Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 45/9/2022 z dnia 21 października 2022 r.

Sprawozdanie Nr 45/9/2022
Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 21 października 2022 roku, sala 103, biura rady

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz– Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty Kultury i Sportu.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek

Radny spóźniony: Pan Robert Kurosz

Zaproszeni:
Pani Aneta Przyłucka- Sekretarz Sandomierza,
Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW).

Ad. 1
Radna Ewa Gracz stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2
Zastępca Przewodniczącego Komisji przedstawiła projekt porządku obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu.
4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu.
5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022”.
6.Sprawy różne. Wnioski komisji.
7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad. 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu.

         Radna Ewa Gracz poprosiła o omówienie uzasadnienia Panią Tamarę Sochę przygotowanego projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza.

Radny Jerzy Żyła zapytał  o zapotrzebowanie na budowę kolejnego żłobka
w mieście ze względu na  ilość dzieci, które nie dostały się do placówki?

Pani Tamara Socha oznajmiła, że prowadzone są ewentualne listy rezerwowe dzieci. Obecnie wszystkie dzieci znalazły miejsce w żłobkach.

Wobec braku uwag radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie.

Ad.4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu.

         Zastępca Przewodniczącego Komisji poprosiła o przedstawienie ww. dokumentu Dyrektor CUW-u.

Wobec braku uwag radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 7 „za”- jednogłośnie

Ad.5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2021/2022”.

         Do obrad komisji dołączył spóźniony radny Robert Kurosz- Przewodniczący komisji. Radna Ewa Gracz oddała prowadzenie obrad przewodniczącemu.

Radny Andrzej Majewski zwrócił uwagę na błąd w zapisie na str. 11E w tabeli Nr 1 i 2  oraz na str. 11H w tabeli Nr 5, w rubryce „dzieci w wieku przedszkolnym wg roku urodzenia w Przedszkolu Specjalnym Caritas”.

Wobec braku pytań i uwag radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 8 „za”- jednogłośnie.

Z udziałem w głosowaniu radnego Roberta Kurosza.

Ad.6
Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Robert Kurosz kontynuował obrady komisji i podziękował Pani Ewie Gracz za zastępstwo. Przewodniczący komisji powiadomił o piśmie, które wedle dekretacji Pana Wojciecha Czerwca- Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza zostało skierowane do komisji nauki.

Radny Robert Kurosz odczytał treść dokumentu. Członkowie komisji wobec powyższego pisma skierowali wniosek do burmistrza w sprawie zorganizowania spotkania w dogodnym terminie.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych Marcina Świerkuli i Marka Strugały.

Radni poruszyli tematy m.in.: trudnej sytuacji finansowej pozostałych jednostek organizacyjnych gminy, które borykają się z rosnącymi kosztami utrzymania, parkingu samochodowego na bulwarze, złego stanu technicznego stadionu oraz basenu miejskiego, wykupienia działek na terenie Mokoszynu pod boisko treningowe, a także propozycji podniesienia biletów na linie autobusowe.

Sekretarz Sandomierza dodała, że gmina musi szukać rozwiązań i źródeł oszczędności, które zwiększą wpływy do budżetu.

Ponadto, członkowie komisji zwrócili uwagę na potrzebę aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla „Okrzei”, większego angażu posłów ziemi sandomierskiej w sprawy inwestycyjne Sandomierza,  a także bieżącej sytuacji  w Porcie Kultury.

         W toku dyskusji związanej z rentownością siłowni  zlokalizowanej na
ul. Portowej członkowie komisji zawnioskowali o udzielenie informacji nt. przychodów i wydatków, w tym kosztów zatrudniania oraz opłat za media
w przytoczonej wyżej siłowni.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnych: Marka Chruściela, Marka Strugały
i Marcina Świerkuli. 

Ad.7
Zamknięcie obrad.

         Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Robert Kurosz- Przewodniczącego Komisji

 

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu