Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 33/2/2023 z dnia 17 lutegoa 2023 r.

Protokół Nr 33/2/2023
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
z dnia 17 lutego 2023 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 11:00

Godz. zakończenia obrad: 11:45

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Wojciech Czerwiec, Andrzej Majewski.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Małgorzata Bęczkowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu;
 4. Anna Chmiel – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła quorum.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji przedstawiła proponowany porządek obrad, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2023.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2022.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2023.
 6. Sprawy różne, wnioski komisji.
 7. Zamknięcie obrad.

Uwag, co do treści porządku obrad nie zgłoszono.

Radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji stwierdziła przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2023.

Anna Chmiel – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który adresowany jest do seniorów. Po raz pierwszy program pojawił się w 2020 roku. Jest to program ministerialny w ramach którego realizowane są dwa moduły, pierwszy jako doraźna pomoc dla osób starszych a drugi jako zakup abonamentu dla opasek bezpieczeństwa. Program finansowany jest w 80% jest ze środków rządowych, pozostałe 20% to wkład własny gminy.

W toku dyskusji członkowie komisji pozytywnie wyrażali się co do idei ww. programu.

W związku z powyższym radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji poddał projekt uchwaly pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2022.

Małgorzata Bęczkowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu powiedziała, że zgodnie z zapisami ustawowymi oraz statutem ŚDS, placówka jest zobowiązana do przekazania niniejszego sprawozdania. W 2022 roku ŚDS działał na podstawie przyjętego planu pracy zaakceptowanego przez Burmistrz Miasta i Wojewodę Świętokrzyskiego. Ze wsparcia placówki skorzystało łącznie 32 uczestników. Prowadzenie przez gminę ŚDS jest zadanie zleconym w całości finansowaną ze środków rządowych. Celem działania placówki jest szeroko rozumiana integracja osób niepełnoprawnych.

W toku dyskusji członkowie komisji wyrażali słowa poparcia i uznania w stosunku do funkcjonowania i pracy Środowiskowego Domu Samopomocy.

W związku z powyższym radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji poddał projekt uchwaly pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2023.

Agata Król – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że program ma charakter kontynuacyjny w stosunku do lat poprzednich.

Gmina co roku otrzymuje rekomendacje z Krajowego Centrum Przeciwdziałaniu Uzależnieniom w sprawie elementów jakie ww. program musi zawierać. Program w całości finansowany jest ze środków pochodzących z wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkohol i tzw. „małpkowego”.

Na koniec naczelnik wydziału odniosła się do uwagi radcy prawnego mówiąc, że w podstawie prawnej projektu uchwały zawarty jest art. 41 ust. 5 który odnosi się do wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zdaniem radcy prawnego nie ma potrzeby przywoływania tego artykułu w podstawie prawnej. 

W związku z powyższym radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji poddał projekt uchwaly pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radna Kazimiera Bednarska – przewodnicząca komisji powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. 6

Sprawy różne, wnioski komisji.

W toku dyskusji członkowie komisji zapoznali się z sytuacją związaną ze skargą Pani A. W. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Skarga ta była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawę przybliżyła Pani Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta. Równocześnie została poruszona kwestia wydarzeń jakie miały miejsce w Szkole Podstawowej Nr 3 związane ze złym zachowaniem się jednego z uczniów.

Przewodnicząca komisji przedstawiła członkom komisji pismo Fundacji „Dobrze, że jesteś”, które dot. przedłużenia umowy użyczenia lokalu nr 1 przy Rynek 11 wykorzystywanego jako mieszkanie chronione przeznaczone dla osób z niepełnoprawnością intelektualną.

Członkowie komisji zapoznali się z jego treścią.

Decyzją Burmistrza Miasta umowa ta została przedłużona.

Ad. 7

Zamknięcie obrad.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca

Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

Kazimiera Bednarska

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz