Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XLV/435/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 z późn. zm.:
1) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (5,81KB)

PDFZalacznik1.pdf (295,36KB)

PDFZalacznik2.pdf (132,84KB)