez radę będzie oznaczać
tzw. „milczącą zgodę”.

Radna Renata Kraska zwróciła się do obecnych o potraktowanie projektu uchwały sejmiku jako formę konsultacji. Dokument został skierowany również do innych gmin, na terenie których miałby powstać park. Mówczyni przekazała swoje wątpliwości i uwagi co do treści wspomagając się zapisami art. 16 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.DZ.U. z 2022 r. z późn. zm.).

Radny Jacek Dybus zasugerował rozważenie zmiany tytułu projektu uchwały. Podniesiony temat wymaga szerszej analizy i dyskusji.

Radny Krzysztof Szatan zaapelował, aby odpowiedź w postaci uchwały Rady Miasta Sandomierza do sejmiku zawierała mapę z precyzyjnym oznaczeniem granic terenu parku wraz z wszystkimi uwagami. Radny Andrzej Lebida zasugerował przedłużenie terminu odpowiedzi do marszałka w kwestii formy parku. Mówca dodał, że położenie Sandomierza jest wystarczająco bogate wizerunkowo. Radny Andrzej Kalczewski poprosił o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami parku w celu poznania skutków uchwały dla rozwoju Sandomierza.  Radny Jerzy Żyła wyraził swój sprzeciw wobec utworzenia parku krajobrazowego ponieważ będzie to kolejny stopień ograniczenia rozwoju miasta.

Przewodniczący komisji dodał, że sąsiednie gminy tj. Koprzywnica, Łoniów, Samborzec mają zastrzeżenia, a Gmina Dwikozy jest na etapie  prowadzenia konsultacji społecznych.  Zapytał, czy zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uzgadniać
z parkiem?

Burmistrz Sandomierza zadeklarował zorganizowanie spotkania
z dyrekcją parku, które odbędzie się w dniu 26.05.br. o godz. 14.00
w Ratuszu w celu wyjaśnienia wielu zastrzeżeń i wątpliwości z utworzeniem parku na terenie Sandomierza.

Radny Tomasz Malinowski udzielił głosu Panu P.M.*, który opowiedział o ewentualnych korzyściach dla miasta bazując na podstawie utworzonego Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach na terenie Gminy Kije. Mówca dodał, że park w Sandomierzu byłby „bezcenny” i wpisuje się w strategię rozwoju miasta. Jednocześnie przestrzegł przed użyciem zbyt radykalnego sformułowania w uchwale („odmowa”). 

Radny Andrzej Kalczewski sformułował wniosek o zdjęcie z porządku obrad komisji punktu pn. „Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia Sandomiersko- Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego” ze względu na zbyt wiele wątpliwości i zastrzeżeń.

Przewodniczący komisji przystąpił do głosowania ww. wniosku:

Głosowano- 5 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad komisji.

Ad.4
Przyjęcie informacji na temat planowanej budowy drogi ulicy Okrzei
w Sandomierzu.

Obrady komisji opuszcza radny Sylwester Łatka.

Pan Krzysztof Kwieciński omówił specyfikę i zakres planowanej drogi ulicy Okrzei w Sandomierzu na podstawie przygotowanej mapki przez referat TI. Przetarg na ww. zadanie z rządowego programu „Polski Ład” powinien odbyć się na przełomie miesiąca sierpnia/ września br. Członkowie komisji zwrócili uwagę na pilną potrzebę aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Okrzei”. 

Ad.5
Sprawy bieżące, wnioski komisji.

Radny Tomasz Malinowski powiadomił o piśmie Ostrowieckiego Kombinatu Budowlanego S.A. z dnia 17.05.br. (data wpływu do urzędu 17.05.br.)
w sprawie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej budynków wielorodzinnych.

Ad.6
Zamknięcie obrad.

Przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Tomasz Malinowski- Przewodniczący Komisji

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu