Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 32/7/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku

Sprawozdanie Nr 32/7/2022

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Posiedzenie w dniu 28 listopada 2022 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.
Nieobecna: radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek
Zaproszeni:
Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,
Pani Adriana Wójcik- Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (czyt.: PŚZ),
Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu
i Turystyki (czyt.: KPSiT),
Pan Grzegorz Świtalski- Prezes Fundacji „Sandomierka”.
Obecni Mieszkańcy:
Pani Z.W.*, Pan Z.P.*

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r. w działach:

630- Turystyka,

750- Administracja publiczna, Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

5.Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

6.Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

7.Sprawy różne. Wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r. w działach:630- Turystyka, 750- Administracja publiczna, Rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Radny Janusz Poński poprosił Panią Barbarę Grębowiec o omówienie ww. działów budżetu gminy na przyszły rok.

Skarbnik Sandomierza dokładnie zreferowała proponowany przez burmistrza projekt uchwały. Członkowie komisji zapytali: o inwestycje jakie będą realizowane w przyszłym roku, o stan zadłużenia PTTK-u, o wpływy
z podatków PIT-u i CIT-u. Z kolei, Pan Z.P.* zwrócił się do Pani Barbary Grębowiec odnośnie udzielenia informacji nt. remontu drogi ul. Krętej.

Skarbnik Sandomierza oznajmiła, że gmina otrzymała od wojewody ok. 800.000 zł na zabezpieczenie wąwozów lessowych przed erozją. Dodała, że propozycje inwestycji do budżetu na przyszły rok składane są przez poszczególne wydziały urzędu, pracowników merytorycznych oraz mieszkańców. Gmina, z powodu zbyt dużej różnicy dochodów nad wydatkami nie jest w stanie zrealizować niektórych inwestycji. Nadmieniła, że żaden wniosek radnego oraz mieszkańca nie został uwzględniony w przygotowanym projekcie uchwały ze względu na brak wystarczających środków finansowych.

Pani Z.W.* zwróciła uwagę na:

- nieprawidłowe zawieranie umów przez urząd z organizatorami/ wystawcami imprez na Starym Mieście i generowaniu przez nich dużej ilości śmieci,

- sprzeciw wobec umorzeniu zaległości finansowych generowanych przez PTTK oraz ewentualnego przekazania w zarządzanie Bramy Opatowskiej
i Podziemnej Trasy Turystycznej,

-uwzględnienie akcesu mieszkańców Sandomierza podczas miejskiej wigilii  samorządowej,

- rozważenie udostępnienia płyty rynku lub sali rycerskiej na zorganizowanie koncertu o charakterze ogólnopolskim.

Radny Mariusz Prezgot nawiązał do słów przedmówczyni przypominając pismo złożone przez PTTK w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej.

Pani Katarzyna Knap- Sawicka oznajmiła, że środki w budżecie gminy zabezpieczone na promocję i kulturę są niewystarczające w oparciu
o aktualne stawki na rynku.

Radny Janusz Poński zwrócił się do Skarbnika Sandomierza o rozważenie
w trakcie 2023 roku dodatkowych pieniędzy na promocję.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań i uwag przystąpił do głosowania ww. punktu porządku obrad.

Dział 750 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 4 „za”, 0”przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Dział 630 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Radny Janusz Poński poprosił o omówienie Panią Adrianę Wójcik projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Radny Andrzej Majewski stwierdził, iż w Rozdziale 9 § 16 powinna zostać dopisana treść: „co najmniej 1 przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza” wchodzącego w skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach. 

Członkowie komisji poparli ww. propozycję radnego. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek przedmówcy.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Radny Janusz Poński poddał pod głosowanie projekt uchwały
z uwzględnionym wnioskiem.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad. 5

Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

Przewodniczący komisji zapoznał jej członków z treścią sprawozdania. Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Pani Z.W.* poprosiła o przedstawienie projektu planowanego remontu Kamienicy Oleśnickich podczas kolejnych posiedzeń komisji.

Ad.6

Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

Radny Janusz Poński zapoznał członków komisji z zaproponowanym planem pracy na przyszły rok.

Wobec braku uwag przystąpił do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Sprawy różne. Wnioski komisji.

         Radny Janusz Poński udzielił głosu Pani Katarzynie Knap- Sawickiej, która omówiła kalendarz imprez zaplanowanych na 2023 r. Mówczyni nadmieniła, że opracowanie ww. harmonogramu wydarzeń jest jeszcze
w trakcie przygotowania. 

Przewodniczący komisji poprosił Pana Grzegorza Świtalskiego o wyjaśnienie pomysłu na stworzenia „osady flisackiej” w Sandomierzu. Prezes „Fundacji Sandomierka” nawiązał do złożonego pisma z dnia 01.04.2022 r. w sprawie propozycji zagospodarowania i udostępnienia terenów nadwiślańskich mieszkańcom i turystom. Mówca przedstawił członkom komisji multimedialną prezentację. Pan Grzegorz Świtalski poprosił o wsparcie i pomoc wszystkich obecnych na komisji w realizacji powyższej koncepcji.

Radny Janusz Poński docenił pomysł wnioskodawcy. Dodał, że opracowana idea łączy społeczność wędkarzy, wodniaków, mieszkańców, młodzież, miłośników przyrody i turystów.

Pan Z* P* zwrócił uwagę na zamulony port na rzece Wiśle. Z kolei, radny Mariusz Prezgot oświadczył, że złożył do burmistrza dwie interpelacje
w sprawie  pogłębienia portu. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wnioski, które w toku dyskusji zostały sformułowane przez jej członków:

1.Wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych i przystąpienie do realizacji budowy ul. Krętej w Sandomierzu.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

2.Wniosek o wprowadzenie zapisu w Rozdziale 9  16 w opiniowanym przez komisję projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok treści: „co najmniej 1 przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza” wchodzącego w skład komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach. 

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

3.W nawiązaniu do złożonego pisma z dnia 01.04.2022 r. przez Pana Grzegorza Świtalskiego oraz przedstawionej prezentacji multimedialnej podczas obrad komisji, członkowie zawnioskowali o podjęcie działań
w ewentualnym zagospodarowania terenów nadwiślańskich  wedle propozycji wnioskodawcy.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

 Ad.8

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

 

                                                Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu