Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510421363-N-2021 z dnia 08.03.2021 r.
Gmina Sandomierz: „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 765121-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sandomierz, Krajowy numer identyfikacyjny 83040992700000, ul. Plac Poniatowskiego  3, 27-600  Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 815 41 00, e-mail przetargi@um.sandomierz.pl, faks 15 815 41 01.
Adres strony internetowej (url): www.sandomierz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP.271.1.10.2020.JPA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest przedsięwzięcie pn. „Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych”, realizowane zgodnie ze zgłoszeniami zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę jako zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu Monitoringu Miasta Sandomierza wraz z Centrum Monitoringu (CM - pomieszczenia monitoringu miejskiego i ZKiOC- pomieszczenia zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej) który należy realizować zgodnie z opracowaną dokumentacją dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” - Zadanie 1 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji inwestycji przewidzianej projektem budowlano – wykonawczym w zakresie wykonania Monitoringu Miasta Sandomierza oraz projektem budowlano – wykonawczym „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” w części dotyczącej wykonania Centrum Monitoringu (Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły na ZKiOC i MM). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – stanowiące rozdział II SIWZ oraz projekt umowy stanowiący rozdział III SIWZ.Dokumentacja budowlana „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”(w tym projekt budowlany/wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) opracowana została w pełnym zakresie, dla inwestycji w docelowym kształcie. Na potrzeby niniejszego zamówienia należy ją wykorzystać w zakresie niezbędnym, pozwalającym na realizację zadania wykonania Centrum Monitoringu (Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 na Centrum Monitoringu Miejskiego i ZKiOC).Zestawienie głównych robót budowlanych podane zostało w przedmiarach robót stanowiącym rozdział II SIWZ – dokumentacja techniczna. Ww. zestawienie (poszczególne pozycje przedmiarowe) ma charakter jedynie pomocniczy przy wycenie wartości robót przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił i wycenił wszystkie elementy niezbędne do realizacji i użytkowania ( zgodnie z art. 55 Prawa Budowlanego) zadania inwestycyjnego.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: -złożenie wniosków na dostawę energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do realizacji zadania; -złożenie wniosków do Zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; -zapewnienie nadzoru konserwatorskiego przy wykonywaniu robót zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków; -wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót; -wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej; -wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. W celu interpretacji pierwszeństwo będą miały dokumenty znajdujące się wyżej na następującej liście: 1)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 2)Dokumentacja projektowa; 3)Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 4)Oferta Wykonawcy. Wykaz głównych robót budowlanych i pozostałych elementów, objętych zadaniem: I.Centrum Monitoringu (CM - pomieszczenia monitoringu miejskiego i ZKiOC): Zakres z dokumentacji obejmującej „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 …” 1.Przebudowa budynku. 2.Prace w rejonie wejść do budynków - adaptacja ZKiOC i MM. 3.Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. 4.Instalacja CO. 5.Instalacja WZ i kanalizacji. 6.Instalacja CWU. 7.Oświetlenie i elektryka. II.Centrum Monitoringu (CM) 1.Sieć okablowania strukturalnego-telefonicznego i komputerowego. 2.Instalacja monitoringu – CCTV. III.Punkty kamerowe (PK): 1.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 2.Montaż rozdzielnic elektrycznych. 3.Roboty w zakresie ochrony odgromowej. 4.Sieć okablowania strukturalnego - telefonicznego i komputerowego. 5.Instalacja monitoringu – CCTV. 6.Roboty ziemne i nawierzchniowe IV.Sieć transmisji danych: 1.Sieć okablowania strukturalnego - telefonicznego i komputerowego. 2.Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych w gruntach kat. I-IV. V.Wyniesione Stanowiska Monitoringu (WSM). 1.Sieć okablowania strukturalnego - telefonicznego i komputerowego. 2.Instalacja monitoringu – CCTV. UWAGI: -instalacje wewnętrzne Centrum Monitoringu (CM -pomieszczenia monitoringu miejskiego i ZKiOC) należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”. Wszelkie instalacje wykonane w CM i ZKiOC należy włączyć tymczasowo w istniejące w obiekcie instalacje w taki sposób aby była możliwość prostego przełączenia (dostosowania) do instalacji wykonanych w przyszłości w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”). Odpowiedzi udzielane na etapie postępowania przetargowego stanowią integralną część SIWZ. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się. Uwaga!!!Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.Równoważność materiałów: W sytuacji gdy w przedmiarze robót i STWiOR opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w przedmiarach robót i STWiOR pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały w w/w dokumentach.Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w/w dokumentami.Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania i stanowią wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.Przy zapisach o minimalnych wymaganiach parametrów jakościowych, należy rozumieć wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu w stosunku do określonych rozwiązań. Wskazanym jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu na którym będzie realizowane zadanie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W ciągu 10 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo- finansowy do zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: -roboty budowlane, w tym m.in. konstrukcyjne, instalacyjne, elektryczne oraz wykończeniowe; -roboty pomocnicze i porządkowe. Szczegóły określone są w § 7 projektu umowy - rozdział III SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: -Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. -Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: budowę i uruchomienie punktów kamerowych, budowę sieci transmisji danych, budowę podstawowego stanowiska monitoringu i wyniesionych stanowisk monitoringu (WSM). -Zgodnie z art. 36 b Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. -Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 upzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. -Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust 1 upzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. -Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. -Szczegółowe wymagania Zamawiającego w zakresie ewentualnego podwykonawstwa określają postanowienia projektu umowy § 14 – stanowiącego rozdział III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45311000-0
 
Dodatkowe kody CPV: 45315700-5, 45312310-3, 45314310-7, 32323500-8, 45111200-0, 45111300-1, 45320000-6, 45321000-3, 45430000-0, 45262500-6, 45410000-4, 45421146-9, 45432100-5, 45431000-7, 45442100-8, 45421100-5, 45311200-2, 45311100-1, 45317300-5, 45316000-5, 45310000-3, 45314320-0, 45312100-8, 45312200-9, 45223210-1, 45331100-7, 45331210-1, 45332200-5, 45332300-6, 45331020-4, 39000000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1353595.13
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
 
Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: SYMETRA Sp. z o.o.-lider konsorcjum , Miraccord Maciej Nowak-członek konsorcjum
Email wykonawcy: office@symetra.pl
Adres pocztowy: Mikułowice 108, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Lawendowa 1, 34-120 Roczyny
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1566995.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1566995.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1756904.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 15%
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.