Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 44/7/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.

Sprawozdanie Nr 44/7/2022

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:50

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Majewski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Sylwester Łatka, Jerzy Żyła.

Radni spóźnieni: Piotr Chojnacki, Mariola Stępień.

Radni usprawiedliwieni.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 4. Anna Sękul - przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu;
 5. Dariusz Kozieja – przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu;
 6. Zbigniew Lipka - przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu.

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 7 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 4. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych, w tym informacja
  o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (pkt. planu pracy);
 5. Sprawy różne, wnioski komisji;
 6. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że gmina jest właścicielem terenów, które ewidencyjnie zalicza się do pasa drogowego, które można przeznaczyć pod wynajem spółdzielniom mieszkaniowym z przeznaczeniem na potrzeby budowy wiaty śmietnikowej. Ustawa nie zezwala na nieodpłatną dzierżawę. Stawka zawarta w projekcie uchwały to 0,30 zł za 1 m2 gruntu dziennie. Projekt uchwały zezwala Burmistrzowi Miasta na wydawanie w tym celu stosownych decyzji.

Radny Andrzej Majewski: Na jakiej podstawie wydawana będzie decyzja? I dlaczego stawka w wysokości 0,30 zł?

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że na podstawie złożonego wniosku, w którym określona będzie powierzchnia, umiejscowienie wiaty śmietnikowej itd. Naczelnik dodała, że aktualnie nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie. Stawka wynika z dokonanego rozeznania cenowego w innych gminach.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybyli radni: Piotr Chojnacki, Mariola Stępień. Komisja obraduje w składzie 9 członków.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że tego typu dodatkowe koszty i tak zostaną przerzucone na mieszkańców. Są to ukryte koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Stwierdził, że stawka ta powinna być jak najbardziej minimalna.

W toku dyskusji radni stwierdzili, że stawka ta powinna wynieść 0,15 zł za 1 m2 dziennie.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji poddał propozycję stawki pod głosowanie.

 Wynik głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 3.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji stwierdził przegłosowanie nowej stawki.

Następnie poddał całość projektu uchwały pod głosowanie z uwzględnieniem wprowadzonej poprawki.

Wynik głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 2.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że w najbliższym czasie będzie odbywał się przetarg na gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym miejscu skierował pytanie do naczelnika: Czy z katalogu odpadów budowlanych można wykreślić białą armaturę łazienkową i wpisać ją jako odpady wielkogabarytowe?

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że ustawa kwalifikuje białą armaturę jako odpady budowlane. Ponadto dodała, że każdy mieszkaniec ma możliwość darmowego przywozu tego typu odpadów do PSZOK – u.

Ad. 4

Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych, w tym informacja o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (pkt. planu pracy);

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że do najważniejszych inwestycji spółki należą: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, rewitalizacja zbiorników na wodę pitną, modernizacja oczyszczalni ścieków. PGKiM realizuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2021-2024. Dodał, że w 2022 roku spółka planuje wybudować 530 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej, głownie na ul. Akacjowej.

Radny Krzysztof Szatan: Co z kanalizacją na ul. Burka? Dodał, że od wielu lat realizacji tej inwestycji jest przedkładana.

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że realizację budowy kanalizacji na ul. Burka spółka planuje połączyć z miejską inwestycją polegającą na remoncie nawierzchni ulicy.  

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że przez błędne decyzje spółka ponosi olbrzymie koszty związane z przeczyszczaniem kanalizacji burzowej i sanitarnej w związku z jej zapadaniem się zwłaszcza po ulewnych deszczach. Zaapelował o dokonywanie sukcesywnie remontów istniejącej już sieci. Jako przykład podał ul. Baczyńskiego. Wyraził słowa zdziwienia, że w aplikowaniu o środki zewnętrzne na remont istniejącej sieci mogą występować jedynie gminy a nie spółdzielnie mieszkaniowe.

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu na obecną chwilę nie ma programów wsparcia, do których spółka mogłaby aplikować o środki na remont istniejącej infrastruktury. Dodał, że PGKiM wnioskował do gminy w ramach Polskiego Ładu.

Dariusz Kozieja powiedział, że przedsiębiorstwo metodą bez wykopową modernizuje najbardziej newralgiczne odcinki kanalizacji jak np. na ul. Reformackiej i Krepinki czy ul. Mariackiej. Gotowa jest dokumentacja na kanalizację na ul. Burka a w przygotowaniu jest dokumentacja na budowę kanalizacji na ul. Młyńskiej.

W 2022 roku zostanie wybudowane 2927 metrów bieżących kanalizacji wodociągowej, głownie na ul. Stara Prochownia, Rolnicza oraz ul. Lubelska. Wyremontowana zostanie kanalizacja wodociągowa na ul. Różanej oraz realizowane są wnioski mieszkańców w tym zakresie.   

Radny Andrzej Bolewski: Jaki procent środków otrzymanych z gminy za realizację zadań przedsiębiorstwo przeznacza na inwestycje?

Odpowiedź w tej kwestii nie została udzielona.

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że w IV kwartale 2022 roku zostanie przeprowadzona rewitalizacja zbiornika nr 1 na terenie hydroforni, na której zlokalizowane są dwa zbiorniki o pojemności 3000 m3 każdy. Dzienne zużycie wody w Sandomierzu to ok. 5000 m3.

