Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 45/5/2023 z dnia 29 maja 2023 roku

Sprawozdanie Nr 45/5/2023
Komisja Praworządności

z dnia 29 maja 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 12:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest
4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radni nieobecni: Agnieszka Frańczak - Szczepanek, Marcin Świerkula.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Tadeusz Dusak – Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej
i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza;
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
 7. Sprawy różne. Wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały mówiąc, że radny Michał Guzin zgłosił swój akces do Komisji Praworządności, Polityki Mieszkaniowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. Z kolei radni: Ewa Gracz, Tomasz Malinowski i Mariola Stępień zgłosili swój akces do Komisji Rewizyjnej.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Sandomierza;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały mówiąc, że zgodnie z wyborem przez członków komisji radnego Andrzeja Kalczewskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, rada miasta zatwierdza ww. wybór w drodze uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów jako komisji stałej i ustalenia jej składu osobowego;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały mówiąc, że zgodnie z wyborem przez członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług radnego Andrzeja Kalczewskiego na przedstawiciela do Komisji Budżetu i Finansów, rada miasta dokonuje zmiany składu osobowego ww. komisji.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że projekt uchwały jest pokłosiem stanowiska Wojewody Świętokrzyskiego, który nakazuje radom gmin zmiany dotychczasowych uchwał dot. diet radnych o wprowadzenie obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa jako aktu prawa miejscowego.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 7

Sprawy różne. Wnioski komisji;

Radny Piotr Chojnacki poruszył kwestie bezpieczeństwa pieszych i kierowców na skrzyżowaniu ulic: Lwowskiej, Trześniowskiej i Żaglowej w kontekście budowy nowego pawilonu handlowego. Radny zauważył brak monitoringu, przejść dla pieszych oraz zapowiadanego wzmożonego ruchu drogowego na pobliskim osiedlu domków jednorodzinnych. 

Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu
powiedział, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana w oparciu o wymagania jakie złożyła GDDKiA. Inwestor otrzymał decyzje pod warunkiem budowy zjazdu od drogi gminnej – ul. Żaglowej. Ponadto inwestor ma obowiązek budowy fragmentu chodnika oraz poszerzenia wspomnianej ulicy. 

Tadeusz Dusak – Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że inwestor zobowiązany został do przesunięcia słupa oświetleniowego o ok. 1,5 m, który będzie równocześnie oświetlał przejście dla pieszych na ul. Żaglowej.   

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

W toku dyskusji członkowie przegłosowali wniosek do Burmistrza Miasta Sandomierza o zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pismem o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pieszych i kierowców na skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej, Lwowskiej i Żaglowej w kontekście nowo wybudowanego w tym miejscu sklepu sieci „Dino”.

Radny Piotr Chojnacki zaapelował o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2024 rok na zakup kamery celem jej montażu na skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej i Lwowskiej.

Ponadto poruszył konieczność przyspieszenia koszenia traw poboczy zwłaszcza przy wąskich drogach.

Radny Marek Chruściel powiedział, że naprawy wymaga ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Powiśle koło figurki.

Radna Kazimiera Bednarska poruszyła kwestię modernizacji przez GDDKiA wjazdu służącego mieszkańcom ul. Kwiatkowskiego na wysokości pobliskiego kościoła. Dodała, że w tej sprawie wystosuje pisemną interpelacje.

Ad. 8

Zamknięcie obrad;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz