Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/542/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Starówka” wraz z otoczeniem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503, z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Starówka” w Sandomierzu wraz z otoczeniem, zwanego dalej planem.
§ 2. Granice obszaru objętego planem, przestawia załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI5422022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla „Starówka” wraz z.pdf (1,07MB)

DOCXUzasadnienie LVI5422022.docx (5,94KB)

PDFZalacznik1 LVI5422022.pdf (665,04KB)

PDFUchwała Nr LVI-542-2022 - głosowanie.pdf (920,03KB)