Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 42/9/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE NR 42/9/2022

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 6 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz– Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny spóźniony: Pan Wojciech Czerwiec.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Marek Chruściel.

Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Obecni Mieszkańcy Sandomierza: Pani M.P.*, Pani G.L*, Pan G.D.*, Pan A.C.*

Ad. 1.

Przewodnicząca komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Radna Ewa Gracz powiadomiła wszystkich, że komisja obecnie liczy 7 członków komisji ze względu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygn. akt III OSK 4025/21 z dnia 28.09.2022r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Przewodnicząca komisji stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca komisji odczytała porządek obrad zachowując ochronę danych osobowych (bez odczytu imienia, nazwiska oraz danych adresowych wnioskodawców).  

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok w dziale  700 – Gospodarka mieszkaniowa.
 4. Opiniowanie wniosku Pani M.M.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 5. Opiniowanie wniosku Pani N.S.* w sprawie przydziału komunalnego lokalu z zasobu Gminy Sandomierz.
 6. Opiniowanie wniosku Pani A.B.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 7. Opiniowanie wniosku Pani A.B.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 8. Opiniowanie wniosku Pana P.R.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 9. Opiniowanie wniosku Pani O.M.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 10. Opiniowanie wniosku Pana T.K.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 11. Opiniowanie wniosku Pana R.P.* w sprawie ponownego podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 12. Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 13. Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 14. Opiniowanie wniosku Pana F.Z.* w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 15. Opiniowanie wniosku Pani J.D.* w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. S*.
 16. Opiniowanie wniosku Pani B.O.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. K*.
 17. Opiniowanie wniosku Pani M.P.* w sprawie zamiany lokalu socjalnego znajdującego się przy ul. T* na lokal o większej powierzchni.
 18. Opiniowanie wniosku Pana J.S.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. R.* na lokal mieszkalny o większej powierzchni.
 19. Opiniowanie wniosku Pana T.K.* w sprawie zamiany lokalu komunalnego znajdującego się przy ul. L.* na lokal socjalny w innej części miasta.
 20. Opiniowanie wniosku Pana S.O.* w sprawie zamiany lokalu komunalnego przy ulicy P.* na mniejszy lokal socjalny.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.
 22. Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.
 23. Sprawy różne. Wnioski komisji
 24. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

W związku z fizyczną obecnością mieszkańców na posiedzeniu komisji radna Ewa Gracz powiadomiła, że protokolant biura rady pojedynczo
z zachowaniem zasad RODO będzie prosił kolejno poszczególne osoby, które fizycznie przedstawią swoją sytuację życiową.

Pan G.D.* w towarzystwie partnerki życiowej Pani G.L.* wyjaśnili, że na poprzednich posiedzeniach komisji był procedowany wniosek wspomnianych mieszkańców, który został negatywnie zaopiniowany ze względu na niespełnione kryterium dochodowe. Wnioskodawca oznajmił, że sytuacja rodziny uległa zmianie. Komisja poprosiła o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne informacje tj. zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków z ostatnich trzech miesięcy na jednego członka rodziny oraz zaświadczenie o uzyskanych środkach finansowych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Przewodnicząca komisji podziękowała za obecność mieszkańców i poprosiła kolejną osobę.

Pan A.C.* omówił swoją sytuację życiową. Wydział GN  powiadomił, że wniosek został złożony tuż przed komisją. Dokumenty pozostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji Polityki Mieszkaniowej w przyszłym miesiącu po zweryfikowaniu wszystkich danych.

Ad. 17

Opiniowanie wniosku Pani M.P.* w sprawie zamiany lokalu socjalnego znajdującego się przy ul. T.* na lokal o większej powierzchni.

         Członkowie komisji wysłuchali Pani M.P.*, która opowiedziała o swojej sytuacji życiowej. Radna Ewa Gracz poprosiła merytoryczny Wydział GN  o zreferowanie złożonych dokumentów przez mieszkankę.

Wobec braku pytań radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok w dziale  700 – Gospodarka mieszkaniowa.

         Radna Ewa Gracz udzieliła głosu Pani Barbarze Grębowiec w celu omówienia działu 700- Gospodarka mieszkaniowa. Przewodnicząca wobec braku uwag przystąpiła do głosowania:

Dział 700 po stronie dochodów i wydatków:

Głosowano-  5 „za”- jednogłośnie

Ad.4

Opiniowanie wniosku Pani M.M.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pani N.S.* w sprawie przydziału komunalnego lokalu z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Majewskiego.

Ad.6

Opiniowanie wniosku Pani A.B.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5„za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnego Andrzeja Majewskiego.

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pani A.B.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Opiniowanie wniosku Pana P.R.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Opiniowanie wniosku Pani O.M.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.10

Opiniowanie wniosku Pana T.K.* w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.11

Opiniowanie wniosku Pana R.P.* w sprawie ponownego podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy. Mieszkaniec nie spełnia kryterium dochodowego.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad.12

Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy. Mieszkaniec posiada zadłużenie za czynsz, dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad.13

Opiniowanie wniosku Pana M.Z.* w sprawie przydziału lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy. Ze względu na zaległości w opłatach komisja wydała negatywną opinię.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.14

Opiniowanie wniosku Pana F.Z.* w sprawie oddania w najem lokalu socjalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy. Ze względu na zaległości w opłatach komisja wydała negatywną opinię.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad.15

Opiniowanie wniosku Pani J.D.* w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. S.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni. Ze względu na zaległości w opłatach oraz zakłócanie porządku publicznego komisja wydała negatywną opinię.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad.16

Opiniowanie wniosku Pani B.O.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. K.*

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawczyni.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.18

Opiniowanie wniosku Pana J.S.* w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. R.* na lokal mieszkalny o większej powierzchni.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie

Ad.19

Opiniowanie wniosku Pana T.K.* w sprawie zamiany lokalu komunalnego znajdującego się przy ul. L.* na lokal socjalny w innej części miasta.

Salę obrad opuścił radny Wojciech Czerwiec.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie

Ad.20

Opiniowanie wniosku Pana S.O.* w sprawie zamiany lokalu komunalnego przy ulicy P.* na mniejszy lokal socjalny.

Komisja zapoznała się ze złożoną dokumentacją wnioskodawcy.

Radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie

Ad.21

Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

Radna Ewa Gracz odczytała członkom komisji treść sprawozdania
z działalności pracy komisji za 2022 rok. Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.22

Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

Radna Ewa Gracz odczytała członkom komisji proponowany plan pracy komisji na 2023 rok. Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi. Wobec ich braku przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.23

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.24

Zamknięcie obrad.

Radna Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad
i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Marlena Lasek –podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu