Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 26 października1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 2277 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2050) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok, stanowiąze załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXII/342/2021.docx

PDFZalacznik1 XXXII/342/2021.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-342-2021 - głosowanie.pdf