Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/544/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu wprowadza się następujące zmiany:
1. "2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego, jest złożenie karty zgłoszenia, w terminie od 1 marca do 31 marca bieżącego roku, według zasad określonych szczegółowo w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka."
W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka skreśla się § 10. 3. ''a) w dniu 1 września roku, którego odbywa się rekrutacja, ukończyły co najmniej 20 tygodni życia.''
W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka § 11 ust 1 lit a) otrzymuje brzmienie:
4. W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka skreśla się § 15.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr VIII/107/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI5442022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII1072019 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (279,29KB)

DOCXUzasadnienie LVI5442022.docx (5,86KB)

PDFUchwała Nr LVI-544-2022 - głosowanie.pdf (924,31KB)