Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 z dnia 2022.03.09 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2021.1762 z dnia 2021.09.29 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmianie ulega § 9 ust. 4 pkt. 1 Załącznika do Uchwały Nr IX/121/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, który otrzymuje następujące brzmienie:
1) opiekuna stażu/mentora w wysokości 100 zł miesięcznie za każdego przydzielonego nauczyciela. ”;

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,11KB)