Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVI/540/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z drogami gminnymi ulicą Różaną w Sandomierzu"

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:


§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach z drogami gminnymi ulicą Różaną w Sandomierzu . § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2022 rok w wysokości 130.252,17 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 17/100) na ww. zadanie.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach pomiędzy Gminą Sandomierz, a Powiatem Sandomierskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LVI5402022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-10-2022 w.pdf (314,21KB)

DOCXUzasadnienie LVI5402022.docx (5,95KB)

PDFUchwała Nr LVI-540-2022 - głosowanie.pdf (922,58KB)