Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert, zmiana terminu składania ofert i zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia

RZP.271.2.2.2022.WSL                                                                                   Sandomierz, 06.10.2022 r.

 

Zamawiający:                                                               

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ) na podstawie zasady konkurencyjności, określonej w pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pn.:  

Zakup i dostawa wraz z montażem następującego wyposażenia i oprogramowania
  1. Serwer kontroler domeny – 1 szt. Serwer kontroler domeny zapasowy 1szt.,
  2. Serwer NAS 1szt., dysk 4szt., pamięć RAM,
  3. Oprogramowanie do wykonywania backupu danych ( 1 stacja robocza, 1 serwer, 600 GB przestrzeni chmurowej ),
do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

 

Wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert

Zamawiający Gmina Sandomierz w odpowiedzi na pytania wykonawców dot. wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert udziela
wyjaśnień jn.:

Pytanie 1:

„Zwracamy się z prośbą o możliwość wydłużenia terminu składania ofert do 11.10.2022 r.”  

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 13.10.2022 r., w związku z czym:


Zmienia się treść zaproszenia do składania ofert w pkt. 11 ppkt. 2)

Było:

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do 10.10.2022 r. do godziny 10:00.
Nie otwierać przed dniem 10.10.2022 r. godz. 10:30

Jest:

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do 13.10.2022 r. do godziny 10:00.
Nie otwierać przed dniem 13.10.2022 r. godz. 10:30

Pytanie 2:

„Ze względu na długi czas oczekiwania na urządzenia serwerowe, czy dopuszczają Państwo dostawę w terminie do 29.12.2022 r”

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 29.12.2022 r. , w związku z czym:

a) Zmienia się treść zaproszenia do składania ofert w pkt. 4

Było:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania Umowy nie dłużej niż do 20 grudnia 2022 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

Jest:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania Umowy nie dłużej niż do 29 grudnia 2022 r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

b) Zmienia się treść wzoru umowy w §5 pkt. 1

Było:

Strony ustalają maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 20 grudnia 2022 r.

Jest:

Strony ustalają maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy, nie dłużej niż do 29 grudnia 2022 r.

c) Zmienia się treść załącznika nr 2 do zaproszenia – formularza oferty w pkt. 2

Było:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 20 grudnia  2022 roku . Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

Jest:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:  od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 29 grudnia  2022 roku . Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia treści zaproszenia do składania ofert są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

ZIPWyjaśnienia treści zaproszenia z załącznikami.zip (13,90MB)