Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 24/5/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.

Protokół Nr 24/5/2022
Komisja Rewizyjna

Posiedzenie w dniu 15 listopada 2022 roku

Posiedzeniu przewodniczył radny Sylwester Łatka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Marek Chruściel, Pan Andrzej Lebida, Pan Marcin Świerkula.

Ad. 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Sylwester Łatka- Przewodniczący komisji stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.
  4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.
  5. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  6. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3
Przyjęcie sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok.

Radny Sylwester Łatka zapoznał członków komisji z treścią sprawozdania z działalności pracy komisji za 2022 rok

„Komisja Rewizyjna odbyła osiem posiedzeń w 2022 roku, w tym jedno nie posiadało quorum. Zaopiniowała roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok po stronie dochodów i wydatków, sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok (bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31.12.2021r., bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zestawienie zmian w funduszu  jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r., rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021r.), informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na 31.12.2021 r. 

Ponadto, komisja zapoznała się z uchwałą Nr 29/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2022 roku
w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2021 rok
oraz z Raportem o stanie gminy za 2021 rok.

W dniu 2 czerwca 2022 roku Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Sandomierza za 2021 rok.

Komisja zrealizowała zaplanowaną „Kontrolę komunikacji miejskiej w zakresie realizacji zadania własnego Gminy Sandomierz poprzez zakup autobusów
w 2021 roku”
wynikającą z planu pracy na 2022 rok. Członkowie uznali, że powyższe zagadnienie zostało rzetelnie omówione przez przedstawicieli Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego oraz  Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Komisja Rewizyjna na bieżąco formułowała i przekazywała wnioski do burmistrza.”

Przewodniczący komisji zapytał o uwagi?

Wobec braku pytań przystąpił do głosowania.

Głosowano- 6 „za” – jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Ad.4
Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok.

         Przewodniczący komisji odczytał plan pracy na przyszły rok i zwrócił się z pytaniem do jej członków o uwagi.

Lp.

Temat

1.

Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.  Przyjęcie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ocena wykonania budżetu miasta za 2022 r.

Opracowanie wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Miasta Sandomierza.

2.

Ocena ściągalności należności podatkowych i opłat czynszowych oraz stosowanych procedur wobec dłużników.

3.

Badanie sytuacji finansowej miejskich spółek: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu pod względem dofinansowania z budżetu gminy.

4.

Rozpatrywanie pism skierowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza do Komisji Rewizyjnej.

5.

Opracowanie sprawozdania  z działalności Komisji Rewizyjnej  w 2022 roku. Przyjęcie planu pracy na 2023 rok.

PLAN KONTROLI

1.

Kontrola wybranych przetargów Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w zakresie: warunków ogłoszenia przetargów, prawidłowości wyboru oferty, powołania komisji przetargowych do wyboru najlepszych ofert.  

Radna Renata Kraska zasugerowała, aby w punkcie dotyczącym planu kontroli zawrzeć dodatkowy zapis o treści:

„Zapoznanie się z informacją i analizą Referatu Zamówień Publicznych dot. przetargów,  w których nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą.”

Radni: Pan Mariusz Prezgot, Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek oraz Pan Marek Strugała poparli ww. pomysł.

Wobec powyższej sugestii plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok brzmi następująco:

„Kontrola wybranych przetargów Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w zakresie: warunków ogłoszenia przetargów, prawidłowości wyboru oferty, powołania komisji przetargowych do wyboru najlepszych ofert. Zapoznanie się z informacją i analizą Referatu Zamówień Publicznych dot. przetargów,  w których nie doszło do podpisania umowy z wykonawcą.”

Radny Sylwester Łatka przystąpił do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnej Kazimiery Bednarskiej.

Ad. 5
Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak spraw różnych.

Brak wniosków.

Ad.6
Zamknięcie obrad.

Radny Sylwester Łatka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął

posiedzenie komisji.

Sylwester Łatka- Przewodniczący Komisji

Protokół sporządziła:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny UM Sandomierz