Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 49/1/2023 z dnia 18 i 23 stycznia 2023 roku

Sprawozdanie Nr 49/1/2023
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
z dnia 18 i 23 stycznia 2023 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzenie z dnia 18 stycznia 2023r.:

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 15:30

Posiedzenie z dnia 23 stycznia 2023r.:

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 15:00

Posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2023 roku przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2023 roku przewodniczył radny Jerzy Żyła – Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2023 roku, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2023 roku, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Radny nieobecny na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2023 roku: Janusz Poński – radny usprawiedliwiony.

Radni spóźnieni na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2023 roku: Piotr Chojnacki, Krzysztof Szatan.

Radny nieobecny na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2023 roku: Andrzej Majewski, Marek Chruściel, Mariola Stępień, Marek Strugała i Krzysztof Szatan – radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu;
 3. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 4. Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 5. Edyta Sobieraj – inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 6. Agnieszka Kukiełka – Bocheńska – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 7. Karol Pawlica – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 8. Dariusz Kozieja - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 9. Zbigniew Lipko - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 10. Ewa Gleń – kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowy zakład budżetowy
  w Sandomierzu;
 11. S. K., P. D., D. Z., K. D., R. K. – P., R. Z., K. G., T. H., B. S., D. M.⃰ oraz inni – mieszkańcy Sandomierza.

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest
8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu
  w kontekście aktualnych cen za energię cieplną;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej;
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzania częścią publicznej drogi krajowej nr 77, na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi – ul. Pallotyńskiej i Kwiatkowskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych”;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybyli radni: Piotr Chojnacki i Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w składzie 10 osób.

Ad. 3.

Omówienie bieżącej sytuacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu w kontekście aktualnych cen za energię cieplną;

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że podwyżki za ciepło są już od sierpnia 2022 roku i obejmowały one wszystkich mieszkańców miasta. Mieszkańcy Starego Miasta za grudzień 2022 roku otrzymali wysokie rachunki ze względu m.in. na nowy system rozliczeń. Od 1 lipca 2022 roku mieszkańcy płacą za faktyczne zużycie ciepła na kamienicy a nie jak dotychczas w systemie zaliczkowym, gdzie kwota była jednolita przez cały rok. Ponadto zmienił się regulamin obliczania kosztów za dostarczone ciepło. Regulamin zakłada, że ilość ciepła jaka jest potrzebna na daną kamienice dzieli się przez ilość metrów w danym budynku. Cena jaką mieszkańcy są fakturowani jest obniżona o 25% w stosunku do obowiązującej taryfy. Ta rekompensata obwiązuję do końca 2023 roku. W niektórych przypadkach zużycie ciepła na Starym Mieście jest niekiedy dwukrotnie większe niż w stosunku do budynków w innych częściach miasta. Prezes zaznaczył, że przedsiębiorstwo kupuje gaz drożej niż klient indywidualny, który jest ustawowo chroniony.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że dyskusja o centralnym ogrzewaniu na terenie gminy zwłaszcza na terenie Starego Miasta trwa już od dłuższego czasu, kiedy jeszcze nikt nie zakładał tak dynamicznego wzrostu cen nośników energii. Na tym terenie jest ok 250 mieszkań komunalnych. W tym czasie samorząd podejmował działania próbując zapewnić ulgi mieszkańcom Starego Miasta. W tym celu samorząd wnioskował do PGNiG o przejęcie przez miasto kotłowni. Odpowiedź w tej sprawie była negatywna, gdyż umowę na dostarczanie do końca 2023 roku gazu ma Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Obecnie w celu częściowej ochrony mieszkańców należało zmienić system pobierania opłat za centralne ogrzewanie z zaliczkowego, stałego przez cały rok na płatność za faktyczne zużycie, czyli zmienne w ciągu roku. Zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego zmieniono również regulamin rozliczania za centralne ogrzewanie w taki sposób, że każda kamienica rozliczana jest oddzielnie.

Jednym z rozwiązań jest docieplanie kamienic w wewnątrz np. stropów, gdyż konserwator zabytków nie wyrazi zgody na docieplanie budynków styropianem z zewnątrz. Koszty ogrzewania na terenie Starego Miasta będą zawsze większe niż w lokalach znajdujących się na terenie Nowego Miasta i jest to uwarunkowane specyficzną substancją mieszkaniową. Ponadto samorząd będzie podejmował działania zmierzające do powrotu do systemu zaliczkowego pobierania opłat za centralne ogrzewanie, ale po wcześniejszej wyraźnej sugestii ze strony mieszkańców.

Radny Marek Strugała: Dlaczego gmina nie może skorzystać z ulg, które gwarantuje Państwo od stycznia 2023 roku?

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że ze względu na niemożliwość zbilansowania budżetu po stronie dochodowej gminy przy założeniu częściowej nieściągalności opłat za centralne ogrzewanie.

Radny Marek Chruściel: O ile wzrosły ceny gazu w porównaniu z 2022 rokiem?

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że taryfa za gaz wzrosła o ok 300%. 

Radny Mariusz Prezgot: Co z wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z poprzedniego posiedzenia dot. przeprowadzenia audytów energetycznych?

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że średnia z kamienicy ul. Zamkowa 10 dla klientów indywidualnych wynosi 8 zł za 1 m2.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd szuka środków w budżecie na przeprowadzenie audytów energetycznych. Dodał, że w tym celu istotne będą środki unijne
z Krajowego Planu Odbudowy.

Radna Kazimiera Bednarska: Czy gmina planuje remonty instalacji grzewczych w kamienicach?

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza wyraził nadzieję, że środki unijne i efekty audytów energetycznych spowodują rozwiązanie problemów grzewczych na terenie Starego Miasta.

K. G. mieszkanka Sandomierza: Kiedy nastąpiły zmiany w prawie energetycznym uniemożliwiające wyciąganie średniej w ramach rozliczenia za centralne ogrzewanie? Dlaczego PEC pobierał opłatę stałą, skoro nie ma zaliczkowego systemu rozliczeń? Dlaczego gmina nie ułatwiła mieszkańcom oszczędzanie środków za pomocą specjalnie utworzonych subkont? Dlaczego zyski jakie generuje PEC nie są przekazywane na wykonanie audytów energetycznych?

Mieszkanka Starego Miasta Nr 1: mieszkańcy Starego Miasta płacą za ubytki ciepła przez brak termomodernizacji kamienic w postaci ocieplenia stropów lub wymiany stolarki okiennej. Czy będzie możliwość rozłożenia na raty ewentualnych zaległości?

R. K. – P.  mieszkanka Sandomierza zwróciła uwagę na dwa problemy. Po pierwsze gmina niepotrzebnie czekała 1,5 miesiąca na decyzje PGNiG co do przejęcia umów na gaz. Zdaniem mieszkanki gmina powinna zgodnie z KPA ponaglać spółkę i przed sezonem grzewczym przejąć te umowy. Po drugie w dotychczasowej formie prawnej spółka PEC powinna zostać rozwiązana, gdyż spółka działa na szkodę mieszkańców i nie może korzystać z rządowych ulg.

Mieszkanka Starego Miasta Nr 2: powiedziała, że zgodnie z otrzymanym rachunkiem kamienica przy ul. Opatowska 2a ma stawkę za centralne ogrzewanie ponad 20 zł za 1 m2 za 53 metrowe mieszkanie. Ponadto mieszkanka zwróciła uwagę na zły stan stolarki okiennej i drzwiowej oraz na wzrost kosztów ogrzewania w tych kamienicach, w których lokale użytkowe odłączyły się od PEC. Zaapelowała o możliwość odłączenia się od PEC indywidualnych mieszkań.

Mieszkaniec Starego Miasta Nr 3: powiedział, że mieszkańcy Starego Miasta są straszeni ewentualną eksmisją na inne tereny miasta np. do lokali zlokalizowanych przy ul. Lubelskiej. Wskazał negatywne skutki takich działań na przykładzie Miasta Krakowa.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd w żadnym wypadku nie planuje nikogo przymusowo wysiedlać z terenu Starego Miasta. Zaapelował o niepowielaniu takich rzeczy w przestrzeni publicznej. Dodał, że na terenie Starego Miasta zawsze koszt ogrzewania będzie wyższy ze względu na niemożliwość przeprowadzenia pełnej termomodernizacji niż w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym. Następnie przedstawił trudności związane z wymianą pieców i przeprowadzeniem audytów energetycznych.

K. G.  mieszkanka Sandomierza: powiedziała, że może i samorząd nie chce usunąć mieszkańców ze Starego Miasta, ale jest „coś takiego jak wina przez zaniechanie”. Samorząd nie podejmuje działań, by tych mieszkańców na tym terenie zatrzymać.

Mieszkanka Starego Miasta Nr 3 zamieszkała przy ul. Opatowska 7 wyraziła chęć odłączenia się do PEC – u.

R. K. – P. powiedziała, że obowiązkiem gminy jest zapewnić tanie ogrzewanie. Następnie złożyła wniosek o zamontowanie pieca w budynku przy ul. Opatowska 17. 

Mieszkanka Starego Miasta Nr 2: Czy najemcy lokali użytkowych i prywatnych, które odłączyły się w przeszłości od PEC – u wykonywały wcześniejsze audyty energetyczne?

K. G. mieszkanka Sandomierza odczytała fragment sprawozdania z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług z dnia 27 czerwca 2022 roku dot. powołania przez Burmistrza Miasta zespołu ds. opracowania działań i przygotowania rozwiązań dot. wysokości cen i sposobu rozliczeń za centralne ogrzewanie. W związku z tym sformuowała pytanie: Jakie są efekty pracy tego zespołu?

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd wielokrotnie pochylał się i pochyla nad problematyką wysokich cen za ogrzewanie na terenie Starego Miasta.

B. Z. mieszkanka Sandomierza złożyła wniosek o rozłożenie rachunków za centralne ogrzewanie na raty bez naliczania odsetek.  

Mieszkaniec Starego Miasta Nr 4 również zaapelował o możliwość montażu indywidualnych piecyków dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych. Dodał, że dzięki temu mieszkaniec płaciłby za ciepło które faktycznie zużyje.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że zmiana naliczonych faktur jest niemożliwa ze względu na ewentualną utratę zniżek. Dodał równocześnie, że jest możliwość zmiany terminów spłaty, czyli rozłożenia rachunków na raty. Podkreślił, że okres rozrachunkowy trwa od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało 1,5 roku temu umowę na gaz w kwocie 470,00 zł w czasie, gdy ceny gazu na rynkach oscylowały w granicach 1.000,00 zł. Zaznaczył, że przedsiębiorstwo chętnie oddałoby kotłownie na terenie Starego Miasta do gminy w celu uzyskania rządowej ulgi na gaz jednak do końca bieżącego roku jest to niemożliwe z przyczyn prawnych. Z kolei na montaż piecyków zgody nie wyraża właściciel budynków.

Następnie odniósł się indywidualnie do poruszanych przez poszczególnych mieszkańców kosztów ogrzewania w pojedynczych kamienicach.

Zaznaczył, że wysokość stawki za ogrzewanie w kamieniach uzależniony jest od zużycia ciepła w danej kamienicy.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że problem polega na tym, że mieszkańcy Starego Miasta nie mogą skorzystać z ulgi na gaz jakie oferuje rządowa dopłata w tej materii, czyli kwota 200,00 zł za 1 megawatogodzinę. Gmina przez rok czasu nie wypracowała właściwej formy organizacyjnej, prawnej spółki, by można było skorzystać ze wspomnianej ulgi. Dodał, że samorząd zmarnował ten czas, okres. Dotychczasowa dyskusja omawia skutki a nie przyczyny zaistniałej sytuacji. Na koniec zaznaczył, że w parlamencie trwają prace ustawowe, które zakładają, że w przypadku wzrostu ceny ciepła powyżej 40% w stosunku do ceny z września 2022 roku różnicę dopłaci budżet państwa.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że mieszkańcy zasobów komunalnych korzystają z ochrony cen za ogrzewanie w związku z obowiązującą ulgą przemysłową jaka obejmuje PEC. Samorząd rozważa wprowadzenie do systemu fakturowania za centralne ogrzewanie nowego podmiotu, który będzie mógł skorzystać z rządowej ulgi, ale może to nastąpić najwcześniej z dniem 1 lipca 2023 roku. W każdym innym przypadku to budżet gminy musiałby pokrywać ewentualne deficyty powstałe w systemie co skutkowałoby brakiem możliwości zbilansowania się budżetu. Nie mniej jednak samorząd dołoży wszelkich starań, by utrzymać w ryzach koszty centralnego ogrzewania na Starym Mieście.

K. G. mieszkanka Sandomierza zaapelowała o wprowadzenie do regulaminu spółki zapisu, że przedsiębiorstwo jest firmą działającą non – profit, a nie spółką prawa handlowego, co umożliwi przedsiębiorstwu korzystanie z rządowej ulgi. Powstałe zyski z działalności firmy muszą zostać przekazane na działania statutowe przedsiębiorstwa.

R. K. – P. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że jedynym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest zlikwidowanie PEC – u w dotychczasowej formie prawnej i organizacyjnej i przekształcenie jej firmę działającą na zasadach non – profit. Dodała, że mieszkańcy nie mogą czekać do końca okresu rozliczeniowego.

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że w obecnej sytuacji zamknięcie przedsiębiorstwa, które ma podpisane umowy z dostawcami naraża gminę na wielomilionowe odszkodowania. Mieszkańcy Sandomierza w obecnych warunkach mają najniższe ceny za centralne ogrzewanie w południowo – wschodniej Polsce.

Mieszkaniec Starego Miasta Nr 4: powiedział, że druga spółka PGKiM również powinna partycypować
w kosztach termomodernizacji kamienic, gdyż pobiera opłaty z tytułu bycia zarządcą nieruchomości.

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że spółka nie jest właścicielem tych nieruchomości, gdyż właścicielem jest Gmina Sandomierz.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że nikomu nie zależy na oszczędnościach związanych z centralnym ogrzewaniem, gdyż za wszystko i tak na końcu zapłacą mieszkańcy. 

Rafał Binięda – Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu powiedział, że na koniec 2022 roku przedsiębiorstwo odnotowało 17% spadek ilości produkcji ciepła a tym samym wygenerowało stratę.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że pod koniec lutego bieżącego roku odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług w Ratuszu poświęcone tematyce energetyki cieplnej na terenie Starego Miasta.   

Następnie zarządził przerwę w obradach komisji do dnia 23 stycznia 2023 roku do godz. 13:00.

II część posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług prowadził radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego. 

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;

Ewa Gleń – kierownik Targowisk Miejskich – Samorządowy zakład budżetowy w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który zakłada zwiększenie wynagrodzenia inkasenta za wykonywanie czynności poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej do poziomu z 2017 roku. Wyższe wynagrodzenie zostanie wykorzystane do pokrycia rosnących kosztów funkcjonowania targowiska.

W toku dyskusji radni i mieszkańcy poruszali kwestie związane z budżetem Targowisk Miejskich, zatrudnieniem pracowników w okresie trwającego remontu placu targowego.   

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały ma akceptacje Burmistrza Miasta Sandomierza. Dodał, że lepiej jest zwiększyć inkaso dla zakładu budżetowego a nie przyznawać dotację z budżetu gminy ze względu na możliwość utraty dofinansowania zewnętrznego do wynagrodzeń pracowniczych. Dodał, że plac posiada rezerwy, jeśli chodzi o powierzchnię.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –4;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który jest pokłosiem wszczęcia nadzoru prawnego Wojewody Świętokrzyskiego. Wojewoda ma zastrzeżenie co do treści § 4 uchwały dot. nakładania mandatów. Dotychczasowy przepis określa wysokość mandatów kwotowo a winno być jako wielokrotność najtańszego biletu jednorazowego oferowanego przez przewoźnika.

W toku dyskusji m.in. radny Jacek Dybus negatywnie odniósł się do zapisów dot. nakładania mandatów za zmianę trasy autobusu lub za bezpodstawne zatrzymanie pojazdu, gdyż takie działania mają charakter terrorystyczny i powinny być ścigane przez policję.

Naczelnik wydziału argumentowała te zapisy wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz rozstrzygnięciami wojewody. 

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zarządzania częścią publicznej drogi krajowej nr 77, na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi – ul. Pallotyńskiej i Kwiatkowskiego polegająca na budowie chodnika dla pieszych”;

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że Gmina Sandomierz planuje budowę chodnika wzdłuż ul. Pallotyńskiej w pasie drogowym ulicy krajowej nr 77 i 79. Taki zamiar zgodnie z prawem wymaga zawarcia porozumienia z zarządcą drogi krajowej - ul. Kwiatkowskiego, czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt uchwaly określa treść takiego porozumienia. Jego zawarcie jest konieczne w celu uzyskania pozwolenia na budowę.  

W dyskusji głos zabrali:

 1. Radny Piotr Chojnacki, który wyraził słowa uznania w związku z planowaną inwestycją. Następnie sformuował pytanie: Czy gmina planuje inne inwestycje przy współudziale GDDKiA m.in. chodnik na łączniku ul. Trześniowskiej i Wielowiejskiej?

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma takich planów.

 1. Radny Sylwester Łatka: Jaki będzie koszt budowy chodnika oraz ile metrów kwadratowych kostki brukowej zostanie położonych?

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu
powiedział, że zostanie położonych 350 m2 kostki. Koszt budowy to ok 90.000,00 zł.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 7

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Piotr Chojnacki poruszył kwestie związane z:

 1. Brakiem remontu ul. Zaleśnej i rezygnacją przez gminę o ubieganie się o środki zewnętrzne na jej remont. W tym miejscu poprosił o podanie przyczyn tego stanu rzeczy oraz o plany na przyszłość władz miasta w stosunku do tej drogi;
 2. Udzieleniem przez Urząd Miejski informacji o drogach, które zostały wyremontowane w Sandomierzu w latach 2017 – 2022 z podaniem kosztów oraz wysokości otrzymanych środków zewnętrznych na ich realizację;
 3. Planem modernizacji przystanków autobusowych i koniecznością rozpisania w tej kwestii przetargu oraz co z remontem basenu i Kamienicy Oleśnickich.

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że ul. Zaleśna w wyniku przeprowadzonej przebudowy miała posiadać nowy przebieg. Ponadto zgodnie z wytycznymi o ubieganie się o środki zewnętrzne do końca 2022 roku samorząd był zobowiązany do przeprowadzenia przetargu, wyłonienia wykonawcy oraz podpisania umowy z wykonawcą a gmina nie posiada niezbędnej dokumentacji w tej materii. Na koniec kierownik referatu zauważył, że tendencją wśród gmin jest wnioskowanie o środki zewnętrzne do tych zadań, na które samorząd posiada dokumentację, jest właścicielem gruntu oraz ma pozwolenie na budowę.  

Ponadto gmina w najbliższych tygodniach rozpocznie postepowanie przetargowe, co do modernizacji przystanków, basenu oraz przedstawił zakres planowanych prac w Kamienicy Oleśnickich.

Radny Jacek Dybus poruszył kwestię konieczności przygotowania przez samorząd dokumentacji dot. konkretnych inwestycji drogowych w związku z Krajowym Planem Odbudowy. Jako przykład podał ul. Westerplatte i Długosza. Na koniec zasugerował, że komisja powinna opracować wykaz niezbędnych inwestycji, które będzie realizować przy współudziale środków z KPO. Dodał, że na terenie Sandomierza należy uregulować kwestię włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego.

Radny Janusz Poński poparł pomysł radnego Jacka Dybusa dot. opracowania przez komisje listy niezbędnych inwestycji, które będą realizowane przy współudziale środków z KPO.

Następnie powiedział, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji wnioskowała do Burmistrza o przeznaczenie Kamienicy Oleśnickich na Dom Kultury z salą koncertową.

Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd dokonał modernizacji oświetlenia ulicznego. Dodatkowo należy dokonać wymiany kabli między newralgicznymi odcinkami, gdyż na tych odcinkach dochodzi do awarii. Zastępca Burmistrza podkreślił, że samorząd nie wyłącza planowo oświetlenia ze względu na rosnące koszty.

Radny Jacek Dybus uważa, że Kamienica Oleśnickich powinna być przekazana Muzeum Zamkowemu.

Z. W. mieszkanka Sandomierza zgodziła się ze słowami radnego Janusza Pońskiego co do przyszłości Kamienicy Oleśnickich jako siedziby Miejskiego Domu Kultury.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma, jakie zostały skierowane do komisji, jak niżej:

 1. Burmistrz Miasta przekazał pismo do Starosty Sandomierskiego w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia strefy płatnego parkowania na ul. Puławiaków. Pismo zostało przesłane w wersji elektronicznej członkom komisji.
 2. Burmistrz Sandomierza przekazał sprawozdanie dot. przeglądu obszaru i granic aglomeracji zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 z późn. zm.). Sprawozdanie zostało przesłane w wersji elektronicznej członkom komisji;
 3. Pan Z. P.⃰ mieszkaniec Sandomierza złożył pismo w sprawie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Członkowie komisji nie odnieśli się do ww. pism.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że zatoczka przystankowa zlokalizowana przy ul. Maciejowskiego powinna zostać zlikwidowana, gdyż mieszkańcy pobliskich bloków stracili dodatkowe miejsca parkingowe.

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że nie ma technicznych możliwości likwidacji tej zatoki lub jej przeniesienia w inne miejsce.

Radny Jacek Dybus zaproponował dwa rozwiązania umożliwiające zmniejszenie rachunków za centralne ogrzewanie na terenie Starego Miasta:

 1. Przeanalizować możliwość wykonania podłączeń piecyków dwufunkcyjnych do każdego lokalu mieszkalnego
 2. Zamontować do każdego lokalu mieszkalnego oddzielnych liczników.

Ze słowami radnego Jacka Dybusa zgodził się radny Mariusz Prezgot. Dodał, że o tych rozwiązaniach jako radny mówi już 3 lata. 

Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w dniu 24 stycznia odbędzie się w Urzędzie Miejskim techniczne spotkanie dot. sytuacji wokół problematyki energetyki cieplnej. Dodał, że Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał pismo, w którym kategorycznie zabrania termomodernizacji na zewnątrz kamienic.

Radny Piotr Chojnacki: Dlaczego małe mieszkanie w danej kamienicy ma większy rachunek za centralne ogrzewanie od nominalnie większego mieszkania w innej kamienicy? Następnie powiedział o konieczności utworzenia subkont, na które mieszkańcy będą mogli wpłacać środki za centralne ogrzewanie.

Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że jest to rzeczywisty problem, na który trzeba znaleźć odpowiedź na najbliższym spotkaniu w dniu 24 stycznia.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji powiedział, że na najbliższej sesji oficjalnie zostanie podany termin kolejnego posiedzenia komisji w sprawie cen za centralne ogrzewanie.

Z. W. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że należy zlikwidować PEC jako spółkę z. o. o., stworzyć centrum opłat oraz opomiarować wszystkie lokale mieszkalne.

K. G. mieszkanka Sandomierza poruszyła kwestie podziału zysków spółki, stanu zatrudnienia w PEC – u oraz stanu finansowego przedsiębiorstwa. 

Ad. 8

Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Majewski

Zastępca przewodniczącego

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Jerzy Żyła

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu