Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 47/11/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie Nr 47/11/2022
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu

z dnia 20 grudnia 2022 roku
Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 11:00

Godz. zakończenia obrad: 11:40

Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Andrzej Majewski, Jerzy Żyła. – radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

 1. Wojciech Dumin – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu;
 2. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Robert Kurosz przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Nauki, Oswiaty, Kultury i Sportu. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Robert Kurosz przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu;
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu;
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr LVII/552/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr
  1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu;
 6. Sprawy różne. Wnioski komisji;
 7. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Robert Kurosz przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu;

Radny Robert Kurosz przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały mówiąc, że zmianie ulega zapis dot. wejścia w życie uchwały. W dotychczasowej uchwale zapis brzmi: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Po zmianach § 4 otrzymuje brzmienie: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego”. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia prawnego Wojewody Świętokrzyskiego w tej sprawie. 

Uwag nie było.

W związku z tym radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu;

Radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji powiedział, że w przedstawionym projekcie uchwały zmianie ulega identyczny zapis dot. wejścia w życie uchwały. Dodał, że jest to analogiczna sytuacja jak w poprzednim projekcie uchwały. Zmiana również jest wynikiem rozstrzygnięcia prawnego Wojewody Świętokrzyskiego w tej sprawie. 

Uwag nie było.

W związku z tym radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr LVII/552/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu;

Radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji powiedział, że przedstawiony projekt uchwały będzie przedmiotem wniosku Burmistrza Miasta o wprowadzenie go do porządku obrad najbliższej sesji. Dodał, że projekt uchwały dot. zmiany Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, w którym skreśla dotychczasowy § 3 i zmianie ulega § 6 z dotychczasowego w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego” na: „Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia”. Zmiana również jest wynikiem rozstrzygnięcia prawnego Wojewody Świętokrzyskiego w tej sprawie. 

Wojciech Dumin – dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że projekt uchwały wynika z mankamentu prawnego polegającego na tym, że pierwotna uchwała nie jest aktem prawa miejscowego a jedynie wyrażeniem woli, jest uchwałą intencyjną. W związku z tym nie podlega ona publikacji. Na koniec powiedział, że jako „dyrektor placówki wprawdzie nie chce, ale rekomenduje podjęcie przedmiotowej uchwały”. Stwierdził, że wynika to z trudnej sytuacji finansowej gminy oraz z faktu zakończenia remontu dotychczasowej głównej siedziby biblioteki.  

Uwag nie było.

W związku z tym radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 3;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 2.

Radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji powiedział, że komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 6

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji przedstawił pisma, jakie wpłynęły do komisji, jak niżej:

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przekazał uchwałę w sprawie udzielonych dotacji na prace restauratorskie i budowlane zabytków wpisanych w rejestr zabytków. Z terenu Sandomierza dotację w wysokości 10.000,00 zł otrzyma Muzeum Diecezjalne oraz Klasztor OO. Dominikanów w wysokości 20.000,00 zł.
 2. Odpowiedź Skarbnika Miasta na wniosek komisji w sprawie obniżenia dotacji dla SCK z 700.000,00 zł na 500.000,00 zł.

Następnie przewodniczący komisji poruszył kwestię budowy przez zakonników winiarni na terenie Klasztoru OO. Dominikanów.

Członkowie komisji poruszyli również kwestie finansowania Sandomierskiego Centrum Kultury oraz kalendarza imprez miejskich na 2023 rok. W tym kontekście głos zabrał Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, który powiedział, że w 2023 roku będzie mniej imprez miejskich ze względu na oszczędności budżetowe. Największym i najkosztowniejszym wydarzeniem będzie Festiwal Filmów Niezwykłych. W 2023 roku odbędzie się jego 20 jubileuszowa edycja. Dodał, że w planach jest połączenie wydarzeń: rozpoczęcie sezonu turystycznego z inną większą imprezą organizowaną przez podmiot zewnętrzny oraz Muzyka w Sandomierzu z Dniami Sandomierza.   

Radny Andrzej Lebida zaapelował o współprace ponad podziałami politycznymi dla dobra Miasta
i jego mieszkańców.

Członkowie komisji poruszyli również kwestię zasadności funkcjonowania siłowni miejskiej na terenie osiedla przy ul. Baczyńskiego, która generuje znaczne koszty.   

Ad. 7.

Zamknięcie obrad.

Radny Robert Kurosz – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
Robert Kurosz

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna, Inspektor,
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz