Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 33/1/2023 z dnia 20 lutego 2023 roku

Sprawozdanie Nr 33/1/2023
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Posiedzenie w dniu 20 lutego 2023 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecni: radni: Agnieszka Frańczak- Szczepanek, Andrzej Majewski.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni:

 1. Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. Adriana Wójcik- Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Aleksandra Tarno – Podinspektor Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki;
 4. Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu;
 6. Katarzyna Radziwiłko – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;
 7. Katarzyna Batko – Lokalna Organizacja Turystyczna w Sandomierzu;
 8. Marzena Martyńska – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział
  w Sandomierzu;
 9. Grzegorz Świtalski- Prezes Fundacji „Sandomierka”.

Obecni Mieszkańcy:

 1. P. Ż.⃰ – Sandomierz od Nowa;
 2. P. M.⃰ – Sandomierz od Nowa.

Ad. 1

Radny Janusz Poński przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest
4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

 

Ad. 2

Radny Janusz Poński przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej
i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sandomierski porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030.
 4. Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Omówienie przygotowań miasta do sezonu turystycznego (PTTK, SCK, MOSIR, LOT, MUZEUM, miejski kalendarz imprez
  i wydarzeń”). 
 5. Rozmowa na temat planów związanych z przeznaczeniem budynku Kamienicy Oleśnickich po remoncie.
 6. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 7. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Janusz Poński przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sandomierski porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 – 2030.

Adriana Wójcik- Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w ramach autoporawki wnisokodawcy zgłosiła zmianę w tytule projektu uchwały, gdyż jest sformuowanie: „Powiat Sandomierski” winno by „Gmina Sandomierz”. Ponadto w treści § 4 należy skreślić sformuowanie: „XLIX/314/2022 Rady Miasta Sandomierza w Sandomierzu”. 

Projekt uchwały zakłada zmianę lidera porozumienia z dotychczasowej Gminy Połaniec na Powiat Sandomierski.

Radny Janusz Poński: Czy w ramach porozumienia odbyły się już spotkania?

Adriana Wójcik- Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że prace nad koncepcją, strategią trwają od zeszłego roku. Strategia ta jest przygotowana. Aktualnie jest ona opiniowana przez RDOŚ i Sanepid. Ostateczny kształt strategii zostanie przedstawiony w czerwcu 2023 roku.

Głosów w dyskusji nie było.

Radny Janusz Poński – przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Janusz Poński – przewodniczący komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 4

Realizacja punktu z planu pracy komisji na 2023 rok pt. „Omówienie przygotowań miasta do sezonu turystycznego (PTTK, SCK, MOSIR, LOT, MUZEUM, miejski kalendarz imprez i wydarzeń”). 

Aleksandra Tarno – Podinspektor Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła miejski kalendarz imprez. Wspomniała m.in. o: inauguracji sezonu turystycznego w dniu 29 kwietnia, Festiwalu Jabłonki Swawole w dniu 2 maja, Festiwalu Filmów i Spotkań NieZwykłych w dniach 23-25 czerwca, Jarmarku Jagiellońskim i Turnieju Rycerskim w dniach 8-9 lipca, Sandomierskim Fashion Street w dniu 6 sierpnia, miejskich dożynkach w dniu 15 sierpnia, XXXII Muzyce w Sandomierzu w dniach 25-27 sierpnia, Festiwalu Krzemienia Pasiastego połączonego z 30 – leciem Partnerstwa Miasta Sandomierza i Emmendingen oraz 10 -lecia Sandomierza z Volterrą w dniach 7 – 10 września, Odpuście Bł. Kadłubka i Żywych Obrazów Historii w dniu 8 października, Święcie Młodego Wina w dniach 17-19 listopada. 

Dodała, że kalendarz imprez nie jest zamknięty może on ulec rozszerzeniu przez dodatkowe wydarzenia. Wszystko uzależnione jest od środków budżetowych

W toku dyskusji poruszono m.in. kwestię braku w kalendarzu imprez Festiwalu „Dookoła Wody”. W tej sprawie głos zabrał obecny na posiedzeniu Grzegorz Świtalski Prezes Fundacji „Sandomierka”.

P. Ż.  mieszkaniec Sandomierza zwrócił uwagę na jakość i sposób przygotowania oferty przez Dwór na Wichrowym Wzgórzu. Dodał, że brakuje takich imprez jak: „Truskawkowa Niedziela”, Festiwal Sera, Festiwal Czekolady.

Radny Janusz Poński przewodniczący komisji powiedział, że Dwór na Wichrowym Wzgórzu prowadzi działalność komercyjną.

Marzena Martyńska – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Sandomierzu zaapelowała o przygotowywanie imprez i informowanie o nich z wyprzedzeniem.

Aleksandra Tarno – Podinspektor Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że organizator Festiwalu Czekolady jest w stałym kontakcie z władzami miasta i nie wyklucza organizacji tego wydarzenia w bieżącym roku.

Katarzyna Radziwiłko – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu przedstawiła kalendarz imprez przygotowany przez Sandomierskie Centrum Kultury. Wspomniała m.in. o: Dniu Kobiet 8 marca, warsztatach wielkanocnych w dniu 1 kwietnia, inauguracji sezonu turystycznego oraz o nocy muzeów w dniu 13 maja, Dniu Dziecka, Wiankach Flisackich w dniach 23-25 czerwca, Festiwalu Filmów Niezwykłych, Jarmarku Jagiellońskim w dniach 8-9 lipca, Dniach Sandomierza w dniach 22-23 lipca, Muzyce w Sandomierzu w dniach 24-27 sierpnia, Miejskich Dożynkach, Fashion Week, Witamina Jazz, Warsztatach niepodległościowych i bożonarodzeniowych.

Ponadto dyrektor SCK przybliżyła zakres prac remontowych na Bramie Opatowskiej i Podziemnej Trasie Turystycznej. 

P. Ż.  mieszkaniec Sandomierza powiedział, że im szybciej powstanie kalendarz imprez tym lepiej również dla lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą przygotować swoją ofertę kompatybilną z miejską. W tej materii kluczowa jest symbioza wszystkich podmiotów. 

Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu przedstawił kalendarz imprez przygotowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wspomniała m.in. o: Biegu Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, Festiwalu Gier Planszowych – rodzinny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta w dniu 29 kwietnia, Rozpoczęciem sezonu wodniackiego, Sandomierskim Biegu Kwitnących Sadów w dniach 5-6 maja, III Szachowe Grand Prix Sandomierza, Zawodach Pływackich „Pływać jak foczka”, Akcja Lato w mieście, Turniej Samorządowców, Narodowy Dzień Sportu, V Sandomierska Jesienna Dycha.

Na koniec dyrektor MOSiR przedstawił przyczyny braku organizowania w Sandomierzu Mistrzostw Polski Lekarzy w Triatlonie.

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza przypomniała o licznych wydarzeniach organizowanych przy współudziale stowarzyszeń jak np. „Marsz Pierwsi” ze Stowarzyszeniem Amazonki.

Marzena Martyńska przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Sandomierzu powiedziała, że przy tworzeniu kalendarza imprez musimy wiedzieć dla kogo to robimy dla turystów czy dla turystów i mieszkańców. Ważne by tego typu kalendarz był publikowany w wersji papierowej jako broszurka. Dodała, że PTTK organizuje krótkie wycieczki do teatrów, w Góry Świętokrzyskie, Bieszczady, po Sandomierzu i okolicach. PTTK współpracuje ze wszystkimi miejskimi instytucjami kultury.

Katarzyna Batko – przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej w Sandomierz powiedziała, że stowarzyszenie nie ma stałego finansowania. Gmina Sandomierz nie przekazała swojej składki pomimo wystawienia noty księgowej ze względu na brak środków w budżecie gminy. Stowarzyszenie w 2022 roku zorganizowała wystawę Krzemienia Pasiastego w Bratysławie, Sandomierzu i Zamościu. W siedzibie stowarzyszenia na ul. Opatowskiej będzie utworzony butik z lokalnymi produktami. Ponadto w miarę posiadanych środków będzie utworzony GeoPark Góry Pieprzowe. Bolączką miasta są parkometry, które notorycznie nie działają. Za mało jest również imprez plenerowych w czerwcowy długi weekend związany ze Świętem Bożego Ciała.

Rady Janusz Poński przewodniczący komisji powiedział, że po zakończonym remoncie Placu Targowego przy ul. Przemysłowej na stronie miasta i w przestrzeni medialnej powinna być zamieszczona informacja dot. możliwości parkowania pojazdów na tym placu za atrakcyjną opłatą.

Lokalna Organizacja Turystyczna zaapelowała również o stałe połączenie między Dworcem PKP a Starym Mieście w postaci miejskiego busa.

Rady Janusz Poński przewodniczący komisji złożył wniosek dot. konieczności zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Sandomierza na uregulowanie należności z tytułu składki członkowskiej dla Lokalnej Organizacji Turystycznej na 2023 rok w kwocie 25.000,00 zł.

Rady Janusz Poński przewodniczący komisji poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Janusz Poński – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie ww. wniosku.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji opuścił radny Tomasz Malinowski. Komisja obraduje w składzie 3 osób. Brak quorum.

Ad. 5

Rozmowa na temat planów związanych z przeznaczeniem budynku Kamienicy Oleśnickich po remoncie.

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu
przedstawił zakres planowanego remontu Kamienicy Oleśnickich, jak niżej:

 1. Kamienica Oleśnickich jest dwupiętrowa, w której na parterze znajduje się 1 sala, na I piętrze znajduje się jedna duża sala i 3 małe a na II piętrze znajduje się mały magazyn i jedna duża sala przedzielona ścianką;
 2.  Gmina na remont pozyskała w ramach Polskiego Ładu środki w wysokości 7.000.000,00 zł.  Z kolei szacowana wartość inwestycji to 7.777.777,00 zł brutto. Okres realizacji inwestycji to 2 lata. Aktualnie trwają prace dokumentacyjne związane z wyposażeniem kamienicy po remoncie;
 3. W ramach prac budowlanych nastąpi wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej, drzwiowej, pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, nastąpi przebudowa więźby dachowej, wykonanie instalacji odgromowej, kompleksowy remont wnętrza i dostosowanie do obecnych przepisów w zakresie pomieszczeń socjalnych, higieniczno – sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Prace remontowe trwać będą 18 miesięcy.

Aleksandra Tarno – Podinspektor Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła przeznaczenie kamienicy po remoncie, jak niżej:

 1. Gmina Sandomierz przy przygotowywaniu dokumentacji w tej sprawie współpracuje z firmą Grupa V z Krakowa, która przygotowuje wstępną koncepcję przeznaczenia kamienicy po remoncie. Główny nacisk będzie jednak na historię miasta. Po jego wykonaniu dzięki zainstalowaniu najnowocześniejszej technologii będzie można się przenieść w świat wirtualny i poznać historię miasta, przeżyć lot nad Sandomierzem lub wziąć udział w fabularnej grze. Ponadto znajdzie się miejsce na pokój zagadek, teatrzyk dla dzieci jako multimedialne widowisko a na dziedzińcu swoje miejsce znajdzie kawiarenka. Z kolei główna sala będzie służyć mieszkańcom jako mini sala koncertowa lub miejsce spotkań;
 2. W 2022 roku Muzeum Zamkowe odwiedziło 65.228 turystów, Bramę Opatowską 111.551 osób a Podziemną Trasę Turystyczną 155.739 osób.

Radny Janusz Poński – przewodniczący komisji powiedział, że w 2021 roku komisja wnioskowała o utworzenie w wyremontowanej Kamienicy Oleśnickich – Staromiejskiego Domu Kultury, w którym mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas. Dodał, że pomysł, który prezentują władze samorządu jest do analizy, ale bez konkretnego dokumentu w postaci biznesplanu trudno jest rozmawiać
o szczegółach. 

Dodał, że sprowadzenie Kamienicy Oleśnickich do kolejnej atrakcji turystycznej spowoduje odpływ turystów z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej. 

Na koniec powiedział, że komisja zwróci się do Burmistrza Miasta o przedstawienie konkretnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni kamienicy po jej remoncie oraz o przedstawienie biznesplanu. 

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił uwagę na brak szczegółów co do zagospodarowania kamienicy oraz rzeczywistych kosztów jakie będzie musiała ponieść gmina na jej wyposażenie.  

Grzegorz Świtalski- Prezes Fundacji „Sandomierka” poruszył kwestię konieczności remontu piwnic pod Kamienicą Oleśnickich.

Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że taki remont jest przewidziany i w jego ramach zostanie wykonane m.in. odgrzybianie ścian oraz nowa posadzka.

Adriana Wójcik- Wydział Techniczno – Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła główne założenia dot. sposobu rozliczenia pozyskanych środków na remont Kamienicy Oleśnickich w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”. Dodała, że okres realizacji inwestycji to max. 24 miesięcy. Program zakłada wyłącznie możliwość ogłoszenia jednego przetargu. W trakcie trwania inwestycji możliwe są tylko następujące płatności: pierwsza z wkładu własnego, kolejna po 50% wykonania inwestycji i ostatnia po zakończonej i odebranej inwestycji. Program „Polski Ład” nie przewiduje okresu trwałości programu.   

Ad. 6

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Janusz Poński przewodniczący komisji przedstawił pismo jakie wpłynęło do komisji autorstwa A.C.* dot. strategii rozwoju Miasta Sandomierza. Dodał, że pismo zostało wysłane członkom komisji drogą elektroniczną.

Przewodniczący komisji powiedział, że na kolejne posiedzenie komisji zostanie zaproszony Pan A.C*.

Na koniec powiedział, że komisja zwróci się do Burmistrza Miasta o możliwość zorganizowania tanich miejsc parkingowych na terenie wyremontowanego Placu Targowego przy ul. Przemysłowej.

Grzegorz Świtalski- Prezes Fundacji „Sandomierka” podziękował za samorządowi za współorganizację Gali Orderu Rzeki Wisły i wręczył członkom komisji broszurkę informacyjną przedstawiającą kawalerów orderu. 

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Radny Janusz Poński przewodniczący komisji podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
Janusz Poński

Protokołował:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

⃰ Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna–inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu