Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych w kwocie 130.568,98 zł. 2. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na realizację zadań zgodnych z planem finansowym zakładu budżetowego "Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy„.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXII/337/2021.docx

PDFUchwała Nr XXXII-337-2021 - głosowanie.pdf