Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty

RZP.271.2.2.2022.WSL                                                                       
Sandomierz, 27.10.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PODSTAWIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI OKREŚLONEJ W PKT. 6.5.2. PPKT. 18) WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOCI WYDATKÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO , EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

 

Dot. wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

na zadanie pn.: Zakup i dostawa wraz z montażem następującego wyposażenia i oprogramowania:
1. Serwer kontroler domeny – 1 szt. Serwer kontroler domeny zapasowy 1szt.,

2. Serwer NAS 1szt., dysk 4szt., pamięć RAM,

3. Oprogramowanie do wykonywania backupu danych ( 1 stacja robocza, 1 serwer, 600 GB przestrzeni chmurowej ),
do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 ppkt. 18) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 informuje, że w postępowaniu jw. wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę - ITBIOTIC Sp.z o.o., ul. Kolista 25/203, 40-486 Katowice.

Oferta spełnia wszystkie wymogi zaproszenia do złożenia oferty z dnia 30.09.2022r., nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanych w tym postępowaniu ( cena-waga kryterium 100% ).

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Punktacja wg. poniższej tabeli :

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium cena (100%)

Punktacja ogółem

1.

ITBIOTIC Sp.z o.o.

ul. Kolista 25/203,
40-486 Katowice

100 pkt

100 pkt


Umowa dot. niniejszego postępowania zostanie zawarta po przesłaniu Wykonawcy drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

PDFInformacja o wyborze oferty - Baza BIP skan.pdf (812,78KB)
DOCXInformacja o wyborze oferty - Baza BIP dostępność.docx (1,94MB)