Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/570/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 zmieniająca uchwałę nr LVII/552/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1479 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/552/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 5 w Sandomierzu oraz w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się § 3.
2. § 6. otrzymuje brzmienie:
1 "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVIII5702022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 zmieniająca uchwałę nr LVII5522022 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (267,49KB)

DOCXUzasadnienie LVIII5702022.docx (5,76KB)

PDFUchwała Nr LVIII-570-2022 - głosowanie.pdf (919,62KB)