Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr 43/1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ nr 43/1/2023
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 12 stycznia 2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Uczestnicy:

Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza,

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza,

Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (dalej: Naczelnik UA),

Piotr Kossak – radca prawny,

Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierz (dalej: Dyrektor OPS),

Ewa Dziurzyńska – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu,

A.W.* – skarżąca

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi A. W. * z dnia 02.12.2022 r. na Burmistrza Miasta Sandomierza złożonej w związku z jego bezczynnością w zakresie udostępniania zbiorów zagospodarowania przestrzennego.

4. Rozpatrzenie skarg p. A. W. * z dnia 20.12.2022 r. (przekazanej do tut. urzędu 29.12.2022 r. przez Panią Izabelę Babiracką – dyrektor PCPR w Sandomierzu) oraz z dnia 28.12.2022 r. dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

5. Sprawy różne.

6.  Zamknięcie obrad.   

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Rozpatrzenie skargi A. W.*  z dnia 02.12.2022 r. na Burmistrza Miasta Sandomierza złożonej w związku z jego bezczynnością w zakresie udostępniania zbiorów zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca Komisji odczytała na wstępie treść skargi p. A. W.* na Burmistrza Miasta Sandomierza złożoną w przedmiocie i w związku z "(...) niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (...)". Poinformowała, iż na zarzuty podniesione w skardze wypowiedziała się firma GEO-SYSTEM, która jest realizatorem na rzecz gminy Sandomierz usługi związanej z pobieraniem i dostępnością zbiorów danych przestrzennych. Przewodnicząca odczytała treść tejże odpowiedzi i poprosiła Naczelnika UA o ustosunkowanie się do podniesionych w tym punkcie kwestii spornych. Pan Piotr Paszkiewicz stwierdził, iż jego zdaniem skarga jest bezzasadna, a skarżący nie wskazał żadnego konkretnego przykładu nieudostępnienia zbiorów danych przestrzennych. Dodał, że na rzecz gminy opracowanie danych przestrzennych i ich udostepnienie realizuje firma GEO-SYSTEM, z którą została zawarta umowa (nr 1/4/2022 z dnia 12.04.2022 r.) na:

1.   uruchomienie usługi iMPZP służącej do publikacji MPZP i STUDIUM w postaci rastrowej w ramach portalu mapowego sandomierz.e-mapa.net,

2.   przygotowanie metadanych i zbioru danych przestrzennych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego oraz ich publikację i udostępnianie za pomocą usług wskazanych w powyższych ustawach,

3.   nadzór autorski nad bieżącym funkcjonowaniem usługi, w tym umieszczania nowych MPZP i SUiKZP w systemie,

4.   utrzymanie usługi na dedykowanym serwerze Wykonawcy.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy dotychczas były zgłaszane jakiekolwiek uwagi, czy skargi w związku ze sposobem udostępniania przez gminę Sandomierz zbiorów danych przestrzennych? Pan Paszkiewicz odpowiedział, że dotychczas takowych zgłoszeń nie było. Dodał, że takie dokumenty, jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, już od dłuższego czasu jest dostępny w formie elektronicznej, tylko w tej chwili można z nich korzystać w sposób bezpośredni, natomiast wcześniej wymagało to zapisania danego dokumentu na komputerze użytkownika. Naczelnik UA podkreślił, iż wywiązanie się z nałożonego na gminę obowiązku udostępniania danych przestrzennych w nowej formie wymagało zlecenia usługi firmie zewnętrznej, specjalizującej się w tego typu działalności. Przewodnicząca Komisji zapytała jak często aktualizowane są dane przestrzenne. Pan Paszkiewicz odpowiedział, że zawsze po uchwaleniu przez Radę Miasta zmian w dokumencie. Pan Janusz Poński zapytał jaki jest koszt utrzymania usługi na serwerze firmy GEO-SYSTEM. Naczelnik UA odpowiedział, że wynosi on około 2000,00 zł netto rocznie. Przewodnicząca Komisji podziękowała Panu Paszkiewiczowi za wyjaśnienia i przeszła do głosowania w sprawie uznania skargi za bezzasadną:

