Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 63/2023/RPZ z dnia 27 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2023/RZP

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 27.03.2023 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej upzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, na zadanie - realizacja robót budowlanych pn. „Wykonanie remontów cząstkowych w technologii przełożenia zapadniętej nawierzchni wraz z wykonaniem nowej podbudowy chodników/dróg na terenie miasta Sandomierza
w 2023 roku”
.

§ 1

Na podstawie art. 53 ust. 2 upzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1. Janusz Stasiak                                - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Pawelczyk                          - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Magdalena Zioło                            - Sekretarz Komisji

4. Piotr Wójtowicz                             - Członek Komisji

5 Wiesław Ślizanowski                       - Członek Komisji           

6. Angelika Kędzierska                       - Członek Komisji

7. Tadeusz Dusak                               - Członek Komisji

8. Jarosław Szczerowoda           - Członek Komisji

9. Piotr M. Kossak                             - Członek Komisji

10. Beata Podsiadło                           - Członek Komisji

11. Piotr Szyprowski                           - Członek Komisji

12. Oskar Żak                                    - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji należy wykonywanie czynności powierzonych zgodnie
z Zarządzeniem nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

Podejmowanie wszelkich czynności proceduralnych wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, przygotowanie i publikowanie ogłoszeń, przygotowanie propozycji wyjaśnień dotyczących treści SWZ, dokonanie otwarcie ofert, dokonanie ich oceny, przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty i sporządzenie protokołu z postępowania, przedłożenie protokołu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta.

Do zadań poszczególnych członków Komisji należy:

Skład Komisji

Zadania poszczególnych członków Komisji

Janusz Stasiak

Przewodniczący Komisji

 

 1. Organizowanie pracy Komisji w tym wyznaczenie terminów posiedzeń oraz zapewnienie sprawnego przebiegu wykonywanych zadań, które określono
  w Zarządzeniu nr 28/2019/RZP w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.
 2. Dokonywanie otwarcia ofert.
 3. Składanie oświadczenia w zakresie określonym
   w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Wnioskowanie do kierownika zamawiającego
  o odwołanie członka komisji, który nie złożył oświadczenia o braku zaistnienia okoliczności,
  o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp albo złożył oświadczenie o zaistnieniu okoliczności,
  o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp albo złożył nieprawdziwe oświadczenie o braku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp, a także o odwołanie członka komisji z innych uzasadnionych powodów.
 5. W razie potrzeby wnioskowanie do kierownika zamawiającego o zawieszenie działania komisji
  do czasu wyłączenia członka komisji lub do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Podział prac przydzielanych członkom komisji.
 7. Informowanie kierownika zamawiającego
   o przebiegu prac komisji, w tym o istotnych problemach związanych z pracami komisji.

Joanna Pawelczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji

 1.  W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji wykonywanie czynności jw.
 2. Odebranie od członków komisji pisemnych oświadczeń w zakresie określonym w art. 56 ust.
  2-3 ustawy Pzp i włączenie wskazanych oświadczeń
  do dokumentacji postępowania.
 3. Przedkładanie kierownikowi zamawiającego projektów pism, w szczególności w sprawie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania.
 4. Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji postępowania przez sekretarza komisji.
 5. Nadzorowanie dostępu zainteresowanych wykonawców do dokumentacji postępowania.
 6. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności z SWZ
  i ustawą- prawo zamówień publicznych.
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 8. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 9. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 10. Przekazanie kierownikowi zamawiającego
  do zatwierdzenia pisemny protokół postępowania.

Magdalena Zioło Sekretarz Komisji

 1. Sporządzanie kompletnej dokumentacji przetargowej (sporządza i wysyła pisma do wykonawców, przekazuje do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych (w platformie e-zamówienia) ogłoszenia na zasadach określonych
   w ustawie: ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie
  o zmianie ogłoszenia, ogłoszenie o wyniku postępowania, ogłoszenie o zmianie umowy, ogłoszenie o wykonaniu umowy. Zamieszcza ww. ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, zamieszcza Specyfikacje Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania). 
 2. Udostępnienie na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
  na sfinansowanie  zamówienia.
 3. Dokumentowanie czynności komisji, w tym sporządzenie protokołu postępowania wraz
  z załącznikami, sporządzenie propozycji komisji.
 4. Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji.
 5. Przestrzeganie zasad pisemności w zakresie określonym ustawą pzp.
 6. Przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji
  o złożonych ofertach, nie później niż w terminie 7
  dni od dnia otwarcia ofert lub ofert dodatkowych albo unieważnienia postępowania.
 7. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania, przechowywanie ofert oraz wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem.
 8. Przygotowanie dokumentacji postępowania w celu:
  1. udostępnienia jej wykonawcom oraz biegłym;
  2. przekazania właściwym organom prowadzącym postępowania wyjaśniające lub kontrole;
  3. dokonania jej archiwizacji.
 9. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności
  z ustawą- prawo zamówień publicznych i SWZ.
 10. Przekazywanie zawartej umowy komórce merytorycznej, Wydziałowi Finansowemu.
 11. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 12. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 13. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
  w pracach komisji.
 14. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.