Radny Piotr Chojnacki: Ile spółka płaci za energię elektryczną przy obecnej stawce a ile będzie płacić po nowej stawce?

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu różnica będzie wynosić ok 6 mln zł. Spółka będzie wnioskować o skrócenie taryfy. W 2022 roku została wykonana awaryjna instalacja odprowadzania odwodnionego osadu ściekowego do istniejącego placu magazynowego wraz
z montażem pompy śrubowej na terenie oczyszczalni ścieków. Ponadto dodał, że we wrześniu spółka planuje ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”. Inwestycja ma na celu wprowadzenie efektywnej metody przeróbki osadów ściekowych, przy której produktem będzie biogaz wykorzystywany jako energia. Koszt inwestycji to ok. 20 mln zł. Środki będą pochodzić z unijnego programu FEnIKS 2021-2027.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług opuścił radny Janusz Poński. Komisja obraduje w składzie 8 członków.

Następnie Dariusz Kozieja zdementował plotki jakoby na terenie oczyszczalni ścieków dochodziło do awarii w związku z pojawiającym się odorem. Oczyszczalnia działa prawidłowo a jej przepustowość to 7500 m3 na dobę. Uporządkowanie gospodarki osadowej pozwoli spełnić nowe wymogi w tym zakresie nałożone rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska do 2026 roku. 

Radny Marek Strugała: Czy jest zabezpieczenie i monitoring ujęć wody dla Sandomierza?

Radny Piotr Chojnacki przedstawił system zabezpieczeń ujęć wody dla Sandomierza przed osobami trzecimi. Podobne systemy bezpieczeństwa są również na terenie hydroforni. Dodał, że od 2015 roku zauważalny jest spadek poboru wody ze strony mieszkańców. Na koniec radny przedstawił potencjalne zagrożenia związane z doprowadzeniem wody do Sandomierza.

Zbigniew Lipka - przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że o sandomierskiej komunikacji miejskiej mowa była na posiedzeniu stałego zespołu ds. monitorowania tej komunikacji
w dniu 16 sierpnia oraz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 sierpnia 2022 roku. Dodał, że w ramach zakupu nowego taboru spółka uzyskała autoryzację tj. bezpłatne szkolenia kierowców, wyposażenie w sprzęt diagnostyczny oraz modernizację warsztatów itd. W przyszłości tzn. w 2023 roku zgodnie z prawem będzie wymóg zagwarantowania pomieszczenia socjalnego dla kierowców autobusów. Zagrożeniem dla komunikacji są stale rosnące ceny paliw np. oleju napędowego od 2018 roku o 91%. Aktualnie przedsiębiorstwo posiada 13 autobusów w tym 7 szt. o normie emisji spalin Euro 5 i 6 szt. o normie emisji spalin Euro 6.

Radny Andrzej Bolewski wyraził słowa oburzenia w związku z brakiem linii autobusowej na trasie sandomierski Koćmierzów – ul. Powiśle – ul. Krakowska. Dodał, że paradoksem jest budowa w ramach szerszej inwestycji przystanku autobusowego na Koćmierzowie. Z drugiej strony funkcjonuje linia autobusowa w stronę Gór Pieprzowych znajdujących się na terenie Gminy Dwikozy.

Następnie poruszył kwestię niszczejących betonowych słupów oświetleniowych na terenie miasta. 

Na koniec radny zaapelował do pracowników spółki o przedstawienie działań zmierzających do uruchomienia ww. linii autobusowej.

Radny Jacek Dybus: Kiedy radni będą mogli zapoznać się ze zmianami dot. komunikacji miejskiej?

Zbigniew Lipka - przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że zgodnie z umową przewozową raz w roku w drodze zarządzenia powołana jest komisja ds. przeglądu tras linii komunikacji miejskiej. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się 16 sierpnia 2022 roku.

W aspekcie komunikacji miejskiej głos decydujący ma organizator, czyli Gmina Sandomierz. Tej dyskusji powinien przysłuchiwać się przedstawiciel samorządu.

Radny Piotr Chojnacki zgodził się ze słowami o obecności przedstawiciela samorządu w trakcie trwania dyskusji na temat komunikacji miejskiej. 

Radny Jacek Dybus zasugerował zwołanie posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług poświęconej komunikacji miejskiej. 

Radny Mariusz Prezgot stwierdził, że urządzenia do sprzedaży biletów znajdujące się w nowych autobusach są słabej jakości i często się zawieszają. 

Członkowie komisji poddali pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług punktu dot. komunikacji miejskiej z udziałem przedstawicieli PGKiM oraz Burmistrza Miasta Sandomierza.

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji powiedział, że członkowie komisji pozytywnie przyjeli wniosek.

Radny Andrzej Majewski przewodniczący komisji przedstawił pisma, które zostały przekazane do komisji, jak niżej:

 1. Poczta Polska Region Sieci w Kielcach złożyło pismo w sprawie siedziby Poczty w związku

z remontem Kamienicy Opatowskiej;

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece zwraca się z Apelem w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe.

Członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o rozpatrzeniu pism na kolejnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Ad. 5.

Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Majewski – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Majewski

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz