Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVIII/568/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 zmieniająca uchwałę Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z późn.zm.) i art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U.2022.1324 z późń.zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2022.1634 z późń.zm.) , Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega Załącznik Nr 1 „Statut Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu” do uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały „Statut Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVIII5682022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21-12-2022 zmieniająca uchwałę Nr IX532015 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (595,28KB)

DOCXUzasadnienie LVIII5682022.docx (6,08KB)

PDFZalacznik1 LVIII5682022.pdf (216,14KB)

PDFUchwała Nr LVIII-568-2022 - głosowanie.pdf (924,19KB)