Piotr Wójtowicz

Członek Komisji

 1. Sprawdzanie ofert pod względem zgodności 
  z ustawą - prawo zamówień publicznych i SWZ.
 2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 3. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 4. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.

Wiesław Ślizanowski

Członek Komisji

 1. Sprawdza oferty pod względem zgodności z SWZ
  i ustawą - prawo zamówień publicznych.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art. 56 ust 2-3 ustawy pzp.
 4. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 5. W razie nieobecności Sekretarza Komisji wykonuje czynności jw.
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
   

Angelika Kędzierska

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji.
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, wykaz zadań (robót budowlanych)
  wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego, i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert
  na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia,
  w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy
  w terminie 10 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia na zadanie jw.

Tadeusz Dusak

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, wykaz zadań (robót budowlanych)
  wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego, i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert
  na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia,
  w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy
  w terminie 10 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia na zadanie jw.

Jarosław Szczerowoda

Członek Komisji

 

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji.
 2. Przygotowywanie propozycji wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (dot. m.in. opisu przedmiotu zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu, opisu kryteriów oceny ofert, wzoru umowy, obliczenia ceny ofertowej).
 3. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem merytorycznym, rachunkowym oraz  zgodności z SWZ (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane w ofertach zostały obliczone prawidłowo, sprawdza warunki wymagane od wykonawców, oświadczenia, wykaz zadań (robót budowlanych)
  wraz z dowodami należytego wykonania, wykaz osób, uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izb samorządu zawodowego, i inne wymagania określone w SWZ, dokonuje punktacji ofert
  na podstawie kryteriów określonych w SWZ).
 4. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 5. Wykonywanie czynności wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.
 6. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.
 7. Sporządzenie raportu z realizacji zamówienia,
  w którym dokonywana jest ocena tej realizacji – zgodnie z art. 446 ustawy pzp.
 8. Przekazanie informacji o wykonaniu umowy
  w terminie 10 dni od wykonania umowy.
 9. Udział w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia. na zadanie jw.

Piotr M. Kossak

Członek Komisji

 

 1.  Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji.
 2. Sprawdzanie ofert pod względem formalno-prawnym.
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
   w art.56 ust. 2-3 ustawy pzp.

Beata Podsiadło

Członek Komisji

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;
 2. Badanie i ocena ofert. Sprawdzanie ofert pod względem rachunkowym oraz zgodności z SWZ  (m.in. sprawdza czy cena i kryteria podane
  w ofertach zostały obliczone prawidłowo,
 3. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym
  w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.
 4. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji.
 5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach, które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

Piotr Szyprowski

Członek Komisji

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji.

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnych
z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie
i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami
z weryfikacji podpisów na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji
o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
w pracach komisji.

Oskar Żak

Członek Komisji

1. Uczestniczenie w posiedzeniach i pracach komisji;

2. Złożenie oświadczenia w zakresie określonym w art. 56 ust. 2-3 ustawy pzp.

3. Wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego komisji.

4. Informatyczna Obsługa „Platformy Zakupowej” Open Nexus z uwzględnieniem  minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zgodnych
z obowiązującymi przepisami (m.in. otwarcie
i odszyfrowanie ofert, weryfikacja podpisów elektronicznych złożonych ofert i dokumentów oraz przekazanie dokumentów wraz z raportami
z weryfikacji podpisów na nośniku elektronicznym).

5. Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji
o okolicznościach, które uniemożliwiają udział
w pracach komisji.

§ 3

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
 2. Komisja zakończy pracę z chwilą wykonania ostatniej czynności
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, wprowadzonym Zarządzeniem
nr 28/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.01.2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji.

PDFZarządzenie nr 63_2023_RZP.pdf (2,08MB)