- wynik głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Rozpatrzenie skarg p. A. W.*  z dnia 20.12.2022 r. (przekazanej do tut. urzędu 29.12.2022 r. przez Panią Izabelę Babiracką – dyrektor PCPR w Sandomierzu) oraz z dnia 28.12.2022 r. dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Przewodnicząca Komisji odczytała na wstępie treść obu skarg przedłożonych przez Panią A. W.*, a następnie poprosiła o zabranie głosu skarżącą pytając o to, czy chce wyjaśnić jakieś wątki poruszone w skardze, czy pojawiły się jakieś nowe kwestie w sprawie. Pani A. W.* scharakteryzowała, jak z jej perspektywy wyglądała opieka nad bratem, w tym jakie miała zastrzeżenia do pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (dalej: OPS), która tę opiekę sprawowała. Skarżąca podniosła przy tym wobec opiekunki brata zarzuty analogiczne do tych, które sformułowała pisemnie, tj. niewłaściwe zachowanie wobec niej, jak i jej brata (dwukrotnie „naskoczyła” na skarżącą podczas jej pobytu w domu brata, negatywnie wpływała na samopoczucie pacjenta wywołując u niego podenerwowanie, a nawet złość), stosowanie diety niewłaściwej dla osoby leżącej (dieta ciężkostrawna), noszenie „kusych” strojów w miejscu pracy. Skarżąca podkreślała, że wskutek wizyt opiekunki z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu brat był często pobudzony, opowiadał „nieprawdopodobne” rzeczy o swojej rodzinie, podczas gdy w jej opinii zachowanie opiekunek powinno wpływać wręcz uspokajająco i wyciszająco na pacjenta. Skarżąca stwierdziła, iż Pani M. Z.* nie była odpowiednio przygotowana do pełnienia roli pracownika społecznego, została „wrzucona na głęboką wodę”, tj. skierowano ją do pacjenta w poważnym stanie, w znacznym stopniu niepełnosprawnego. Pani A. W.* odnosząc się do kwestii diety swojego brata wielokrotnie powtarzała, że starała się ją urozmaicać, gotowała różne potrawy, przynosiła owoce, tak by brat „mógł poznawać różne smaki”. Opiekunka natomiast podawała mu przez długi czas posiłki i produkty ciężkostrawne, niedostosowane do stanu zdrowia pacjenta. Skarżąca podniosła również kwestię rzekomej kradzieży „trzynastej” renty brata. Na zapytanie, czy kradzież została przez nią zgłoszona Policji, Pani W.* potwierdziła, że tak dodając przy tym, że funkcjonariuszka Policji przyjmująca zgłoszenie poinstruowała ją, że kradzież musi zgłosić osoba poszkodowana, czyli jej brat. Na pytanie, czy brat dokonał takiego zgłoszenia, skarżąca zaprzeczyła. Członkowie Komisji uznali zatem, iż w takiej sytuacji nie można uwzględnić zarzutu kradzieży pieniędzy Pana T. M.* przez Panią M. Z.*.

Pani W.* poinformowała, iż wszystkie te uwagi zostały zgłoszone dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Pani Dorota Tarnawska obecna na posiedzeniu Komisji potwierdziła zgłoszenie, poinformowała ponadto, ze przeprowadziła rozmowę wyjaśniającą z opiekunką, co do pracy której były zastrzeżenia, a ponadto skierowała do pracy z Panem M.* innego pracownika. W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji zapytała skarżącą, jakie konkretne zarzuty podnosi wobec dyrektor OPS. Pani W.* stwierdziła, że Pani Tarnawska mija się z prawdą co do kwestii tego, w jakiej formie sprawowana była opieka nad jej bratem. Jej zdaniem zbyt lekkomyślnie, bez właściwego rozeznania sytuacji, podjęła decyzję o umieszczeniu brata w Domu Pomocy Społecznej (dalej: DPS). Podkreśliła, iż nieprawda jest, że brat nie korzystał z żadnych – poza OPS – zorganizowanych form pomocy instytucjonalnej, gdyż miał zapewnioną opiekę także ze strony pracowników Caritas oraz rodziny. Pani W.* podkreśliła co do tej ostatniej kwestii, iż Dyrektor OPS w sposób niewłaściwy realizuje obowiązki służbowe, gdyż jej zdaniem nie zrobiła wszystkiego, by sprawdzić jak wygląda całodzienna opieka nad jej bratem. Obecny na posiedzeniu radca prawny zwrócił skarżącej uwagę, że modyfikuje ona treść pierwotnej skargi, gdyż podniesiony w niej zarzut wobec Pani Tarnawskiej dotyczył innej kwestii (brak reakcji po interwencji Pani W.* co do pracy opiekunki). Piotr Kossak pouczył skarżącą, że w przypadku formułowania nowych zarzutów, powinna je przedstawić na piśmie, by Komisja  mogła się z nimi zapoznać. Odnosząc się natomiast do słów o podjęciu przez Dyrektor OPS zbyt pochopnej decyzji o umieszczeniu Pana M.* w DPS-ie wyjaśnił, iż nie jest to prawda, gdyż pacjent został umieszczony w tej placówce na podstawie decyzji sądu, którą poprzedziło przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie opinii przez lekarza – biegłego. Na tej podstawie sąd uznał, że dalsze pozostawanie Pana M.* w domu zagraża jego życiu i zdrowiu. Doprecyzowując dodał, iż na chwilę obecną sąd wydał postanowienie opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności o umieszczeniu pacjenta w trybie zabezpieczenia w w/w DPS. Poinformował, iż z informacji pozyskanych od pracowników sądu wynika, iż skarżąca usiłowała utrudnić wykonanie tego postanowienia sądowego, została wezwana Policja. Brat skarżącej został finalnie umieszczony jednak w DPS-ie i tam też odbyło się posiedzenie sądu, by móc naocznie ustalić w jakim stanie i kondycji jest brat skarżącej. Pan Kossak dodał, że gdy był złożony wniosek o zabezpieczenie, ani skarżąca, ani też jej pełnomocnik, nie stawili się na posiedzenie sądu, gdy sprawa była rozpatrywana, natomiast obecny na tym posiedzeniu pełnomocnik wyznaczony dla Pana M.* z urzędu, nie oponował przeciwko umieszczeniu go w DPS-ie. Kontynuując podkreślił, że prawa procesowe brata skarżącej zostały zabezpieczone chociażby poprzez powołanie z urzędu pełnomocnika procesowego. Dodał, że wg. posiadanych przez niego informacji, skarżąca zaskarżyła w/w postanowienie sądowe i rozprawa została wyznaczona na 15 lutego. Wyjaśnił, że sąd nadając postanowieniu rygor natychmiastowej wykonalności uznał, że stan brata skarżącej jest na tyle poważny, że umieszczenie go w DPS-ie jest konieczne. Na kolejne zapytania Przewodniczącej Komisji odnośnie doprecyzowania zarzutów wobec Pani Tarnawskiej skarżąca powtórzyła, iż nie zostało sprawdzone, jak wyglądała opieka nad jej bratem, w tym opieka sprawowana przez rodzinę. W kwestii umieszczenia brata w DPS-ie przypomniała, że sprawa ta nie jest nowa, gdyż kilka lat wcześniej była już przez sąd podejmowana w oparciu o tę samą opinię biegłego i wówczas sąd uznał wolę brata o pozostaniu w domu. Dodała, że po umieszczeniu brata w ośrodku, pogorszył się jego stan fizyczny, gdyż powstały rany na nogach. Przewodnicząca Komisji podziękowała skarżącej za wyjaśnienia i poprosiła Dyrektor OPS o zabranie głosu. Pani Tarnawska odnosząc się do wypowiedzi Pani W.* zanegowała podnoszone przez nią zarzuty. W pierwszej kolejności stwierdziła, że nieprawdą jest jakoby nie wiedziała o tym, że poza opieką instytucjonalną ze strony podległej jej jednostki, nie ma innych form opieki nad Panem M.*. Na potwierdzenie tego przytoczyła stosowne fragmenty z treści wniosku, jaki był skierowany do sądu odnośnie umieszczenia brata skarżącej w DPS-ie dodając przy tym, że już w tym piśmie wskazywała, że w jej ocenie Pan M.* wymaga opieki 24-godzinnej. Co do kwestii pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta (a dokładnie ran na nogach) wskazała, iż dysponują kartą leczenia szpitalnego z 2021 roku, z której wprost wynika, iż rany te już wówczas były stwierdzone. Przewodnicząca Komisji zapytała Panią Tarnawską odnosząc się wprost do treści pierwotnej skargi, czy wskutek interwencji skarżącej nastąpiła zmiana opiekuna Pana M.*. Dyrektor OPS odpowiedziała, że była przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca z pracownikiem, potwierdzono w niej, iż miała miejsce wymiana zdań między opiekunką, a skarżącą. Z uwagi jednak na fakt, że wszystkie obowiązki wobec Pana M.* zostały przez opiekunkę wypełnione, nie uzasadniało to wszczęcia jakiegoś postępowania wobec pracownika. Pani Tarnawska dodała, że pomimo tego Pani M. Z.* został odsunięta od pracy u brata skarżącej i skierowano tam inną opiekunkę. Pani Tarnawska dodała na koniec, że podobna sytuacja miała miejsce kilka lat wcześniej, gdy Pani W.* również miała uwagi i zastrzeżenia do ówczesnej opiekunki brata, która zdaniem skarżącej była za młoda.

Przewodnicząca Komisji podziękowała gościom za przybycie i przedstawienie wyjaśnień, a następnie przeszła do sformułowania opinii co do skargi w części dotyczącej zarzutów wobec Dyrektor OPS. Przewodnicząca, jak i pozostali członkowie Komisji uznali, iż skarga jest bezzasadna, gdyż w świetle przedstawionych informacji nie można zarzucić Pani Tarnawskiej bezczynności w przedmiotowej sprawie.

Głosowanie w sprawie uznania skargi Pani W.* w części dotyczącej zarzutów wobec Dyrektor OPS za bezzasadną: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

W kwestii pozostałych zarzutów Pani A. W.* odnośnie pracowników OPS Komisja uznała, iż:

1. Pozostawia się bez rozpoznania skargę z dnia 20.12.2022 r. przekazaną do tut. urzędu w dniu 29.12.2022 r. przez Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu na "skandaliczne zachowanie wobec osób niepełnosprawnych urągających ludzkiej godności i zabieranie konstytucyjnie zagwarantowanych praw człowieka do wolności":

Głosowanie: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

2. Pozostawia się bez rozpoznania skargę z dnia 28.12.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 02.01.2023 r.) na działalność pracownika i Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (dalej: OPS Sandomierz) w części dotyczącej zarzutów podniesionych wobec p. M. Z.* - pracownika socjalnego:

Głosowanie: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 5. Sprawy różne, wnioski Komisji.

Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś z obecny zgłasza jakieś wnioski. Wobec ich braku Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                                
 

Renata Kraska
Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

* Dane osobowe zostały zanonimizowane -  art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała
 

Magdalena Żukowska,
Inspektor Ochrony Danych 
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.