Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/543/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu i nadania statutu wprowadza się następujące zmiany:
1. "d) uczestniczenia w zajęciach otwartych prowadzonych w Żłobku poprzez możliwość obserwacji przebiegu zajęć z udziałem dzieci i opiekunek, jak również włączenia się we wspólne zabawy z dziećmi,
W Rozdziale 4 Rodzice w § 8 w ust. 1 po lit. c) dodaje się: e) uczestniczenia w zajęciach adaptacyjnych (dot. rodziców dzieci przyjętych po raz pierwszy do Żłobka), podczas których zapoznają się z organizacją pracy Żłobka oraz rodzajem prowadzonych zajęć dla dzieci,

f) o terminach zajęć otwartych i adaptacyjnych wymienionych w ust. 1 lit. d) i w ust. 1 lit. e) rodzice będą powiadamiani poprzez umieszczenie przez Dyrektora Żłobka informacji na stronie internetowej Żłobka i tablicy ogłoszeń w Żłobku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem."


2. W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego, jest złożenie karty zgłoszenia, w terminie od 1 marca do 31 marca bieżącego roku, według zasad określonych szczegółowo w Regulaminie Organizacyjnym Żłobka." 3. W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. W kolejnych latach rodzice/prawni opiekunowie dziecka potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług Żłobka przedkładając podpisaną aktualizującą kartę zgłoszenia dziecka do żłobka w terminie do końca lutego każdego roku, w celu weryfikacji kryteriów, o których mowa w §10." 4. "6. W terminie do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego sporządzana jest lista dzieci przyjętych do Żłobka."
W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
5. W Rozdziale 5 Warunki przyjmowania dzieci do żłobka skreśla się § 14.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Sandomierzu i nadania statutu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI5432022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr IX532015 Rady Miasta Sandomierza z.pdf (287,35KB)

DOCXUzasadnienie LVI5432022.docx (6,03KB)

PDFUchwała Nr LVI-543-2022 - głosowanie.pdf (924,82KB)