Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 50/2/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku

Sprawozdanie Nr 50/2/2023

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 27 lutego 2023 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 15:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Andrzej Majewski, Marek Chruściel, Janusz Poński – radni usprawiedliwieni.

Radny spóźniony: Piotr Chojnacki

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Marcin Marzec – Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 3. Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 4. Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza;
 5. T. S.⃰, K. D.⃰, S. K.⃰, D. Z.⃰, E. B.⃰, M. B.⃰, Z. W.⃰, H. S.⃰, D. M.⃰, K. G.⃰, A. K.⃰, Ł. B.⃰, H. B.⃰, P. D.⃰, J. R.⃰, H. R.⃰, W. G.⃰, A. Sz.⃰, B. Z.⃰, A. S.⃰ oraz inni – mieszkańcy Sandomierza, jak w załączonej liście obecności stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

 Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu
  w kontekście aktualnych cen za energię cieplną;
 4. Sprawy różne, wnioski komisji;
 5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu w kontekście aktualnych cen za energię cieplną;

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 9 osób.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu przedstawił oświadczenie, w którym poruszył kwestię przeprowadzonej restrukturyzacji spółki, zmianie zasad poboru opłat za centralne ogrzewanie z zaliczkowego na faktyczne zużycie, co przełożyło się na zmniejszenie rachunków za II półrocze 2022 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku. W oświadczeniu prezes poruszył również możliwości rozłożenia na raty otrzymanych rachunków, aktualnej ceny ciepła, która jest regulowana przez państwo i wynosi nieco ponad 150,00 zł za gigadżul oraz że błędem było wyrażanie zgody na odłączanie się mieszkańców i najemców lokali użytkowych od PEC- u. Na koniec zaapelował o merytoryczna dyskusję.

K. G.  mieszkanka Sandomierza powiedziała, że spółka w 2020 roku zatrudniała 64 pracowników a w 2021 roku 66 pracowników. W związku z tym trudni jest mówiąc o zmniejszeniu zatrudnienia.  

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że w chwili obejmowania stanowiska w spółce zatrudnionych było 74 pracowników a obecnie jest 54 pracowników.

R. K.-P. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że nie chce rozkładać na raty otrzymanego rachunku a chce by spółka objęła mieszkańców Starego Miasta ochroną gwarantowaną przez rząd, która zakłada 200,00 zł a nie 600,00 zł za megawatogodzinę. Likwidacja spółki i powołanie w jej miejsce zakładu budżetowego pozwoli kupować tańszy gaz. Mieszkańcy Starego Miasta nie korzystają z bonifikaty jaka jest gwarantowana przez rząd. Winą za ten stan rzeczy ponosi gmina. Spółka swoimi praktykami zmusza mieszkańców do zadłużania się i kupowania ciepła u sandomierskiego monopolisty. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że liczy się całość okresu rozliczeniowego, który trwa od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku. Aktualnie mieszkańcy płacą za faktyczne zużycie ciepła, które zakłada brak opłat w miesiącach letnich a jedynie w miesiącach zimowych. W związku z tym średnia miesięczna z całego okresu nie będzie znacząca odbiegać od wcześniejszych okresów rozliczeniowych. Od lipca bieżącego roku spółka planuje powrócić do systemu zaliczkowego.

Z. W.  mieszkanka Sandomierza powiedziała, że:

 1. Należy zlikwidować w drodze uchwały Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej by nie pokrywać kosztów wynagrodzenia prezesa, rady nadzorczej i zarządu;
 2. Powinno zostać powołane w Sandomierzu Centrum opłat, w którym mieszkańcy mogliby opłacać rachunki: za media, czynsz, śmieci i ogrzewanie, co wygenerowałoby znaczne oszczędności;
 3. Spółka powinna podejmować działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie strat ciepła w przesyle;
 4. Należy dokonać optymalizacji zatrudnienia w spółce;
 5. Na terenie Starego Miasta powinny zostać opomiarowane lokale mieszkalne, co spowoduje, że mieszkańcy będą płacić wyłącznie za swoje zużyte ciepło;
 6. Nie może być odpowiedzialności zbiorowej, jeśli chodzi o naliczanie rachunków za dostarczane ciepło.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że prawdą jest, że mieszkańcy Starego Miasta płacą więcej za centralne ogrzewanie niź mieszkańcy pozostałych części miasta. Stare Miasto opalane jest gazem co w sytuacji kryzysu energetycznego jest nieefektywne. Dodał, że w marcu 2022 roku gmina złożyła oświadczenie do PGNiG o przejęciu kotłowni gazowych w celu uzyskania rządowej bonifikaty. Odpowiedź spółki gazowej pozwalała na taki manewr, ale po uprzednim zapłaceniu wielomilionowych kar z tytułu zmiany odbiorcy gazu z PEC – u na Gminę Sandomierz.

Nie jest winą gminy i spółki fakt, że rządowa bonifikata dotyczy cen ciepła a nie paliwa. Zastępca Burmistrza powiedział, że od 1 stycznia 2024 roku po wygaśnięciu dotychczasowej umowy i jeśli utrzyma się rządowa bonifikata gmina przejmie wszystkie kotłownie gazowe a od 1 lipca 2023 roku powróci system zaliczkowy, który jest wygodniejszy dla mieszkańców.

H. B. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że sytuacja związana z cenami za ciepło trwa od lipca 2021 roku a nie od czasów kryzysu energetycznego związanego z trwającą wojną na Ukrainie. Już w lipcu 2021 roku wzrosły i to znacząco stawki za ciepło. Gmina powinna prowadzić remonty kamienic
w ramach termomodernizacji np. poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenia stropów w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że aktualna cena za ciepło jest regulowania przez ustawodawcę i wynosi 150,00 zł za gigadżula. Koszty przedsiębiorstwa nie są istotne. Gaz na rynkach światowych tanieje. Rządowa ochrona cen ciepła nie obowiązuje na terenie miasta, gdyż aktualne stawki nie są większe niż 40% w stosunku do cen z dnia 30 września 2022 roku. A taki jest warunek korzystania z rządowej pomocy. W miesiącach letnich bieżącego roku spółka będzie chciała kupić gaz poniżej 200 zł. 

Z. W.  mieszkanka Sandomierza powiedziała, że mieszkańcy Starego Miasta nie chcą płacić za olbrzymie koszty funkcjonowania spółki PEC. Ponownie zaapelowała o przekształcenie spółki sp. z o. o. w zakład budżetowy. Ponownie również przypomniała o konieczności utworzenia centrum opłat, konieczności opomiarowania mieszkań i konieczności prowadzenia remontów w celu zmniejszenia ubytków ciepła. W tych sprawach członkowie komisji powinni zaproponować stosowne uchwały.

S. K. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że w 2022 roku ogrzewanie mieszkań trwało do maja, co skutkowało tym, że miesiące, w których nie płaciło się za ciepło były 3 – czerwiec, lipiec i sierpień.

E. P.  mieszkanka Sandomierza stwierdziła, że korzystniejsze dla mieszkańców jest płacenie za ciepło w systemie zaliczkowym a nie za faktyczne zużycie.

K. G. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że spółka nie poinformowała mieszkańców o rezygnacji z systemu zaliczkowego. Mieszkańcy Starego Miasta mają niskie dochody w związku z tym trudno jest w okresie zimowym płacić tak wysokie rachunki.   

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że spotkanie ma na celu rozwiązanie zaistniałego problemu. Ponownie przedstawił wady i zalety systemu zaliczkowego. Dodał, że wszyscy płacą podatki i opłaty a media, które są coraz większe. Są czynniki obiektywne jak wojna i inflacja. Prezes PEC- u jak i gmina nie są w stanie przewidzieć cen gazu w najbliższym czasie.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że spółka jak i samorząd podejmują działania zmierzające do zmiany zaistniałej sytuacji. Sytuacja jest trudna. Dodał, że nie można mówić o bezczynności gminy w tym zakresie. Gmina próbowała przejąć kotłownie gazowe lub wypowiedzieć umowę na dostawy gazu, ale decyzja PGNiG jest negatywna i wiąże się z wielomilionowymi karami ok. 3 milionów zł. Samorząd musi działać na podstawie i w granicach prawa. 

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że aktualna cena za ciepło jest regulowana przez regulatora rynku, czyli Urząd Regulacji Energetyki a koszty spółki nie mają tu żadnego znaczenia. Aktualna umowa trwa do końca 2023 roku.

Z. W. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że koszty funkcjonowania spółki są uwzględnione w stawkach za ciepło, gdyż taka jest specyfika spółki z o. o. Spółka powinna zostać przekształcona w zakład budżetowy. 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że zakład budżetowy może wszystko dostarczać i wszystko rozliczyć, ale to spółka prawa handlowego może zaciągać kredyty na inwestycje a nie zakład budżetowy. W jego imieniu taki kredyt może zaciągnąć gmina, ale wówczas nie zepnie rocznego budżetu.  

K. G.  mieszkanka Sandomierza powiedziała, że spółka to przedsiębiorstwo, które jest nastawione na zysk. W statucie PEC powinien być zapis o charakterze spółki jako organizacji non – profit. To powinna być działalność pożytku publicznego wówczas korzystałaby z rządowych dopłat. PEC jako spółka wygenerowała ok 1 mln zł zysku.

B. Z.  mieszkanka Sandomierza powiedziała, że Burmistrz Miasta oraz władze samorządowe powinny wystąpić z pismem do władz centralnych np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym przedstawią trudną sytuację mieszkańców Starego Miasta i problemy związane z rozliczaniem kosztów za centralne ogrzewanie. 

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że spółka musi dysponować zyskiem, który będzie mogła przeznaczyć na ewentualną modernizację infrastruktury energetycznej lub na nieprzewidziane awarie. 

Z. W.  mieszkanka Sandomierza powiedziała, że żąda zwrotu pieniędzy, które złożyły się na zyski spółki, gdyż zostały nie nieprawnie pobrane przez źle działające mierniki ciepła.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że prezes spółki nie będzie decydował kto może a kto nie może odłączyć się od dostarczania ciepła przez spółkę. Dodał, że likwidacja spółki PEC i przekształcenie jej w zakład budżetowy jest konieczna i słuszna, gdyż przedsiębiorstwo jest monopolistą a finanse zakładu budżetowego są bardziej przejrzyste niż finanse spółki prawa handlowego. URE zatwierdza stawki przedstawione przez spółkę. Dodał, że im lepiej dla spółki tym gorzej dla mieszkańców a samorząd nie ma interesu w przeprowadzeniu termomodernizacji kamienic na Starym Mieście. Na koniec powiedział, że finanse zakładu budżetowego są bardziej przejrzyste niż finanse spółki.

Radny Andrzej Kalczewski zaapelował o merytoryczną dyskusję na argumenty. Dodał, że mieszkańcy znający swoje potrzeby powinni przedstawić swoje propozycje mające na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Z kolei samorząd powinien przeanalizować koszty jakie ponosi PEC, jaki jest ich wpływ na cenę ciepła i jakie można wygenerować z tego tytułu oszczędności.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że spółka w 2022 roku zmniejszyła ilość dostarczania ciepła o 18% w stosunku do 2021 roku.

K. G. mieszkanka Sandomierza ponownie zaapelowała o wpisanie do statutu PEC zapisu, że spółka ma charakter organizacji pożytku publicznego i przekształcenie jej w zakład budżetowy, który w przeciwieństwie do spółki prawa handlowego podlega ustawie o dyscyplinie finansów publicznych.

Taki zapis w statucie pozwoli na korzystanie z rządowych dotacji.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma jakie zostały skierowane do komisji, jak niżej:

 1. Mieszkańcy Sandomierza zwracają się z prośbą o większą troskę samorządu o bezdomne koty. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona przez Burmistrza Miasta;
 2. Mieszkańcy Sandomierza zwracają się z prośbą o budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego – bocznej. Odpowiedź również została udzielona.

Prowadzący komisję dodał, że pisma jak i odpowiedzi zostały przesłane członkom komisji drogą elektroniczną. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca przewodniczącego

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu